923/2007

Given i Helsingfors den 26 oktober 2007

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 4 a kap. 6 § 3 mom. och mellanrubriken före 5 kap. 4 §, sådana de lyder, 4 a kap. 6 § 3 mom. i lag 321/1998 och mellanrubriken före 5 kap. 4 § i lag 297/2005,

ändras 1 kap. 1 § 1 och 5―8 mom., 3 §, 4 § 1 och 4 mom., 5 mom. 1―3, 5 och 6 punkten, 7, 8 och 10 mom., 4 a § och mellanrubriken före den, 2 kap. 2 § och mellanrubriken före den, 4 e § 1 mom. och 6 § 4 mom., 3 och 4 kap., 4 a kap. 5 § 1 mom. 1 och 4 punkten, 8 § 2, 5 och 6 mom. och 10 § 1 mom., 5 kap. 1 §, 2 § 1 och 4 mom., 3 § och mellanrubriken före den, 4 § 1―4 mom., 5―7 och 12 §, 7 kap. 1 § 1 mom., 1 a § och 2 § 1 och 4 mom., 8 kap. 2 och 3 § samt 10 kap. 1 och 1 a―1 c §,

sådana de lyder, 1 kap. 1 § 1 mom., 4 a kap. 5 § 1 mom. 4 punkten och 10 § 1 mom. i lag 321/1998, 1 kap. 1 § 5 och 6 mom. och 4 § 10 mom. samt 2 kap. 6 § 4 mom. i lag 152/2007, 1 kap. 1 § 7 mom. i lag 297/2005 och i nämnda lag 152/2007 och 8 mom. i lag 448/2005 och i nämnda lag 152/2007, 1 kap. 3 § och 7 kap. 2 § 4 mom. i lag 581/1996, 1 kap. 4 § 1 mom. i nämnda lag 581/1996 och i lagarna 646/2006 och 133/2007 samt 4 mom. i lag 522/1998 och i nämnda lagar 448/2005 och 133/2007, 1 kap. 4 § 5 mom. 1―3, 5 och 6 punkten samt 7 och 8 mom., 4 a § och mellanrubriken före den, 2 kap. 2 § och mellanrubriken före den, 4 e § 1 mom. samt 7 kap. 1 a § och 2 § 1 mom. i nämnda lag 448/2005, 3 och 4 kap. jämte ändringar, 4 a kap. 5 § 1 mom. 1 punkten och 8 kap. 2 § i lag 1517/2001, 4 a kap. 8 § 2 och 5 mom. samt 5 kap. 1 §, 2 § 1 och 4 mom., 3 § och mellanrubriken före den, 4 § 1―4 mom., 5―7 och 12 § samt 10 kap. 1, 1 a och 1 b § i nämnda lag 297/2005, 4 a kap. 8 § 6 mom. i lag 797/2000, 7 kap. 1 § 1 mom. i lag 600/2003, 8 kap. 3 § i lag 442/2006, 10 kap. 1 c § i lag 994/1998 samt

fogas till 1 kap. 1 §, sådan den lyder i nämnda lagar 321/1998, 297/2005, 448/2005, 442/2006 och 152/2007 samt i lag 228/2004, ett nytt 11 mom., till kapitlet en ny 3 a §, till 4 § ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda lag 581/1996, till 4 §, sådan den lyder i nämnda lagar 581/1996, 321/1998, 448/2005, 646/2006, 133/2007 och 152/2007 samt i lag 522/1998, ett nytt 5 mom., varvid nuvarande 5―10 mom. blir 6―11 mom., till kapitlet nya 4 b och 4 c § samt före dem nya mellanrubriker, till lagen ett nytt 3 a kap., till 5 kap. en ny 5 a § och till 7 kap. en ny 2 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Denna lag gäller sättande av värdepapper i omlopp bland allmänheten, omsättning av värdepapper som har satts i omlopp och clearingverksamhet samt ordnande av handel med värdepapper.


Bestämmelserna i 2 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c, 6 d och 10 e § tillämpas på en emittent av andra än i 3 och 4 mom. avsedda värdepapper, om värdepapperen har tagits upp till handel som motsvarar offentlig handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om emittenten i enlighet med 4 § 11 mom. har valt Finland som hemstat.

Bestämmelserna i 2 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c, 6 d och 10 e § tillämpas inte på de emittenter av andra än i 3 och 4 mom. avsedda värdepapper vars bolagsrättsliga hemstat är Finland, om emittenten i enlighet med 4 § 11 mom. har valt en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland som hemstat.

Bestämmelserna i 2 kap. 7 och 7 a §, 4 kap. 13, 16 och 17 § och 5 kap. tillämpas också på finländska emittenter vars värdepapper inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller som har ansökts bli upptagna till sådan handel samt på sådana värdepapper. Dessutom tillämpas 4 kap. 13, 16 och 17 § på utländska värdepapper som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller som har ansökts bli upptagna till sådan handel. Bestämmelserna i 5 kap. 2, 12 och 13 § tillämpas också på utländska värdepapper som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller som har ansökts bli upptagna till sådan handel, när värdepapperen är föremål för transaktioner som utförs i Finland.

På den som emitterar, erbjuder och ansöker om upptagande av värdepapper till offentlig handel tillämpas 2 kap. 2, 3, 3 a―3 d, 4 och 4 a―4 f § samt på emittenten dessutom 10 c § i situationer där Finland enligt 1 kap. 4 § 8―10 mom. är hemstat men värdepapper erbjuds till allmänheten eller en ansökan om att de ska tas upp till handel som motsvarar offentlig handel görs i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland.


Bestämmelser om tillämpning av denna lags bestämmelser om värdepappersförmedlare på utländska värdepappersföretag, utländska kreditinstitut och finansiella institut samt på utländska fondbolag finns i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) och lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004).

3 §

Med offentlig handel avses värdepappershandel på en reglerad marknad som drivs av en fondbörs och på vilken man i enlighet med regler som fastställts enligt denna lag sammanför flera köpares och säljares köp- och säljbud eller inbjudningar till erbjudande så att detta leder till avslut.

3 a §

Med multilateral handel avses annan än i 3 § nämnd värdepappershandel på en multilateral handelsplattform där flera köpares och säljares köp- och säljbud eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med en marknadsplatsoperatörs regler sammanförs så att detta leder till avslut.

4 §

I denna lag avses med

1) fondbörs företag som ordnar offentlig handel (fondbörsverksamhet),

2) investeringstjänster tjänster enligt 5 § i lagen om värdepappersföretag (922/2007) som värdepappersförmedlare tillhandahåller,

3) sidotjänster tjänster enligt 15 § i lagen om värdepappersföretag som värdepappersförmedlare tillhandahåller,

4) värdepappersförmedlare sådana värdepappersföretag som avses i 3 § i lagen om värdepappersföretag samt utländska värdepappersföretag som avses i 2 § i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland, sådana kreditinstitut som avses i 8 § i kreditinstitutslagen (121/2007) och som enligt sin bolagsordning eller sina stadgar tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om värdepappersföretag, sådana kreditinstitut och finansiella institut som avses i 2 § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland och som enligt sin koncession tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om värdepappersföretag samt sådana fondbolag som avses i 2 § i lagen om placeringsfonder och sådana utländska fondbolag som avses i 2 § i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland och som enligt sin koncession bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder,

5) börsförmedlare en värdepappersförmedlare som har fått rätt att handla med värdepapper vid offentlig handel,

6) mäklare en fysisk person vars huvuduppgift som representant för en värdepappersförmedlare består i att tillhandahålla investeringstjänster,

7) mäklarlista en särskild lista som en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel upprätthåller över de värdepapper som är föremål för handel,


Med systematisk internhandlare avses i denna lag en värdepappersförmedlare som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt utför kundorder utanför offentlig och multilateral handel samt motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom att handla för egen räkning på det sätt som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet, nedan kommissionens förordning.

