933/2007

Given i Helsingfors den 26 oktober 2007

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 5 § 3 och 5 punkten, 6 §, 15 § 5 mom., 15 a och 15 b §, 23 § 1 mom., 24 b § 1 mom., 25 §, 26 a § 2 mom. och 27―30 §,

av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1311/2004, 449/2005, 444/2006, 130/2007 och 353/2007, 15 § 5 mom. sådant det lyder i nämnda lag 449/2005, 15 a och 15 b § sådana de lyder i lag 299/2005, 23 § 1 mom. samt 27, 28 och 30 § sådana de lyder i lag 227/2004, 24 b § 1 mom. och 26 a § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 444/2006, 25 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 299/2005 och 444/2006 samt 29 § sådan den lyder i nämnda lag 227/2004 och i lag 1295/2004 samt

fogas till 3 § ett nytt 3 mom., till 26 a §, sådan den lyder i nämnda lagar 299/2005 och 444/2006, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3―5 mom. blir 4―6 mom., samt till lagen nya 30 a och 31 a § som följer:

3 §
Uppgift

Finansinspektionen är den kontaktpunkt som avses i artikel 56.1 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG.

5 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag


3) utländska kreditinstituts och finansiella instituts filialer och representationer som avses i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993),


5) värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag (922/2007),


6 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag

1) emittenter av värdepapper som är föremål för offentlig handel som avses i 3 kap. i värdepappersmarknadslagen och för multilateral handel som avses i 3 a kap. i nämnda lag samt emittenter av värdepapper för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel samt andra som är skyldiga att offentliggöra prospekt enligt 2 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen eller som erbjuder värdepapper enligt 2 kap. 2 § i nämnda lag,

2) andra bokföringsskyldiga som upprättar sitt bokslut enligt internationella redovisningsstandarder, om deras värdepapper är föremål för sådan handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar offentlig handel enligt 1 punkten eller om deras värdepapper upptas i ett i värdepappersmarknadslagen avsett prospekt som lämnats till Finansinspektionen för godkännande,

3) andra börsaktörer som avses i 3 kap. 25 § i värdepappersmarknadslagen och andra sådana handelsparter i multilateral handel som avses i 3 a kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen samt utländska optionsföretag som avses i 1 kap. 4 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och andra i ett optionsföretag verksamma som avses i 2 kap. 10 § 2 mom. i den lagen,

4) anmälningsskyldiga enligt 5 kap. 4 och 5 a § i värdepappersmarknadslagen och 99 § i lagen om placeringsfonder,

5) personer som ger uppköpserbjudanden som avses i 3 a kap. 14 § och köpeanbud som avses i 6 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen samt de som enligt 10 § i nämnda kapitel är skyldiga att ge ett anbud och andra personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i den sistnämnda paragrafen,

6) sådana målbolag för offentliga köpeanbud enligt 6 kap. i värdepappersmarknadslagen som har sitt bolagsrättsliga säte i Finland och vilkas värdepapper är föremål för handel som motsvarar offentlig handel i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

7) personer som på grundval av 2 kap. 9 och 10 § i värdepappersmarknadslagen är skyldiga att offentliggöra förvärv och överlåtelser av aktier eller andelar,

8) personer som enligt 3 kap. 6 § eller 4 a kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen, 2 kap. 3 a § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, 16 § i lagen om placeringsfonder, 18 § i kreditinstitutslagen, 41 § i lagen om värdepappersföretag eller 8 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat är skyldiga att till Finansinspektionen göra anmälan om förvärv och överlåtelser av aktier och andelar.

15 §
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att granska för tillsynen relevanta uppgifter på verksamhetsställen till företag som är ombud för tillsynsobjekt eller ett sådant anknutet ombud som avses i 32 § i lagen om värdepappersföretag eller som på uppdrag av ett tillsynsobjekt sköter uppgifter som gäller dess bokföring, datasystem, riskhantering eller interna kontroll i övrigt.


15 a §
Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till marknadsmissbruk

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer samt av deras styrelsemedlemmar, verkställande direktör och anställda få uppgifter vilka behövs för tillsynen över iakttagandet av värdepappersmarknadslagen eller över iakttagandet av vad som föreskrivs med stöd av den om marknadsmissbruk eller offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för handel, och vilka uppgifter gäller värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel, värdepapper för vilka har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel eller värdepapper vilkas värde bestäms på basis av ovan nämnda värdepapper, och vilka uppgifter gäller den som emitterat sådana värdepapper och de transaktioner och order som avser sådana värdepapper, samt övriga uppgifter, handlingar och upptagningar som behövs för tillsynen samt kopior av handlingarna och upptagningarna.

