924/2007

Given i Helsingfors den 26 oktober 2007

Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) 1 kap. 4 § 2 och 3 mom., 2 kap. 7, 11 och 12 §, 4 kap. 2 § och 5 kap. 8 a §,

av dem 1 kap. 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 582/1996, 2 kap. 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 969/1999, 2 kap. 11 § sådan den lyder i lag 1518/1999, 2 kap. 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 599/1997 och 5 kap. 8 a § sådan den lyder i lag 995/1998,

ändras 1 kap. 3 § 3 mom., 2 kap. 1 §, 1 a § 5 mom., 2 § 1 och 2 mom., 3 a § 1 och 2 mom., 4 § 1 och 2 mom., 6 § 1 mom., 8 § 4 punkten, 9, 10 och 13 §, 3 kap. 5 § 1 mom., 6 och 10 §, 4 kap. 1 § och 5 kap. 8 § 2 mom.,

av dem 2 kap. 1 § och 4 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 599/1997, 2 kap. 1 a § 5 mom., 2 § 1 och 2 mom. samt 3 a § 1 och 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 969/1999, 2 kap. 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., 8 § 4 punkten och 10 § och 2 kap. 13 § sådana de lyder i lag 741/1993, 3 kap. 5 § 1 mom. samt 5 kap. 8 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1518/2001, 3 kap. 6 § sådan den lyder i nämnda lag 582/1996 samt 4 kap. 1 § sådan den lyder i nämnda lagar 582/1996 och 1518/2001 samt

fogas till 1 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1518/2001, nya 4 och 5 mom., till 3 kap 2 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 3 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 528/1996 och 1518/2001, nya 5 och 6 mom. samt till 5 kap. nya 7 a―7 c § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

3 §
Optionsföretag

Ett optionsföretag som idkar optionsbörsverksamhet ska själv utföra clearingen och avvecklingen vid optionshandeln. Det kan också ge uppdraget till något annat optionsföretag eller till ett därmed jämförbart utländskt optionsföretag som står under myndighetstillsyn, om bestämmelserna om optioner och terminer i företagets reglemente även binder det företag som sköter clearingen och avvecklingen.

Ett optionsföretag ska på förhand informera Finansinspektionen och Finlands Bank om ändringar i sådana clearing- och avvecklingssystem som avses i 3 mom. Den ska då också uppge tillräckliga uppgifter om ändringarna för en bedömning av om de utgör en fara för optionsbörsverksamhetens tillförlitlighet.

Finansinspektionen kan förbjuda ett optionsföretag att för clearingen och avvecklingen vid optionshandeln anlita andra än finländska optionsföretag, om optionsbörsverksamhetens tillförlitlighet sannolikt äventyras om ett utländskt företag anlitas.

2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna

1 §
Koncessionstvång

Optionsföretagsverksamhet får inte bedrivas utan koncession av finansministeriet.

1 a §
Ansökan om koncession

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan och hur de ska läggas fram.

2 §
Beviljande av koncession

Koncession för optionsföretag ska beviljas ett finländskt aktiebolag som har huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar och vars verksamhet är ordnad på ett sådant sätt och följer ett sådant reglemente som erbjuder placerarna tillräcklig trygghet. Finansministeriet har rätt att, efter att ha hört sökanden, vid beviljandet av koncessionen meddela begränsningar och villkor som gäller optionsföretagets verksamhet.

Ett optionsföretags aktiekapital ska uppgå till minst 730 000 euro. Aktiekapitalet ska vara betalt i sin helhet när koncessionen beviljas. Koncession för clearing och avveckling vid optionshandeln kan beviljas en sökande vars i sin helhet betalda aktiekapital uppgår till minst två miljoner euro.


3 a §
Underrättelse om röstetal och inflytande

Om någon har för avsikt att ensam eller tillsammans med en aktieägare som avses i 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen eller med en person som kan jämställas med en aktieägare, i ett optionsföretag förvärva en andel som utgör minst en tiondel av aktiekapitalet eller röstetalet i optionsföretaget, ska Finansinspektionen i god tid på förhand underrättas om förvärvet.

Om avsikten är att utöka den andel som avses i 1 mom. så att den uppnår eller överskrider en femtedel, en tredjedel eller hälften av aktiekapitalet eller röstetalet i optionsföretaget, ska Finansinspektionen underrättas också om detta förvärv på förhand. Motsvarande underrättelseskyldighet gäller när den andel som avses i 1 mom. underskrider de gränser som föreskrivs här och i 1 mom.