Med professionell kund avses i denna lag

1) följande företag som enligt sin koncession bedriver verksamhet på finansmarknaden eller reglerade företag och med dem jämförbara utländska företag som står under myndighetstillsyn:

a) värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag,

b) kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen,

c) fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder,

d) fondbörser och de optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer,

e) clearingorganisationer och den värdepapperscentral som avses i lagen om värdeandelssystemet,

f) försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag (1062/1979),

g) ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag som avses i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), pensionsstiftelser som avses i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och pensionskassor som avses i lagen om försäkringskassor (1164/1992),

h) företag som avses i 1 § 3 mom. 6 och 7 punkten i lagen om värdepappersföretag,

i) råvaruhandlare och råvaruderivathandlare som handlar för egen räkning,

j) andra institutionella investerare,

2) företag som enligt bokslutet för de två senast avslutade fulla räkenskapsperioderna uppfyller minst två av följande krav:

a) balansomslutning minst 20 000 000 euro,

b) omsättning minst 40 000 000 euro,

c) tillgångar minst 2 000 000 euro,

3) finska staten, Statskontoret och affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1185/2002), landskapet Åland, finländska kommuner och samkommuner samt med dessa jämförbara utländska stater, offentliga organ för skötsel av statsskulden och utländska staters regionala förvaltningsenheter,

4) Europeiska centralbanken, Finlands Bank och med den jämförbara utländska centralbanker samt Internationella valutafonden, Världsbanken och andra med dem jämförbara internationella institutioner och organisationer,

5) institutionella investerare vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument,

6) andra kunder som en värdepappersförmedlare på kundernas egen begäran kan behandla som professionella, förutsatt att förfarandet enligt 4 a § 5 mom. i detta kapitel följs och värdepappersförmedlaren har gjort bedömningen att dessa kunder har förutsättningar att fatta självständiga investeringsbeslut och förstå vilka risker dessa innebär, om de uppfyller minst två av följande krav:

a) kunden har på marknaden i fråga utfört i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen,

b) värdet av kundens investeringsportfölj överstiger 500 000 euro,

c) kunden arbetar eller har arbetat minst ett år inom finanssektorn i en befattning som kräver kunskap om de planerade transaktionerna och tjänsterna.

Med icke-professionell kund avses i denna lag en kund som inte är en professionell kund enligt 4 mom.

I denna lag avses med kvalificerad investerare

1) professionella kunder enligt 4 mom. 1 a―1 g-punkten,

2) finska staten, landskapet Åland, finska kommuner och samkommuner samt med dessa jämförbara stater och deras regionala förvaltningsenheter,

3) Europeiska centralbanken, Finlands Bank, Internationella valutafonden, Europeiska investeringsbanken och andra motsvarande internationella juridiska personer,


5) en juridisk person som har sitt bolagsrättsliga säte i Finland och som enligt bokslutet eller koncernbokslutet för den senast avslutade fulla räkenskapsperioden uppfyller minst två av kraven i 4 punkten och som på egen begäran har förts in i det register som avses i 4 c §,

6) en fysisk person som har hemort i Finland och på egen begäran har förts in i det register som avses i 4 c § samt uppfyller minst två av följande krav:

a) personen har under de senaste fyra kvartalen före ansökan utfört i genomsnitt minst tio värdepapperstransaktioner per kvartal,

b) värdet av personens värdepappersinnehav som hör till lagens tillämpningsområde överstiger 500 000 euro,

c) personen arbetar eller har arbetat minst ett år inom finanssektorn i uppgifter som kräver kunskap om värdepappersinvesteringar,


Finland är hemstat för emissionen av andra värdepapper än de som avses i 10 mom., om emittentens bolagsrättsliga säte är Finland.

När emittenten har sitt bolagsrättsliga säte i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är Finland likaså hemstat för emissionen av andra värdepapper än de som avses i 10 mom., om värdepapperen erbjuds till allmänheten eller om det görs en ansökan om att de inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet först ska tas upp till offentlig handel i Finland. Om någon annan än emittenten har beslutat om erbjudandet eller ansökan kan emittenten senare som hemstat välja någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


En emittent vars värdepapper som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten har ett nominellt värde eller bokföringsmässigt motvärde på minst 1 000 euro och en emittent av värdepapper som avses i 2 § 1 mom. 4 eller 6 punkten kan välja en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som hemstat för sin regelbundna informationsskyldighet. I stället för den bolagsrättsliga hemstaten kan emittenten som sin hemstat välja en stat där värdepapperen har tagits upp till offentlig handel eller till motsvarande handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Valet av hemstat ska gälla för åtminstone tre år i sänder.

Kategorisering av kunder och avtal om kunders ställning
4 a §

En värdepappersförmedlare ska underrätta en kund om att denne har kategoriserats som icke-professionell kund, professionell kund eller godtagbar motpart.

En värdepappersförmedlare ska underrätta sina kunder om deras rätt att begära en annan kategorisering och lämna upplysningar om hur en sådan ändring skulle påverka kundens ställning. Informationen ska riktas till kunderna personligen, antingen skriftligen eller i någon annan varaktig form så att de kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form eller så att informationen finns tillgänglig på värdepappersförmedlarens webbsidor under en lämplig tid. Informationen kan ges i någon annan varaktig form än skriftligen endast om informationen lämpligen kan ges på detta sätt i samband med en transaktion mellan värdepappersförmedlaren och kunden och om kunden har valt detta informationssätt.

En värdepappersförmedlare kan på begäran av en professionell kund som avses i 1 kap. 4 § 4 mom. 1―5 punkten behandla denne som en icke-professionell kund. Behandlingen av en kund som icke-professionell ska föregås av ett skriftligt avtal varav framgår att avtalet tillämpas på en eller flera tjänster eller transaktioner eller på en eller flera typer av värdepapper eller transaktioner.

En värdepappersförmedlare ska innan en investeringstjänst tillhandahålls meddela en kund som avses i 1 kap. 4 § 4 mom. 2 punkten att denne på basis av tillgängliga uppgifter behandlas som professionell kund, om inte något annat avtalas med kunden.

En kund som generellt eller i samband med en viss investeringstjänst eller transaktion eller i fråga om en viss typ av transaktioner eller värdepapper vill bli behandlad som en professionell kund enligt 1 kap. 4 § 4 mom. 6 punkten ska skriftligen be värdepappersförmedlaren om att bli behandlad som professionell kund. Värdepappersförmedlaren ska skriftligen meddela kunden att denne som professionell kund inte omfattas av det skydd som avses i procedurbestämmelserna i 4 kap. och inte heller av det investerarskydd enligt ersättningsfonden som avses i lagen om värdepappersföretag. Kunden ska skriftligen meddela värdepappersförmedlaren att den är medveten om att det skydd som procedurbestämmelserna och ersättningsfonden ger upphör att gälla.

En värdepappersförmedlare ska följa interna instruktioner om kategorisering av kunder och om förfarandet i detta avseende.

Transaktioner med godtagbara motparter
4 b §

En värdepappersförmedlare som såsom investeringstjänster vidarebefordrar eller utför order eller handlar för egen räkning får inleda transaktioner med godtagbara motparter utan att kraven i 4 kap. 1 § 2 och 3 mom. och 2―6 § tillämpas på transaktionerna.

Med godtagbar motpart avses i denna lag

1) en professionell kund enligt 4 § 4 mom. 1, 3 och 4 punkten,

2) ett företag enligt 4 § 4 mom. 2 punkten som har samtyckt till att bli behandlat som en godtagbar motpart,

3) ett företag som enligt 4 § 4 mom. 6 punkten ska betraktas som en professionell kund och har bett att bli behandlat som en godtagbar motpart i samband med tjänster och transaktioner där företaget kan betraktas som en professionell kund.

