932/2007

Given i Helsingfors den 26 oktober 2007

Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) nya 6 d och 8 a § som följer:

6 d §
Tillhandahållande av investeringstjänster

På utländska kreditinstitut och finansiella institut som i enlighet med sin auktorisation tillhandahåller investeringstjänster och som har en filial i Finland tillämpas dessutom vad som i värdepappersmarknadslagen (495/1989), med undantag för dess 4 kap. 7, 12, 14 och 15 §, samt i 36 och 37 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007) föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldigheter att tillhandahålla investeringstjänster och i 4 c § 2 mom. i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland föreskrivs om tillhandahållande av sidotjänster.

På de utländska kreditinstitut och finansiella institut som avses 1 mom. tillämpas dessutom vad som i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland föreskrivs om anlitande av utländska anknutna ombud.

På utländska kreditinstitut och finansiella institut som erbjuder i Finland etablerade parter direkt möjlighet att bedriva handel inom ett system som motsvarar sådan multilateral handel som avses i lagen om värdepappersföretag, tillämpas 5 § 4 och 5 mom. i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

På begränsning av verksamheten utländska kreditinstituts och finansiella instituts filialer och begränsning av friheten att tillhandahålla investeringstjänster tillämpas 6 och 6 a § i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

8 a §
Tillhandahållande av investeringstjänster

På ett utländskt kreditinstitut som har filial i Finland och som tillhandahåller investeringstjänster i Finland tillämpas dessutom vad som i lag föreskrivs om tillhandahållande av investeringstjänster som affärsverksamhet och om sådana värdepappersförmedlares skyldigheter som avses i värdepappersmarknadslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 43/2007
EkUB 4/2007
RSv 39/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.