927/2007

Given i Helsingfors den 26 oktober 2007

Lag om ändring av 1 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 november 1999 om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) 1 § 1 mom. 1 punkten som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller nettning och annan avveckling i avvecklingssystem av betalningsförpliktelser och av sådana leveransförpliktelser som är förknippade med

1) handel med finansiella instrument som avses i 4 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007) samt andra därmed jämförbara värdepapper och derivatinstrument, ellerDenna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 43/2007
EkUB 4/2007
RSv 39/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.