En kund som är en sådan godtagbar motpart som avses i 2 mom. 1 punkten har rätt att be om tillämpning av de bestämmelser som nämns i 1 mom. på sina transaktioner, antingen generellt eller i fråga om enskilda transaktioner. En kund ska behandlas som professionell kund om värdepappersförmedlaren går med på kundens begäran. Om en kund emellertid ber att bli behandlad som icke-professionell kund, ska kundens begäran behandlas i enlighet med 1 kap. 4 a § 3 mom.

Register över kvalificerade investerare
4 c §

Finansinspektionen ska föra ett register över kvalificerade investerare som avses i 4 § 6 mom. 5 och 6 punkten. I registret ska anges tidpunkterna då kvalificerade investerare registrerats, fysiska personers namn och personbeteckning, juridiska personers namn, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter. Personbeteckningar får inte ingå i register som Finansinspektionen för i ett elektroniskt datanät.

En registeruppgift är i kraft tre år från det att den infördes. En investerare har rätt att på ansökan få en registeruppgift om sig ändrad eller utplånad innan dess giltighetstid har gått ut. Registrerade uppgifter ska avföras ur registret när deras giltighetstid går ut, om inte investeraren före det har gjort en ny registreringsansökan. Giltighetstiden för en ändrad registeruppgift räknas från registreringen av de ursprungliga uppgifterna. Finansinspektionen ska förvara registrerade uppgifter minst fem år räknat från ansökan om att de ska utplånas eller från utgången av uppgifternas giltighetstid.

Utan hinder av 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan registeruppgifter lämnas ut i elektronisk form och via allmänt datanät. Vid behandlingen av registeruppgifterna iakttas i övrigt personuppgiftslagen (523/1999).

2 kap.

Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

Informationsskyldighet vid erbjudande av värdepapper eller vid ansökan om upptagande av värdepapper till offentlig eller multilateral handel
2 §

Den som erbjuder värdepapper, ansöker om att värdepapper ska tas upp till offentlig eller multilateral handel eller som på uppdrag sköter erbjudandet eller ansökandet är skyldig att opartiskt tillhandahålla investerarna tillräcklig information om omständigheter som väsentligt påverkar värdepapperens värde.

4 e §

Utan hinder av 4 § 1 mom. är prospekt som har godkänts i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt kompletterande information i kraft i Finland och ska göras tillgängligt för allmänheten här, om Finland inte är hemstat för emissionen av värdepapperen och värdepapperen erbjuds till allmänheten eller ansöks bli upptagna till offentlig handel i Finland och den behöriga myndigheten i den andra staten har tillställt Finansinspektionen kopior av prospektet och den kompletterande informationen samt ett intyg över att de är upprättade i enlighet med prospektdirektivet. Om den andra statens myndighet har gett tillstånd att inte offentliggöra viss information som krävs enligt prospektdirektivet, ska avvikelsen och motiveringen för denna framgå av myndighetens intyg.


6 §

Utöver bokslutet och verksamhetsberättelsen ska det offentliggöras en revisionsberättelse. Om en delårsrapport över räkenskapsperiodens första sex månader eller den förlängda räkenskapsperiodens första tolv månader enligt revisorerna inte har utarbetats i enlighet med bestämmelserna om den, ska detta anges i revisionsberättelsen. Emittenten ska dock offentliggöra bokslutet och verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen omedelbart, om revisorn ger ett annat uttalande än ett uttalande utan reservation enligt 15 § 3 mom. i revisionslagen (459/2007) eller med anledning av revisionen gör ett påpekande enligt 15 § 4 mom. i samma lag.

3 kap.

Offentlig handel

1 §
Koncession för fondbörsverksamhet

Fondbörsverksamhet får inte bedrivas utan koncession.

2 §
Firma

Andra företag än de som har fått tillstånd att bedriva fondbörsverksamhet får inte i sin firma eller annars för att beskriva sin verksamhet använda ordet eller sammansättningsleden fondbörs.

3 §
Beviljande av koncession

Finansministeriet beviljar på ansökan ett finländskt aktiebolag med huvudkontor i Finland koncession för fondbörsverksamhet. Koncession kan sökas också för ett nybildat bolags räkning. Finansministeriet utfärdar genom förordning bestämmelser om de upplysningar som ska fogas till koncessionsansökan.

Koncession ska beviljas om det utifrån de upplysningar som lämnats in kan säkerställas att sökanden uppfyller de krav för bedrivande av fondbörsverksamhet som anges i denna lag och i bestämmelser som har meddelats med stöd av den.

Ett villkor för beviljande av koncession är dessutom att fondbörsens grundare samt de aktieägare som innehar minst en tiondel av fondbörsens aktier eller av den rösträtt som aktierna medför enligt inkommen utredning är tillförlitliga. Innehavet i fondbörsen får inte äventyra fondbörsens affärsverksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper.

En person anses inte vara tillförlitlig om personen under de fem år som föregår bedömningen genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre år som föregår bedömningen till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att grunda eller äga en fondbörs eller om personen i fråga annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att grunda eller äga en fondbörs.

En koncessionsansökan ska avgöras inom sex månader efter det att den tagits emot eller, om ansökan är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Beslut om koncessionen ska dock alltid fattas inom tolv månader efter det att ansökan mottagits. Om beslut inte har meddelats inom den angivna tiden, kan sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall avse ett negativt beslut. Sådana besvär kan anföras till dess att beslut har meddelats. Finansministeriet ska underrätta besvärsinstansen om att beslut meddelats, om detta har skett efter det att besvär anförts. I fråga om anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Finansministeriet ska innan ärendet avgörs be Finansinspektionen ge ett yttrande om ansökan.

Finansministeriet har efter att ha hört sökanden rätt att förena koncessionen med sådana begränsningar och villkor i fråga om fondbörsverksamheten som är nödvändiga för tillsynen.

En fondbörs kan, om inte annat följer av koncessionsvillkoren, inleda sin verksamhet omedelbart efter det att koncession har beviljats eller, om koncession har beviljats för ett nygrundat företag, efter det att fondbörsen har registrerats.

4 §
Koncession för europabolag

Koncession ska beviljas även ett europabolag som avses i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, om bolaget har beviljats motsvarande koncession i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att flytta sitt säte till Finland enligt artikel 8 i nämnda förordning. Finansministeriet ska dessutom begära ett yttrande om koncessionsansökan av den tillsynsmyndighet som övervakar värdepappersmarknaden i den berörda staten. Flyttningen av sätet får inte registreras förrän koncession har beviljats. Vad som förskrivs ovan i denna paragraf gäller också när ett europabolag bildas genom fusion så att det övertagande bolaget som har sitt säte i någon annan stat än Finland registreras som europabolag i Finland.

5 §
Registeranmälan om koncessioner

Finansministeriet ska göra registeranmälan om en koncession till handelsregistret. En koncession som har beviljats för en nybildad fondbörs och för ett europabolag som flyttar sitt säte till Finland ska registreras samtidigt som företaget registreras.

6 §
Meddelande om aktieförvärv

Om någon har för avsikt att ensam eller tillsammans med en aktieägare som avses i 2 kap. 9 § eller med någon som kan jämställas med en aktieägare, i en fondbörs direkt eller indirekt förvärva en andel som utgör minst en tiondel av fondbörsens aktiekapital eller medför minst en tiondel av röstetalet för aktierna, ska Finansinspektionen på förhand underrättas om förvärvet.

Om avsikten är att utöka en andel som avses i 1 mom. så att den uppnår eller överskrider en femtedel, en tredjedel eller hälften av fondbörsens aktiekapital eller röstetal, ska Finansinspektionen på förhand underrättas också om detta förvärv. Motsvarande anmälan ska göras också när den andel som avses i 1 mom. underskrider de gränser som föreskrivs här eller i 1 mom.