4 §
Optionsföretagets verksamhet

Ett optionsföretag får utöver den verksamhet som idkas i företaget tillhandahålla data-, informations- och databehandlingstjänster för utveckling av options- och terminsmarknaden eller finans- och värdepappersmarknaden samt clearing och avveckling av avtal om värdepapperslån och återköpsavtal (repor) som gäller värdepapper som avses i 4 kap. 5 a § 3 och 4 mom. i värdepappersmarknadslagen, om Finansinspektionen har godkänt avtalsvillkoren eller om avtalsvillkoren har fastställts som en del av optionsföretagets reglemente eller om de utgör bilaga till reglementet. Ett optionsföretag får också tillhandahålla sådana tjänster för clearing och avveckling som avses i värdepappersmarknadslagen, i en sådan utsträckning som options- och terminsavtalen förutsätter. Ett optionsföretag får verka som clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet enligt 4 a kap. i värdepappersmarknadslagen. Ett optionsföretag får verka som kontoförande institut eller som ett kontoförande instituts underinstitut enligt lagen om värdeandelssystemet (826/1991). Bestämmelser om optionsföretagets rätt att idka fondbörsverksamhet och ordna multilateral handel finns i värdepappersmarknadslagen.

Ett optionsföretag får inte äga aktier eller andelar i ett företag som är verksamt som förmedlare eller på något annat sätt i optionsföretaget, ej heller underliggande tillgångar för optioner eller terminer som säljs i optionsföretaget. Med Finansinspektionens tillstånd får optionsföretaget dock placera medel i masskuldebrevslån, i 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen nämnda gäldenärsförbindelser eller andra sådana kapitalförbindelser som avkastar ränta som utgör underliggande egendom.


6 §
Optionsföretagets reglemente

Ett optionsföretag ska upprätta och för allmänheten hålla tillgängligt ett reglemente som kompletterar denna lags bestämmelser om optionsbörsverksamhet och clearing vid optionshandeln samt om påföljderna för förmedlares och andra inom optionsföretaget verksamma personers brott mot reglementet.


8 §
Optionsföretagets uppgifter

Ett optionsföretag ska, utöver vad som annars bestäms och föreskrivs om dess uppgifter,


4) underrätta Finansinspektionen om sitt beslut att uppta kurser på optioner och terminer till fastställelse samt att inleda och avsluta handeln med dessa samt att bevilja och återkalla rättigheter för förmedlare och andra som är verksamma inom optionsföretaget.

9 §
Bestämmelser om optionsbörsverksamheten

På ett optionsföretag som bedriver optionsbörsverksamhet ska utöver denna lag tillämpas

1) 3 kap. 8 § i värdepappersmarknadslagen om fondbörsens bindningar,

2) 3 kap. 16 § i värdepappersmarknadslagen om fondbörsens ledning,

3) 3 kap. 17 § i värdepappersmarknadslagen om organisering av fondbörsens verksamhet,

4) 3 kap. 18 § i värdepappersmarknadslagen om privata transaktioner,

5) 3 kap. 24 § i värdepappersmarknadslagen om utläggande av fondbörsens verksamhet på entreprenad.

10 §
Förmedlare och andra som är verksamma i ett optionsföretag

Ett optionsföretag ska bevilja en finländsk värdepappersförmedlare eller en värdepappersförmedlare som har motsvarande auktorisation i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förmedlarrättigheter, om sökanden uppfyller de krav som ställs i lag och optionsföretagets reglemente.

En annan person som har hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan beviljas rättigheter som någon annan som är verksam i optionsföretaget, om denne uppfyller de krav som ställs i optionsföretagets reglemente och det med hänsyn till erhållen utredning om sökandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och övriga lämplighet eller annars är sannolikt att sökandens deltagande i handeln inte äventyrar handelns tillförlitlighet. Personen ska dessutom ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar att uppfylla de förpliktelser som följer av värdepappershandeln.

På de villkor som finansministeriet bestämmer får ett optionsföretag auktorisera också andra än i 1 och 2 mom. avsedda utländska värdepappersförmedlare eller personer att verka som förmedlare eller i någon annan egenskap i optionsföretaget, om sökanden uppfyller de krav som ställs i lag och optionsföretagets reglemente.

Ett optionsföretag ska för viss tid eller helt återkalla rättigheter som har beviljats en förmedlare eller någon annan som är verksam i optionsföretaget, om Finansinspektionen av vägande skäl yrkar det efter att ha hört optionsföretaget. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta optionsföretaget och vederbörande om sitt yrkande och grunderna för det.

Ett optionsföretag ska underrätta Finansinspektionen om beviljande och återkallande av rättigheter att verka som förmedlare och i någon annan egenskap i optionsföretaget.

13 §
Utländskt optionsföretag

Ett optionsföretag får på de villkor som finansministeriet bestämmer bevilja ett utländskt optionsföretag rätt att idka handel med standardiserade optioner och terminer och att lämna dem till clearing.

3 kap.

Optionsföretagets verksamhet

2 §
Underliggande egendom och index

I fråga om notering och upptagande till handel av optioner och terminer gäller dessutom vad som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet.


3 §
Avbrytande av handeln

Finansinspektionen kan bestämma att ett optionsföretag ska avbryta noteringen av och handeln med optioner och terminer för högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Finansinspektionen kan bestämma ett sådant avbrott om den har grundad anledning att misstänka att handeln sker i strid med lag eller föreskrifter och bestämmelser som har utfärdats med stöd av lag eller i strid med optionsföretagets reglemente.

