930/2007

Given i Helsingfors den 26 oktober 2007

Lag om ändring av lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 juli 1996 om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) 1―4 §, 4 a § 3 mom., 5―7 §, rubriken för 12 § samt 16 § 1 mom.,

av dem 4 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 519/1988, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 597/2003, 7 § och rubriken för 12 § sådana de lyder i sistnämnda lag och 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 72/1998 samt

fogas till lagen nya 4 c och 6 a § samt till 12 §, sådan den lyder i nämnda lag 597/2003, ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller utländska värdepappersföretags rätt att affärsmässigt tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) utländska värdepappersföretag fysiska eller juridiska personer som affärsmässigt tillhandahåller investeringstjänster och som i någon annan stat än Finland har erhållit auktorisation motsvarande sådant verksamhetstillstånd som avses i 17 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007),

2) investeringstjänster sådana tjänster som avses i 5 § i lagen om värdepappersföretag,

3) sidotjänster sådana tjänster som avses i 15 § 1 mom. 1―7 punkten i lagen om värdepappersföretag,

4) utländskt anknutet ombud ett utländskt värdepappersföretags anknutna ombud som motsvarar ett sådant anknutet ombud som avses i 32 § i lagen om värdepappersföretag,

5) etableringsrätt ett utländskt värdepappersföretags rätt att i Finland inrätta ett fast affärställe där det kan tillhandahålla investeringstjänster enligt sitt verksamhetstillstånd (filial), samt med

6) representation ett i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet auktoriserat utländskt värdepappersföretags i Finland etablerade fasta affärställe som inte har rätt att tillhandahålla investeringstjänster.

3 §
Tillsyn

Bestämmelser om tillsynen över utländska värdepappersföretags verksamhet i Finland samt Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen finns i lagen om Finansinspektionen (587/2003).

2 kap.

Rätten till etablering och friheten att tillhandahålla investeringstjänster från stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

4 §
Etablering av en filial

Innan ett utländskt värdepappersföretag kan etablera en filial i Finland ska den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som har beviljat värdepappersföretaget auktorisation ge Finansinspektionen uppgifter om den tilltänkta filialens investerings- och sidotjänster, organisationsstruktur och avsikt att anlita anknutna ombud samt också filialens adressuppgifter, uppgifter om investerarskyddssystemet eller avsaknaden av ett sådant samt namnen på de personer som ansvarar för filialens verksamhet.

En filial kan etableras och den får inleda sin verksamhet senast två månader efter det att Finansinspektionen har fått den information som avses i 1 mom.

4 a §
Kompletterande skydd för filialer och komplettering av skyddet

Ersättningsfonden ska i sitt beslut om en ansökan som avses i 1 mom. bestämma vilka investerarfordringar som ersätts av ersättningsfonden i Finland och till vilket belopp samt vilken garantiavgift värdepappersföretaget ska betala. Investerarskyddet i ett utländskt värdepappersföretags hemstat kan emellertid tillsammans med det skydd som ersättningsfonden ger uppgå till högst det belopp som anges i 54 § 1 mom. i lagen om värdepappersföretag.


4 c §
En filials verksamhet

På ett utländskt värdepappersföretag som har en filial i Finland tillämpas dessutom vad som i värdepappersmarknadslagen (495/1989), med undantag för dess 4 kap. 7, 12, 14 och 15 §, samt i 36 och 37 § i lagen om värdepappersföretag föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldigheter vid tillhandahållandet av investeringstjänster.

Ett utländskt värdepappersföretag har rätt att tillhandahålla sidotjänster endast i samband med investeringstjänster.

Vad som i denna lag föreskrivs om utländska värdepappersföretags filialer ska i tillämpliga delar tillämpas också på utländska anknutna ombud som är etablerade i Finland.

5 §
Tillhandahållande av investeringstjänster utan att etablera filial

Ett utländskt värdepappersföretag som i enlighet 2 § 1 punkten har auktoriserats i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland också utan att grunda dotterföretag eller etablera filial. Ett utländskt värdepappersföretag har rätt att tillhandahålla sidotjänster endast i samband med investeringstjänster.

Innan ett utländskt värdepappersföretag får tillhandahålla investeringstjänster i Finland ska den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som beviljat värdepappersföretaget auktorisation informera Finansinspektionen om investerings- och sidotjänsterna samt om huruvida tjänster tillhandahålls genom ett anknutet ombud.

Om ett utländskt värdepappersföretag anlitar ett anknutet ombud för att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, har Finansinspektionen rätt att be den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som auktoriserat värdepappersföretaget lämna uppgifter om det anknutna ombudets identitet. Finansinspektionen har rätt att offentliggöra det anknutna ombudets identitet.