Vid beräkning av innehav och röstetal som avses i 1 och 2 mom. ska 1 kap. 5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. tillämpas.

En fondbörs ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om de i 1 och 2 mom. angivna andelarnas ägare, om personer som enligt 1 mom. kan jämställas med andelsägare samt om dessas andel av fondbörsens aktiekapital och röstetal, om fondbörsen känner till vilka de är. Fondbörsen ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om sådana förändringar i innehavet av andelar som har kommit till dess kännedom. I anmälningarna ska lämnas tillräckliga uppgifter om storleken av innehaven och om ägarna samt övriga uppgifter enligt vad Finansinspektionen bestämmer.

Det som i denna paragraf föreskrivs om fondbörser samt om anmälningar om förvärv av andelar gäller också företag som har sådant bestämmande inflytande i en fondbörs som avses i 1 kap. 5 §.

7 §
Finansinspektionens rätt att motsätta sig förvärv

Finansinspektionen kan inom tre månader efter att ha mottagit en anmälan enligt 6 § motsätta sig förvärvet av en andel, om det med hänsyn till den utredning om ägarnas tillförlitlighet som erhållits eller annars är sannolikt att innehavet av andelen skulle äventyra fondbörsens verksamhet enligt försiktiga och sunda affärsprinciper. Bestämmelser om ägarnas tillförlitlighet finns i 3 § i detta kapitel.

Om förvärv av en andel inte anmäls eller om en andel förvärvas trots att Finansinspektionen har motsatt sig förvärvet, kan Finansinspektionen förbjuda andelsägaren att utöva sin rösträtt i fondbörsen eller i ett företag som har ett sådant bestämmande inflytande i fondbörsen som avses i 1 kap. 5 §.

8 §
En fondbörs bindningar

En betydande bindning mellan en fondbörs och en annan juridisk person eller en fysisk person får inte hindra en effektiv tillsyn över fondbörsen. En effektiv tillsyn får inte heller hindras av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter som i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska tillämpas på en fysisk eller juridisk person som har en sådan bindning.

När det efter det att koncession beviljats sker förändringar i de uppgifter om bindningar som uppgetts i koncessionsansökan ska Finansinspektionen omedelbart underrättas om dessa.

Med betydande bindningar avses i denna paragraf detsamma som i 37 § 2―4 mom. i kreditinstitutslagen.

9 §
Flyttning av säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en fondbörs har för avsikt att flytta sitt säte till en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med artikel 8 i europabolagsförordningen, ska den till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i nämnda förordning utan dröjsmål efter det att fondbörsen har anmält förslaget för registrering.

Registermyndigheten får inte utfärda ett intyg enligt 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i nämnda paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbörsen inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av säte eller bestämmelserna om avslutande av verksamheten i Finland. Intyg får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av sätet.

10 §
Fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en fondbörs deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i europabolagsförordningen, får registermyndigheten inte utfärda ett intyg över fusionen enligt 4 § 3 mom. i lagen om europabolag, om Finansinspektionen innan ett tillstånd som avses i 2 mom. i nämnda paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att fondbörsen inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller om avslutande av verksamheten i Finland. Intyg får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av sätet.

11 §
Återkallande av koncession

Finansministeriet kan helt eller delvis återkalla en fondbörs koncession, om

1) fondbörsen i sin verksamhet väsentligt har brutit mot lagar eller förordningar eller mot föreskrifter som myndigheterna har meddelat med stöd av dessa eller mot koncessionsvillkoren eller börsreglerna,

2) fondbörsen inte har haft verksamhet på sex månader,

3) de villkor som ställts för koncessionen inte längre uppfylls,

4) fondbörsens verksamhet eller en del av den inte har inletts inom tolv månader efter det att koncessionen beviljades, eller

5) det i koncessionsansökan har lämnats väsentligen vilseledande uppgifter om omständigheter som är relevanta för regleringen eller tillsynen.

Finansministeriet ska innan det fattar ett beslut enligt 1 mom. be Finansinspektionen om ett yttrande, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur. Innan finansministeriet fattar ett beslut som avses i 1 mom. 1 och 3 punkten ska det sätta ut en tid inom vilken fondbörsen ska avhjälpa de bristfälligheter som uppdagats i verksamheten.

Finansministeriet kan på ansökan av fondbörsen återkalla koncessionen, om fondbörsen har beslutat att upphöra med fondbörsverksamheten. Finansministeriet ska innan det fattar beslut om saken be Finansinspektionen om ett yttrande.

Om finansministeriet med stöd av 1 mom. återkallar en fondbörs koncession, kan ministeriet samtidigt meddela föreskrifter om hur verksamheten ska avslutas.

Finansministeriet ska underrätta registermyndigheten om återkallandet av koncessionen.

12 §
Avbrytande av en fondbörs verksamhet

Finansministeriet kan förordna att verksamheten vid en fondbörs ska avbrytas för viss tid, om det i fondbörsens verksamhet har konstaterats oskicklighet eller oaktsamhet eller om en störning har inträffat i omsättningen av de värdepapper som är föremål för offentlig handel i fondbörsen och det är uppenbart att en fortsatt verksamhet är ägnad att allvarligt skada stabiliteten på värdepappersmarknaden eller investerarnas ställning.

13 §
En fondbörs verksamhet

En fondbörs får utöver offentlig handel ordna multilateral handel och tillhandahålla databehandlingstjänster i anslutning till omsättningen och förvaringen av värdepapper samt utbildnings- och informationstjänster för utveckling av värdepappers- och finansmarknaden och bedriva annan verksamhet som har nära samband med dessa.

En fondbörs får verka som clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet i enlighet med 4 a kap. samt verka som kontoförande institut eller som ett sådant instituts underinstitut i enlighet med lagen om värdeandelssystemet.

En fondbörs får dessutom i enlighet med lagen om handel med standardiserade optioner och terminer bedriva optionsföretagsverksamhet.

En fondbörs får inte bedriva annan verksamhet än den som nämns i 1―3 mom.

14 §
Börsregler

En fondbörs ska upprätta och för den offentliga handeln ge allmänheten tillgång till regler med närmare föreskrifter åtminstone om

1) hur den offentliga handeln på fondbörsen bedrivs,

2) hur och på vilka grunder värdepapper tas upp till offentlig handel samt hur och på vilka grunder handeln med värdepapper kan avbrytas eller avslutas,

3) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörandet av skyldigheter enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt enligt börsreglerna eller annars gäller för värdepappersemittenter och deras förvaltning,

4) hur och på vilka grunder rättigheter att vara verksam som börsförmedlare eller någon annan börsaktor på fondbörsen beviljas och återkallas,

5) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörandet av skyldigheter enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt enligt börsreglerna eller annars gäller börsförmedlare och andra börsaktörer,

6) hur likställdheten mellan aktieägarna tryggas, om aktiebolaget enligt börsreglerna får bedriva handel med sina egna aktier på fondbörsen,

7) vilka påföljder för överträdelse av börsreglerna som kan påföras värdepappersemittenter, börsförmedlare och andra börsaktörer och hur de påförs.

Finansministeriet fastställer på ansökan börsreglerna och ändringar i dem. Reglerna ska fastställas om de stämmer överens med denna lag och med bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den och om det enligt inkommen utredning kan anses sannolikt att de tryggar en tillförlitlig och opartisk offentlig handel.

Ansökan ska avgöras inom tre månader efter det att den mottagits eller, om den är bristfällig, efter det att sökanden har lämnat in de handlingar och utredningar som behövs för avgörandet. Beslut ska emellertid alltid fattas inom sex månader från emottagandet av ansökan. Finansministeriet ska be Finansinspektionen om ett yttrande innan det fastställer reglerna.

Finansministeriet kan för att trygga den offentliga handelns tillförlitlighet och opartiskhet förordna om ändringar eller kompletteringar av de fastställda reglerna. Innan finansministeriet ger ett sådant förordnande ska det be Finansinspektionen om ett yttrande.