Finansinspektionen ska offentliggöra beslut om att avbryta handeln enligt 5 mom. och informera de behöriga myndigheterna i övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om beslutet.

5 §
Clearing av optionsköp

Ett optionsföretag får godkänna sådana optioner och terminer för clearing och avveckling som har lämnats till clearing och avveckling av en förmedlare, ett utländskt optionsföretag eller någon annan som är verksam inom optionsföretaget, om optionen eller terminen grundar sig på köp av optionen i optionsföretaget eller i något annat optionsföretag vars optionsköp företaget clearar och avvecklar eller på ett optionsköp som anmälts till optionsföretaget.


6 §
Säkerheter

Ett optionsföretags reglemente ska innehålla bestämmelser om sådan säkerhet som en förmedlare, en kund som förmedlaren företräder, någon annan inom optionsföretaget och ett utländskt optionsföretag ska ställa samt om det förfarande som ska iakttas när säkerheten ställs.

Värdet av säkerheten ska beräknas dagligen enligt förmedlarens, den av denne företrädda kundens, någon annan inom optionsföretaget verksam persons och det utländska optionsföretagets öppna kontoposition så att options- eller terminskontot under följande köpdag kan slutas med säkerheterna i alla sannolika prisutvecklingsalternativ för den underliggande egendomen.

10 §
Tilläggssäkerheter

Finansinspektionen kan utan hinder av ett optionsföretags reglemente av särskilda skäl meddela ett förordnande om de säkerheter som ska ställas och om begränsning av kontopositionerna. Förordnandet ska iakttas omedelbart tills Finansinspektionen har upphävt det.

4 kap.

Tillsyn över options- och terminsmarknaden

1 §
Tillsyn

Finansinspektionen utövar tillsyn över iakttagandet av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som har meddelats med stöd av den samt över iakttagandet av optionsföretagens reglementen.

Finansinspektionen ska innan den vidtar åtgärder eller fattar beslut som berör handeln med el- eller naturgasbaserade optioner och terminer höra Energimarknadsverket, om beslutet uppenbarligen skulle inverka väsentligt på el- eller naturgasmarknadens funktion eller leveranssäkerhet eller på en enligt elmarknadslagen (386/1995) eller naturgasmarknadslagen (508/2000) systemansvarig sammanslutnings verksamhet, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

5 kap.

Särskilda stadganden

7 a §
Optionsföretags verksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ett optionsföretag som har för avsikt att ge värdepappersförmedlare och andra personer som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet direkt möjlighet att delta i optionsföretagets handel ska i god tid på förhand underrätta finansministeriet om saken. Av anmälan ska närmare framgå var och hur handeln ska ske.

Finansministeriet ska inom en månad efter att ha mottagit anmälan informera den behöriga myndigheten i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där de värdepappersförmedlare eller andra personer är etablerade som optionsföretaget har för avsikt att ge direkt möjlighet att delta i handeln.

Finansinspektionen ska på begäran av den mot Finansinspektionen svarande behöriga myndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet meddela denna vilka där etablerade värdepappersförmedlare eller andra personer i optionsföretag har auktoriserats som förmedlare eller annan i optionsföretag verksam person.

Bestämmelserna i 1―3 mom. ska också tillämpas på multilateral handel som ordnas av ett optionsföretag.

7 b §
Utländska optionsföretags verksamhet i Finland

Innan en mot ett optionsföretag svarande reglerad marknad som har auktoriserats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan erbjuda en värdepappersförmedlare eller en annan person som är etablerad i Finland direkt möjlighet att bedriva handel på den reglerade marknaden, ska den behöriga myndigheten i den stat som beviljat auktorisationen göra en anmälan om saken till finansministeriet.

En mot ett optionsföretag svarande marknadsplatsoperatör som har auktoriserats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får med finansministeriets tillstånd erbjuda i Finland etablerade värdepappersförmedlare och andra personer direkt möjlighet att delta i handeln.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska också tillämpas på sådan mot multilateral handel svarande handel som ordnas av en reglerad marknad eller någon annan marknadsplatsoperatör.

7 c §
Rapporter till övriga medlemsstater och kommissionen

Finansministeriet ska i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument föra en förteckning över de optionsföretag för vilka reglementen har fastställts i enlighet med denna lag. Finansministeriet ska översända förteckningen till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska gemenskapernas kommission för kännedom, förutsatt att det i samband med fastställelsen av reglementena har kunnat konstateras att optionsföretagen uppfyller rapporteringskraven. På samma sätt ska ändringar i förteckningen rapporteras.

8 §
Ändringssökande

När ändring söks i beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av denna lag tillämpas lagen om Finansinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

En marknadsplatsoperatör som motsvarar ett optionsföretag och har fått auktorisation i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt som när denna lag träder i kraft ordnar handel enligt 5 kap. 7 b § 2 och 3 mom. i denna lag, ska hos finansministeriet ansöka om koncession inom tre månader efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 43/2007
EkUB 4/2007
RSv 39/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.