Finansinspektionen har samma rätt att få uppgifter, handlingar och upptagningar som behövs för tillsynen och som avser en specificerad transaktion samt kopior av handlingarna och upptagningarna av den som handlar på ett tillsynsobjekts och en annan finansmarknadsaktörs vägnar eller för deras räkning, av den som utför en transaktion eller order som gäller värdepapper vilka är föremål för offentlig eller multilateral handel, värdepapper för vilka det har lämnats i en ansökan om upptagande till offentlig handel och värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper samt av andra personer som av grundad anledning kan antas förfoga över uppgifter eller handlingar eller upptagningar som avses i 1 mom. Finansinspektionen ska återlämna originalhandlingar och originalupptagningar.

Beträffande dem som bistår i juridiska ärenden gäller rätten enligt 2 mom. inte uppgifter, handlingar och upptagningar som de erhållit på grund av skötseln av uppgifter som rättegångsbiträde eller rättegångsombud. Till uppgifter som rättegångsbiträde och rättegångsombud räknas förutom egentliga uppgifter som hänför sig till rättegång dessutom juridisk rådgivning som gäller klientens rättsliga ställning vid förundersökning på grund av brott eller i ett annat behandlingsskede som föregår rättegång samt inledande eller undvikande av rättegång.

15 b §
Kallelse att höras

Finansinspektionen har rätt att vid behov kalla in personer som avses i 15 och 15 a § för att höras.

23 §
Begränsning av investeringstjänster

Finansinspektionen kan för högst tre månader förbjuda ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett kreditinstitut att tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i lagen om värdepappersföretag samt sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 15 § 1 mom. 1 punkten i den nämnda lagen, om inspektionen med beaktande av värdepappersföretagets, fondbolagets eller kreditinstitutets ekonomiska tillstånd har anledning att misstänkta att värdepappersföretaget, fondbolaget eller kreditinstitutet uppenbarligen hotas av insolvens samt att ersättningsfonden för investerarskydd uppenbarligen kan bli tvungen att ersätta investerarnas fordringar.


24 b §
Ordningsavgift

En ordningsavgift, som ska betalas till staten, kan av Finansinspektionen påföras den som

1) försummar rapporteringsskyldigheten enligt 4 kap. 18 § i värdepappersmarknadslagen,

2) försummar eller bryter mot anmälningsskyldigheten eller skyldigheten att föra register enligt 5 kap. 4, 5 a och 6―11 § i värdepappersmarknadslagen eller 99 eller 100 § i lagen om placeringsfonder,

3) bryter mot de begränsningar som gäller placering av tillgångar och som anges i 11 kap. i lagen om placeringsfonder eller i placeringsfondens stadgar, eller

4) försummar att offentliggöra den årliga sammanställning som avses i 2 kap. 10 c § i värdepappersmarknadslagen.


25 §
Offentlig anmärkning

Finansinspektionen kan tilldela tillsynsobjekt och andra på finansmarknaden verksamma sammanslutningar och stiftelser som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om finansmarknaden eller mot de föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem en offentlig anmärkning. Tillsynsobjekt som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkoren i sitt verksamhetstillstånd kan tilldelas en offentlig anmärkning, om ärendet som helhet betraktat inte föranleder strängare åtgärder.

Offentlig anmärkning kan dessutom under de förutsättningar som föreskrivs i 1 mom. tilldelas en fysisk person som avses i 6 §.

Offentlig anmärkning kan även tilldelas andra personer som på något annat sätt än vad som avses i 51 kap. i strafflagen försummar eller bryter mot vad som föreskrivs i värdepappersmarknadslagen eller med stöd av den om

1) marknadsmissbruk,

2) offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för vilka en ansökan om upptagande till sådan handel har lämnats in,

3) offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för multilateral handel på en mäklarlista,

4) informationsskyldighet som gäller erbjudande av värdepapper eller upptagande till sådan handel som avses i 2 punkten,

5) offentliga uppköpserbjudanden och köpeanbud eller skyldighet att ge anbud.

Offentlig anmärkning kan tilldelas också en i 3 mom. avsedd person som försummar att iaktta eller bryter mot förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission har antagit för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG.

En fysisk person kan tilldelas offentlig anmärkning, om denne förfar i strid med bestämmelser eller föreskrifter som är personligen förpliktande.