15 §
Finansiella verksamhetsförutsättningar

En fondbörs ska ha sådana finansiella verksamhetsförutsättningar som är tillräckliga med beaktande av fondbörsverksamhetens omfattning och art.

En fondbörs ska ha ett aktiekapital på minst 730 000 euro. När koncessionen beviljas ska hela aktiekapitalet vara tecknat.

16 §
En fondbörs ledning

En fondbörs styrelse, verkställande direktör och högsta ledning i övrigt ska leda fondbörsen med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och deras ersättare, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga som hör till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om fondbörsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av fondbörsens verksamhet.

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig, om personen under de fem år som föregår bedömningen genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre år som föregår bedömningen till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som styrelsemedlem, ersättare för en styrelsemedlem, verkställande direktör eller ställföreträdare för denne i fondbörsen eller för att i övrigt höra till fondbörsens högsta ledning, eller om personen i fråga annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppgiften i fråga.

Finansinspektionen kan för högst fem år förbjuda en person att vara styrelsemedlem eller ersättare, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare eller att i övrigt höra till den högsta ledningen för en fondbörs, om

1) personen vid skötseln av sina uppgifter har visat uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan skada stabiliteten i fondbörsens verksamhet, investerarnas ställning eller borgenärernas intressen, eller

2) personen inte uppfyller de villkor som föreskrivs i 1 mom.

En fondbörs ska omedelbart underrätta Finansinspektionen om förändringar i fråga om de personer som avses i 1 mom.

Vad som föreskrivs i 1―4 mom. ska på motsvarande sätt tillämpas på företag som har ett sådant bestämmande inflytande i en fondbörs som avses i 1 kap. 5 §.

17 §
Organisering av en fondbörs verksamhet

En fondbörs verksamhet ska organiseras på ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten och omfattningen av dess affärsverksamhet. Fondbörsen ska i alla situationer säkerställa den verksamhetsrelaterade riskhanteringen, interna kontrollen och verksamhetens kontinuitet.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska på motsvarande sätt tillämpas på företag som har ett sådant bestämmande inflytande i en fondbörs som avses i 1 kap. 5 §.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om organisering av verksamheten på ett tillförlitligt sätt. Föreskrifterna ska i tillämpliga delar motsvara de föreskrifter som i enlighet med 35 § i lagen om värdepappersföretag och 4 kap. 12 § i denna lag meddelas för värdepappersföretag.

18 §
Privata transaktioner

En fondbörs ska vidta tillräckliga åtgärder för att försöka förhindra att en i fondbörsen relevant person genomför privata transaktioner, om detta kan leda till en intressekonflikt eller om personen i fråga har insiderinformation eller konfidentiell information om emittenter, börsförmedlare eller andra börsaktörer eller om deras transaktioner. Åtgärder ska vidtas i syfte att säkerställa informationens konfidentialitet.

I fråga om transaktioner som avses i 1 mom. gäller i tillämpliga delar vad som i 34 § 2 och 3 mom. i lagen om värdepappersföretag föreskrivs om relevanta personer i värdepappersföretag och om deras privata transaktioner.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om transaktioner som avses i 1 mom. Föreskrifterna ska i tillämpliga delar motsvara de föreskrifter som i enlighet med 35 § i lagen om värdepappersföretag meddelas för värdepappersföretag.

19 §
Skyldighet att sända in kopior av vissa handlingar

En fondbörs ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen sända in en kopia av

1) bokslutshandlingar,

2) revisionsberättelser,

3) protokollet från bolagsstämman.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska på motsvarande sätt tillämpas på företag som har ett sådant bestämmande inflytande i en fondbörs som avses i 1 kap. 5 §.

20 §
Handelns offentlighet

En fondbörs är skyldig att för allmänheten offentliggöra information om köp- och säljbud, inbjudningar till erbjudande samt transaktioner som gäller andra värdepapper än aktier och som är föremål för den offentliga handel som fondbörsen bedriver, i den omfattning som med beaktande av värdepappershandelns art och volym är nödvändig för att trygga en tillförlitlig och opartisk offentlig handel.

En fondbörs är skyldig att för allmänheten offentliggöra information om köp- och säljbud samt inbjudningar till erbjudande som gäller aktier som är föremål för den offentliga handel som fondbörsen bedriver, så som föreskrivs i kommissionens förordning.

En fondbörs är emellertid inte skyldig att på det sätt som föreskrivs i 2 mom. offentliggöra information om köp- och säljbud eller inbjudningar till erbjudanden, om marknadsmodellen, anbudstypen eller anbudets storlek uppfyller de villkor för avvikelse från skyldigheten att offentliggöra uppgifter som föreskrivs i kommissionens förordning.

En fondbörs är skyldig att för allmänheten offentliggöra så aktuell information som möjligt om transaktioner med aktier som är föremål för den offentliga handel som fondbörsen bedriver, så som föreskrivs i kommissionens förordning.

En fondbörs kan besluta att information om aktietransaktioner som är stora i jämförelse med den sedvanliga handeln med aktien i fråga får offentliggöras senare än vad som krävs i 4 mom. I kommissionens förordning föreskrivs närmare om förutsättningarna för senareläggning.

Innan en fondbörs fattar ett beslut i enlighet med 5 mom. ska den inhämta finansministeriets tillstånd för arrangemangen för senareläggning av offentliggörandet. Fondbörsen ska också informera allmänheten om dessa arrangemang.

21 §
Clearing och avveckling av transaktioner

En fondbörs ska sörja för ändamålsenlig clearing och avveckling av värdepapperstransaktionerna vid offentlig handel.

Om en fondbörs för clearingen och avvecklingen av värdepapperstransaktioner anlitar ett annat clearing- och depositionsinstitut än en clearingorganisation som avses i denna lag, ska fondbörsen, clearingorganisationen samt clearing- och depositionsinstitutet ordna sitt samarbete så att det inte äventyrar den offentliga handelns tillförlitlighet.

En fondbörs ska på förhand informera Finansinspektionen och Finlands Bank om ändringar i de arrangemang som avses i 2 mom. Till anmälan ska fogas tillräckliga uppgifter om ändringarna för en bedömning av om de utgör en fara för den offentliga handelns tillförlitlighet.

Finansinspektionen kan förbjuda en fondbörs att för clearing och avveckling av transaktioner anlita andra clearingorganisationer än sådana som avses i denna lag, om anlitandet av en sådan organisation sannolikt skulle äventyra den offentliga handelns tillförlitlighet.

22 §
En fondbörs tillsynsuppgifter

En fondbörs ska se till att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn ordnas för att säkerställa iakttagandet av denna lag, i enlighet med den utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt börsreglerna.

En fondbörs ska informera Finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot denna lag eller mot de bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen eller mot börsreglerna, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt. Finansinspektionen ska dock alltid informeras om förfaranden som har inneburit väsentliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna, föreskrifterna eller reglerna.

23 §
Avbrytande av handel

En fondbörs ska avbryta den offentliga handeln med värdepapper, om det är nödvändigt på grund av ett förfarande som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna om offentlig handel, mot börsreglerna eller mot god sed.

En fondbörs ska omedelbart offentliggöra beslut om avbrytande av handeln med värdepapper. Dessutom ska fondbörsen informera Finansinspektionen om avbrytandet och denna är skyldig att informera de behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspektionen i staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I 7 kap. 1 a § 2 mom. föreskrivs om Finansinspektionens rätt att förordna att en fondbörs ska avbryta handeln med värdepapper.

24 §
Utläggande av fondbörsverksamhet på entreprenad

Med utläggande på entreprenad avses i denna paragraf sådana åtgärder i samband med en fondbörs verksamhet som innebär att någon annan tillhandahåller fondbörsen funktioner eller tjänster som den annars själv skulle svara för.