Innan ett utländskt värdepappersföretag får erbjuda i Finland etablerade värdepappersföretag, kreditinstitut eller andra personer direkt möjlighet att bedriva handel i ett system som motsvarar sådan multilateral handel som avses i lagen om värdepappersföretag, måste Finansinspektionen av den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som auktoriserat värdepappersföretaget få uppgifter om inledande av verksamheten och om var och hur möjlighet att bedriva handel enligt planerna ska erbjudas. Finansinspektionen har rätt att av den myndighet som nämns ovan begära uppgifter om de värdepappersföretag, kreditinstitut och andra personer som det utländska värdepappersföretaget har auktoriserat som handelsparter.

6 §
Begränsning av en filials verksamhet

Om ett i Finland etablerat utländskt värdepappersföretag bryter mot denna lag eller mot de bestämmelser som nämns i 4 c §, ska Finansinspektionen uppmana företaget att upphöra med den lagstridiga verksamheten.

Om ett utländskt värdepappersföretag inte iakttar en uppmaning som avses i 1 mom., ska Finansinspektionen vidta behövliga åtgärder för att säkerställa att värdepappersföretaget upphör med den lagstridiga verksamheten.

Om ett utländskt värdepappersföretag trots de åtgärder som avses i 2 mom. fortsätter sin lagstridiga verksamhet, har Finansinspektionen rätt att vidta behövliga åtgärder för att hindra att den lagstridiga verksamheten fortsätter. Finansinspektionen har vid behov rätt att förbjuda företaget att tillhandahålla tjänster. Innan Finansinspektionen vidtar åtgärder ska den underrätta den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som auktoriserat värdepappersföretaget om att den lagstridiga verksamheten har fortsatt.

Om ett i Finland etablerat utländskt värdepappersföretag bryter mot andra bestämmelser än de som avses i 1 mom., ska Finansinspektionen i tillämpliga delar förfara på det sätt som föreskrivs i 6 a §.

6 a §
Begränsning av rätten att tillhandahålla investeringstjänster

Finansinspektionen ska informera den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som har auktoriserat det utländska värdepappersföretaget om att ett utländskt värdepappersföretag som tillhandahåller tjänster i enlighet med 5 § bedriver verksamhet i strid med bestämmelser eller föreskrifter som är förpliktande för värdepappersföretaget.

Om ett utländskt värdepappersföretag trots de åtgärder som har vidtagits av en behörig tillsynsmyndighet som motsvarar Finansinspektionen, i Finland fortsätter med den verksamhet som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna, ska Finansinspektionen vidta behövliga åtgärder för att förhindra fortsatt verksamhet som äventyrar investerarskyddet eller marknadens tillförlitlighet. Finansinspektionen kan vid behov förhindra att ny affärsverksamhet inleds.

Finansinspektionen ska innan den vidtar åtgärder enligt 2 mom. informera den mot Finansinspektionen svarande tillsynsmyndigheten i den stat som auktoriserat det utländska värdepappersföretaget om åtgärderna. Europeiska gemenskapernas kommission ska omgående informeras om åtgärderna.

7 §
Verksamhetstillstånd för filial

För etablering av en filial i Finland ska ett utländskt värdepappersföretag som har fått auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ansöka om verksamhetstillstånd hos Finansinspektionen. Ett utlåtande om ansökan ska begäras från ersättningsfonden. Vid ansökan om verksamhetstillstånd ska i tillämpliga delar iakttas 17 § i lagen om värdepappersföretag.

På ett utländskt värdepappersföretag ska dessutom tillämpas vad som i lag föreskrivs om tillhandahållande av investeringstjänster som affärsverksamhet och om sådana värdepappersförmedlares skyldigheter som avses i värdepappersmarknadslagen.

12 §
Tillhandahållande av investeringstjänster utan att grunda dotterföretag eller etablera filial

På ett utländskt värdepappersföretag som avses i denna paragraf tillämpas dessutom vad som i lag föreskrivs om tillhandahållande av investeringstjänster som affärsverksamhet och om sådana värdepappersförmedlares skyldigheter som avses i värdepappersmarknadslagen.

16 §
Tystnadsplikt

I fråga om tystnadsplikt för dem som är anställda vid en filial eller en representation och deras rätt att lämna upplysningar samt i fråga om brott mot tystnadsplikten gäller 67 och 68 § i lagen om värdepappersföretag.Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 43/2007
EkUB 4/2007
RSv 39/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.