Offentlig anmärkning kan inte tilldelas den som omedelbart efter att ha upptäckt sitt fel självmant har vidtagit åtgärder för att rätta till saken.

Av informationen om en offentlig anmärkning ska framgå om beslutet om anmärkningen har vunnit laga kraft. Om besvärsinstansen upphäver ett beslut, ska Finansinspektionen informera om besvärsinstansens beslut på motsvarande sätt som den har informerat om den offentliga anmärkningen.

Vad som föreskrivs i denna paragraf påverkar inte Finansinspektionens skyldighet att producera och distribuera information om sin verksamhet så som särskilt föreskrivs.

Den som har tilldelats en offentlig anmärkning får överklaga beslutet hos marknadsdomstolen i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

26 a §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift kan påföras också andra som på något annat sätt än vad som avses i 51 kap. i strafflagen försummar eller bryter mot de i 1 mom. avsedda bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen eller mot bestämmelser som med stöd av den har utfärdats om

1) utnyttjande av insiderinformation eller om kursmanipulation,

2) offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för vilka en ansökan om upptagande till sådan handel har lämnats in,

3) offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för multilateral handel på en mäklarlista,

4) informationsskyldighet som gäller erbjudande av värdepapper eller upptagande till sådan handel som avses i 2 punkten, eller

5) offentliga uppköpserbjudanden och köpeanbud eller skyldighet att ge anbud.

Påföljdsavgift kan påföras också en i 2 mom. avsedd person som försummar eller bryter mot förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission har antagit för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG.


5 kap.

Tillsynssamarbete med utländska myndigheter

27 §
Tillsynssamarbete

Finansinspektionen ska samarbeta med de tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen i staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

28 §
Tillsyn över att värdstatens lagstiftning iakttas

När tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har meddelat att ett finländskt tillsynsobjekt när det tillhandahåller tjänster eller någon annan finländsk finansmarknadsaktör inte följer gällande bestämmelser, ska Finansinspektionen vidta behövliga åtgärder för att säkerställa att den mot bestämmelserna stridande verksamheten avslutas. Finansinspektionen ska underrätta den aktuella statens tillsynsmyndighet om vilka åtgärder den har vidtagit.

29 §
Inspektion av utländska tillsynsobjekt som är etablerade i Finland

Tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan utföra eller låta utföra för tillsynen nödvändiga inspektioner av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer som från staten i fråga har etablerat sig i Finland, efter att först ha underrättat Finansinspektionen om saken.

På begäran av en utländsk tillsynsmyndighet kan Finansinspektionen inom ramen för sin behörighet inspektera utländska tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer som från den andra staten har etablerat sig i Finland eller på annat sätt övervaka och granska sådana tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer.

30 §
Anmälan om åtgärder som gäller utländska tillsynsobjekt

Finansinspektionen ska underrätta tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om att ett utländskt tillsynsobjekt som från den andra staten etablerat sig eller annars tillhandahåller tjänster i Finland eller någon annan finansmarknadsaktör från staten i fråga bedriver verksamhet som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna och inte på krav från Finansinspektionen har vidtagit åtgärder för att avsluta den mot bestämmelserna eller föreskrifterna stridande verksamheten.

30 a §
Särskilt samarbete för att förhindra marknadsmissbruk

Finansinspektionen ska anmäla sådan uppgift och misstanke om marknadsmissbruk som den får veta till tillsynsmyndigheten i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där verksamheten bedrivs eller där de finansiella instrument som påverkas av verksamheten är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller har ansökts bli föremål för sådan handel.

Finansinspektionen ska på begäran av tillsynsmyndigheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet undersöka marknadsmissbruk. Anställda hos den myndighet som framställt begäran har rätt att delta i undersökningen.

31 a §
Vägran att delta i tillsynssamarbete

Finansinspektionen får vägra samarbeta med en tillsynsmyndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast, om

1) samarbetet skulle äventyra Finlands självbestämmanderätt, säkerhet eller allmänna ordning,

2) begäran om samarbete gäller en person i fråga om vilken en rättegång redan har inletts i Finland när det gäller den gärning begäran avser,

3) i Finland har meddelats ett lagakraftvunnet beslut som gäller den person och den gärning som är föremål för samarbetsbegäran.

Finansinspektionen ska underrätta den myndighet som har framställt samarbetsbegäran om vägran att samarbeta och om dess grunder.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 43/2007
EkUB 4/2007
RSv 39/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.