En fondbörs kan lägga ut någon annan för dess verksamhet viktig funktion än sådan som avser ordnandet av offentlig handel, om utläggandet på entreprenad inte medför olägenhet för fondbörsens riskhantering, interna kontroll eller för skötseln av någon annan funktion som är viktig för fondbörsens affärsverksamhet eller någon annan verksamhet.

En funktion är viktig för fondbörsens verksamhet, om ett fel eller en brist i den väsentligt kan försvåra fondbörsens finansiella ställning eller börsverksamhetens kontinuitet eller iakttagandet av de lagar som gäller fondbörsens verksamhet samt med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller villkoren i fondbörsens koncession.

Om utläggandet av någon för fondbörsens verksamhet viktig funktion på entreprenad ska ingås ett skriftligt avtal, av vilket framgår uppdragets innehåll och avtalets giltighetstid.

En fondbörs som efter att koncession beviljats har för avsikt att lägga ut någon för dess verksamhet viktig annan funktion på entreprenad ska på förhand underrätta Finansinspektionen om saken. Finansinspektionen ska underrättas om betydande förändringar i avtalsförhållandet mellan fondbörsen och uppdragstagaren. Finansinspektionen utfärdar behövliga närmare föreskrifter om anmälans innehåll.

En fondbörs ska handla omsorgsfullt när det lägger ut någon för dess verksamhet viktig funktion på entreprenad.

En fondbörs ska se till att den av uppdragstagaren fortlöpande får uppgifter som behövs för myndighetstillsynen över fondbörsen, för riskhanteringen och för den interna kontrollen och att den har rätt att vidarebefordra uppgifterna till Finansinspektionen.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för utläggande av fondbörsverksamhet på entreprenad. Föreskrifterna ska i tillämpliga delar motsvara de föreskrifter som med stöd av 30 § i lagen om värdepappersföretag meddelas för värdepappersföretag.

25 §
Börsförmedlare och andra börsaktörer

En fondbörs ska bevilja en finländsk värdepappersförmedlare eller en värdepappersförmedlare som har motsvarande auktorisation i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet börsförmedlarrättigheter, om värdepappersförmedlaren uppfyller de krav som ställs i lag och börsreglerna.

En annan person med hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan auktoriseras att verka som annan börsaktor på fondbörsen, om sökanden uppfyller de krav som börsreglerna ställer och det med hänsyn till erhållen utredning om sökandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt eller annars är sannolikt att sökandens deltagande i den offentliga handeln inte äventyrar handelns tillförlitlighet. Sökanden ska dessutom ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar att uppfylla de förpliktelser som härrör från värdepappershandeln.

På de villkor som finansministeriet bestämmer får en fondbörs auktorisera också andra än i 1 och 2 mom. avsedda utländska värdepappersförmedlare eller andra personer att verka som börsförmedlare eller annan börsaktor på fondbörsen, om sökanden uppfyller de krav som ställs i lag och börsreglerna.

En fondbörs ska för viss tid eller helt återkalla rättigheter som har beviljats en börsförmedlare eller någon annan börsaktör, om Finansinspektionen av vägande skäl yrkar det efter att ha hört fondbörsen. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta fondbörsen och börsaktören i fråga om sitt yrkande och om grunderna för yrkandet.

Fondbörsen ska underrätta Finansinspektionen om beviljande och återkallande av rättigheter att verka som börsförmedlare och börsaktor på fondbörsen.

26 §
Börsförmedlares och andra börsaktörers rätt att välja clearingorganisation

Börsförmedlare och andra börsaktörer på fondbörsen har rätt att anlita också andra än av fondbörsen valda clearingorganisationer, värdepapperscentraler eller clearing- och depositionsinstitut för fullgörande av skyldigheter som följer av värdepapperstransaktioner inom den offentliga handeln, förutsatt att fondbörsen med clearingorganisationen, värdepapperscentralen eller clearing- och depositionsinstitutet ordnar sitt samarbete så, att det inte äventyrar den offentliga handelns tillförlitlighet.

Börsförmedlare och andra börsaktörer som har för avsikt att utnyttja sin rätt enligt 1 mom. ska på förhand underrätta fondbörsen i fråga, Finansinspektionen och Finlands Bank om saken. I anmälan ska redogöras för samarbetsarrangemang som tryggar den offentliga handelns tillförlitlighet.

Finansinspektionen kan förbjuda börsförmedlare och andra börsaktörer att anlita andra än av fondbörsen valda clearingorganisationer, värdepapperscentraler eller clearing- och depositionsinstitut för fullgörande av skyldigheter som följer av värdepapperstransaktioner, om anlitandet av en sådan organisation sannolikt skulle äventyra den offentliga handelns tillförlitlighet.

27 §
Upptagande av värdepapper till offentlig handel

En fondbörs får på ansökan av emittenten ta upp värdepapper till offentlig handel, om värdepapperen sannolikt i tillräcklig utsträckning är föremål för efterfrågan utbud och efterfrågan och om prisbildningen på dem sålunda kan bedömas vara tillförlitlig. I kommissionens förordning föreskrivs om övriga förutsättningar för att en fondbörs ska kunna ta upp värdepapper till offentlig handel.

En fondbörs får ta upp värdepapper till offentlig handel också utan emittentens samtycke, om de krav som nämns i 1 mom. är uppfyllda och om samma värdepapper redan har tagits upp till offentlig handel som bedrivs på en annan fondbörs eller till motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om värdepapper tas upp till offentlig handel utan emittentens samtycke, får denne inte åläggas informationsskyldighet i börsreglerna.

Om värdepapper tas upp till handel utan emittentens samtycke i enlighet med 2 mom., ska fondbörsen innan handeln inleds underrätta emittenten om saken.

En fondbörs ska innan handeln inleds underrätta Finansinspektionen om att värdepapperen har tagits upp till offentlig handel. Om handeln avser aktier som inte är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska fondbörsen samtidigt underrätta Finansinspektionen också om sådana uppskattningar av aktien som förutsätts i artikel 33.3 i kommissionens förordning. Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om underrättelserna.

28 §
Avslutande av offentlig handel med värdepapper

En fondbörs kan besluta att den offentliga handeln med värdepapper ska avslutas, om värdepapperen eller emittenten inte längre uppfyller de krav som börsreglerna ställer och om avslutandet av handeln med värdepapperen inte medför betydande olägenheter för investerarna eller för värdepappersmarknadens funktion.

En fondbörs kan avsluta den offentliga handeln med värdepapper också på ansökan av emittenten, om detta inte medför betydande olägenheter för investerarna eller för värdepappersmarknadens funktion.

En fondbörs ska omedelbart offentliggöra beslut om avslutande av handeln i fråga. Dessutom ska fondbörsen underrätta Finansinspektionen om avslutandet av handeln och denna ska underrätta de behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspektionen i staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I 7 kap. 2 § 1 mom. föreskrivs om marknadsdomstolens rätt att förbjuda en fondbörs att ordna offentlig handel med värdepapper.

29 §
Börslista

En fondbörs kan i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som ska offentliggöras beträffande sådana värdepapper upprätthålla en börslista över de värdepapper som är föremål för offentlig handel.

30 §
Att ta upp värdepapper på börslistan

En fondbörs får på ansökan av emittenten ta upp värdepapper på börslistan, om de uppfyller kraven i 27 § 1 mom. i detta kapitel. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om de krav som behövs för genomförandet av det i 29 § i detta kapitel nämnda direktivet och enligt vilka en fondbörs får ta upp värdepapper på börslistan samt om undantagen från dessa krav.

Värdepapper som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier får tas upp på börslistan endast om aktier av samma slag som värdepapperen berättigar till har tagits eller samtidigt tas upp till offentligt handel.

Ett bolag ska ansöka om att aktier av samma slag som de som redan finns på börslistan ska tas upp på börslistan inom ett år från det att de emitterats, om inte bolaget har samtyckt till att fondbörsen noterar dem utan särskild ansökan.

Emittenten ska ansöka om att till samma emission hörande värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2―4 och 6 punkten samtidigt tas upp på börslistan.

En fondbörs kan för att skydda investerarna avslå ansökningar om att ta upp värdepapper på börslistan.

En fondbörs ska avgöra en ansökan om upptagande av värdepapper på börslistan inom sex månader efter att ha mottagit ansökan. Om fondbörsen under denna tid ber sökanden om ytterligare upplysningar, ska tiden räknas från den dag då fondbörsen fick dessa upplysningar. Om fondbörsen inte avgör ansökan inom den utsatta tiden, anses ansökan ha avslagits.

Emittenten har rätt att få fondbörsens beslut enligt 5 och 6 mom. upptaget till Finansinspektionens prövning inom 30 dagar från beslutet eller efter den i 6 mom. angivna tidsfristen.

31 §
Avnotering av värdepapper

Värdepapper kan avnoteras från börsen enligt vad som i 28 § i detta kapitel föreskrivs om avslutande av offentlig handel med värdepapper.

Emittenten har rätt att få ett beslut om avnotering av värdepapper upptaget till Finansinspektionens prövning inom 30 dagar från beslutet. Motsvarande rätt har en registrerad förening vars syfte är att bevaka investerarnas intresse samt investerare som äger värdepapper av samma slag eller till sådana berättigande värdepapper. Finansinspektionen ska underrätta fondbörsen om att ärendet har överförts till Finansinspektionen.

32 §
Handelskalender

Finansinspektionen ska på sina webbsidor lägga ut en kalender av vilken det framgår vilka dagar offentlig handel bedrivs på fondbörsen.

33 §
Rapporter till övriga medlemsstater och kommissionen

Finansministeriet ska i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG föra en förteckning över sådana reglerade marknader för värdepapper för vilka regler har fastställts enligt denna lag. Finansministeriet ska sända förteckningen till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska gemenskapernas kommission för kännedom, förutsatt att det i samband med fastställelsen av reglerna har kunnat konstateras att den offentliga handeln på en marknad uppfyller rapporteringskraven. På samma sätt ska ändringar i förteckningen rapporteras.

34 §
Fondbörsverksamhet i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

En fondbörs som har för avsikt att ge värdepappersförmedlare och andra personer som är etablerade i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet direkt möjlighet att delta i offentlig handel, ska i god tid på förhand underrätta Finansinspektionen om saken. Av anmälan ska framgå närmare uppgifter om var och hur möjligheten att bedriva handel kommer att erbjudas.

Finansinspektionen ska inom en månad efter att ha mottagit anmälan vidarebefordra informationen till den mot Finansinspektionen svarande behöriga myndigheten i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där de värdepappersförmedlare eller andra personer är etablerade som fondbörsen har för avsikt att ge direkt möjlighet att delta i handeln.

Finansinspektionen ska på begäran av den mot Finansinspektionen svarande behöriga myndigheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet meddela myndigheten vilka i den staten etablerade värdepappersförmedlare eller andra personer en fondbörs har auktoriserat som börsförmedlare eller annan börsaktör.

Vad som föreskrivs i 1―3 mom. ska också tillämpas på multilateral handel som ordnas av en fondbörs.

35 §
Utländska fondbörsers verksamhet i Finland

Innan en marknadsplatsoperatör som i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har auktorisation för handel som motsvarar offentlig handel får erbjuda en värdepappersförmedlare eller en annan person som är etablerad i Finland direkt möjlighet att bedriva handel, ska den behöriga myndigheten i den stat som beviljat auktorisationen göra en anmälan om saken till Finansinspektionen.

En marknadsplatsoperatör som i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har auktorisation för handel som motsvarar offentlig handel får endast med finansministeriets tillstånd erbjuda i Finland etablerade värdepappersförmedlare och andra personer direkt möjlighet att delta i handeln.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska också tillämpas på sådan av en marknadsplatsoperatör ordnad handel som motsvarar multilateral handel enligt denna lag.

36 §
Marknadsföring av offentlig handel

Offentlig handel med värdepapper får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga.

3 a kap.

Multilateral handel

1 §
Marknadsplatsoperatör

Endast fondbörser, optionsföretag och andra värdepappersförmedlare än sådana fondbolag som avses i 2 § i lagen om placeringsfonder eller sådana utländska fondbolag som avses i 2 § i lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland får ordna multilateral handel.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan föra mäklarlista över värdepapper som är föremål för handeln.

2 §
Handelsregler

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska upprätta och ge allmänheten tillgång till regler med bestämmelser åtminstone om

1) hur och på vilka grunder värdepapper tas upp till handel,

2) hur handeln sker,

3) hur och på vilka grunder handelsparterna auktoriseras och auktorisationen återkallas,

4) vilka rättigheter och skyldigheter handelsparterna har,

5) hur clearingen och avvecklingen av transaktionsrelaterade betalnings- och leveransförpliktelser sker.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska tillställa Finansinspektionen handelsreglerna och ändringar i dem innan de träder i kraft.

3 §
Marknadsplatsoperatörens informationsskyldighet

Den som ordnar multilateral handel ska tillhandahålla tillräcklig information om värdepapperen eller på annat sätt se till att det finns tillgång till information, för att handelsparterna ska kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperen. Informationen ska tillhandahållas med beaktande av handelsparternas yrkesskicklighet och särdragen hos det värdepapper som är föremål för handel.

4 §
Auktorisation av handelsparter

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska som handelsparter auktorisera de finländska värdepappersförmedlare och de värdepappersförmedlare med motsvarande auktorisation i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som uppfyller de krav som ställs i lag och i reglerna för den multilaterala handeln.

Andra personer med hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan auktoriseras som handelsparter, om de uppfyller de krav som reglerna för multilateral handel ställer och om det med hänsyn till den utredning som erhållits om sökandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt eller annars är sannolikt att sökandens deltagande i den multilaterala handeln inte äventyrar handelns tillförlitlighet. Sökanden ska dessutom ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar för att uppfylla de förpliktelser som följer av värdepappershandel.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel får auktorisera också andra än i 1 mom. avsedda utländska värdepappersförmedlare som handelsparter, om de i enlighet med 3 kap. 25 § 3 mom. har auktoriserats som börsförmedlare.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel får på de villkor som finansministeriet bestämmer auktorisera också andra än i 1 och 3 mom. avsedda utländska värdepappersförmedlare eller personer med säte eller hemort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att verka som handelsparter, om sökanden uppfyller de krav som ställs i lag och reglerna för den multilaterala handeln.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska för viss tid eller helt återkalla en auktorisation som handelspart, om Finansinspektionen efter att ha hört marknadsplatsoperatören av vägande skäl kräver detta. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta marknadsplatsoperatören samt berörda parter om sitt yrkande och dess grunder.

5 §
Upptagande av värdepapper till handel

Värdepapper kan tas upp till multilateral handel, om tillgången till information om värdepapperen kan tryggas på det sätt som föreskrivs i 3 §.

Värdepapper kan tas upp till handel på ansökan av emittenten eller utan emittentens samtycke.

Om värdepapper har tagits upp till multilateral handel utan emittentens samtycke, får emittenten inte i reglerna för den multilaterala handeln åläggas informationsskyldighet.

6 §
Handelns offentlighet

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel är skyldig att för allmänheten offentliggöra information om köp- och säljbud, inbjudningar till erbjudande samt transaktioner med andra värdepapper som är föremål för multilateral handel än sådana aktier som också är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Information ska offentliggöras i den omfattning som med beaktande av handelns art och volym är nödvändig för att trygga en tillförlitlig och opartisk multilateral handel.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel är skyldig att för allmänheten offentliggöra information om köp- och säljbud samt inbjudningar till erbjudande som gäller aktier som är föremål för multilateral handel och som också är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, enligt vad som föreskrivs i kommissionens förordning.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel är dock inte skyldig att offentliggöra information om köp- och säljbud eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med 2 mom., om marknadsmodellen, anbudstypen eller anbudets storlek vid multilateral handel uppfyller de villkor för avvikelse från skyldigheten att offentliggöra uppgifter som föreskrivs i kommissionens förordning.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel är skyldig att offentliggöra så aktuell information som möjligt om transaktioner med i 2 mom. avsedda aktier som är föremål för multilateral handel, enligt vad som föreskrivs i kommissionens förordning.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan besluta att information om aktietransaktioner som är stora i förhållande till den sedvanliga handeln med aktien i fråga får offentliggöras senare än vad som krävs i 4 mom. I kommissionens förordning föreskrivs närmare om förutsättningarna för senareläggning.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska innan den fattar beslut enligt 5 mom. inhämta Finansinspektionens tillstånd för arrangemangen för senareläggning av offentliggörandet. En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska också informera allmänheten om dessa arrangemang.

7 §
Clearing och avveckling av transaktioner

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska sörja för ändamålsenlig clearing och avveckling av värdepapperstransaktionerna vid multilateral handel.

Om en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel anlitar ett annat clearing- och depositionsinstitut än en clearingorganisation som avses i denna lag, ska marknadsplatsoperatören, clearingorganisationen samt clearing- och depositionsinstitutet ordna sitt samarbete så att det inte äventyrar den multilaterala handelns tillförlitlighet.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska på förhand informera Finansinspektionen och Finlands Bank om ändringar i de arrangemang som avses i 2 mom. Till anmälan ska fogas tillräckliga uppgifter om ändringarna för en bedömning av om de utgör en fara för den multilaterala handelns tillförlitlighet.

Finansinspektionen kan förbjuda en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel att för clearingen och avvecklingen av transaktionerna anlita någon annan clearingorganisation än en sådan som avses i denna lag, om anlitandet av en sådan organisation sannolikt skulle äventyra den multilaterala handelns tillförlitlighet.

8 §
Marknadsplatsoperatörers tillsynsuppgifter

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska se till att tillräcklig och tillförlitlig tillsyn ordnas för att säkerställa iakttagandet av denna lag, i enlighet med den utfärdade bestämmelser och föreskrifter och reglerna för den multilaterala handeln.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska informera Finansinspektionen om förfaranden som uppenbart strider mot denna lag eller mot de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller mot reglerna för multilateral handel, om inte förfarandet omedelbart rättas till eller situationen reder upp sig på något annat sätt. Finansinspektionen ska dock alltid informeras om förfaranden som har inneburit väsentliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna, föreskrifterna eller reglerna.

9 §
Avbrytande och avslutande av handel

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska avbryta eller avsluta handeln med värdepapper, om det är nödvändigt på grund av förfaranden som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna om handeln, mot handelsreglerna eller mot god sed.

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska omedelbart offentliggöra beslut om avbrytande eller avslutande av handeln med värdepapper. Dessutom ska marknadsplatsoperatören informera Finansinspektionen om avbrytandet och avslutandet av handeln.

I 7 kap. 1 a § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att förordna att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel ska avbryta handeln. I 7 kap. 2 § 1 mom. föreskrivs om marknadsdomstolens rätt att förbjuda multilateral handel med värdepapper.

10 §
Marknadsföring av handel

Multilateral handel får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information eller genom förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga.

11 §
Regler för mäklarlista

En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och för mäklarlista över värdepapper som är föremål för handel ska upprätta regler för mäklarlistan och ge allmänheten tillgång till reglerna. Utöver vad som föreskrivs i detta kapitel i övrigt ska det i reglerna föreskrivas om

1) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som för fullgörandet av skyldigheter enligt denna lag, enligt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den och enligt reglerna för mäklarlistan gäller för eller annars ställs på värdepappersemittenter och deras förvaltning,

2) hur och i vilket förfarande information om värdepapper och emittenter offentliggörs,

3) hur bolagsprospekt om värdepapper och emittenter upprättas och offentliggörs, om ett sådant prospekt som avses i 2 kap. inte behöver offentliggöras över värdepapperen,

4) vilka påföljder som kan påföras värdepappersemittenter och handelsparter för överträdelse av reglerna för mäklarlistan och om förfarandet för påförande av påföljder.

12 §
Upptagande av värdepapper på mäklarlista

Värdepapper kan på ansökan av emittenten tas upp på mäklarlista om det finns tillräckligt med information om värdepapperen och emittenten för att handeln ska kunna ordnas på ett tillförlitligt sätt.

Emittenten ska med marknadsplatsoperatören ingå ett skriftligt avtal om att ta upp värdepapperen till handel, och i avtalet förbinda sig att följa reglerna för mäklarlistan.

13 §
Uppgifter som påverkar värdepappers värde

Den som emitterar värdepapper som är föremål för handel på mäklarlista ska utan obefogat dröjsmål offentliggöra och för kännedom underrätta marknadsplatsoperatören om alla sådana omständigheter som gäller emittenten och som är ägnade att väsentligt påverka värdepapperens värde. Emittenten och marknadsplatsoperatören ska hålla de offentliggjorda uppgifterna tillgängliga för allmänheten.

I reglerna för mäklarlistan ska bestämmas vilka uppgifter om emittenten som ska offentliggöras enligt 1 mom. I reglerna ska beaktas särdragen hos de värdepapper som är föremål för handel och deras emittenter, särdragen i värdepappershandeln samt vilka investerare som deltar i handeln.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte, om emittenten är en stat, dess centralbank, en kommun, en samkommun eller Europeiska centralbanken eller ett sådant internationellt offentligt organ vilket såsom medlemmar har minst två stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock även på en emittent som avses i detta moment, om denne offentliggör information som avses i 1 mom. någon annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

14 §
Offentligt uppköpserbjudande

Den som offentligt erbjuder sig att köpa aktier som tagits upp på mäklarlista eller värdepapper som berättigar till aktier ska bemöta innehavarna av de värdepapper som erbjudandet avser likvärdigt.

Den som ger uppköpserbjudandet ska ge innehavarna av målbolagets värdepapper sådan relevant och tillräcklig information att innehavarna kan göra en väl underbyggd bedömning av uppköpserbjudandet.

Uppköpserbjudandet ska offentliggöras och sändas till värdepapperens innehavare, marknadsplatsoperatören och Finansinspektionen för kännedom. Innan erbjudandet offentliggörs ska den som står bakom det förvissa sig om sin förmåga att till fullt belopp betala ett eventuellt vederlag i pengar och vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa betalningen av ett vederlag i någon annan form.

På ett offentligt uppköpserbjudande ska i tillämpliga delar tillämpas vad som föreskrivs i 6 kap. 12 § 1 och 3 mom. samt i 6 kap. 13 §.

4 kap.

Värdepappershandel och tillhandahållande av investeringstjänster

1 §
God sed vid värdepappershandel och vid tillhandahållande av investeringstjänster

Vid handel med värdepapper samt vid tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster får förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga inte tillämpas.

Investeringstjänster och sidotjänster får inte marknadsföras med osann eller vilseledande information. Av marknadsföringen ska framgå dess kommersiella syfte.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av Kommissionens direktiv 2006/73/EG om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet, nedan kommissionens direktiv, behövliga närmare föreskrifter om avgifter och andra förmåner som betalas till eller tas emot av tredje part i samband med tillhandahållandet av investeringstjänster och sidotjänster samt om de krav som ställs på information till kunderna.

2 §
Avtal om investeringstjänster

Ett skriftligt avtal ska upprättas om tillhandahållande av investeringstjänster. Av avtalet ska framgå parternas rättigheter och skyldigheter samt övriga avtalsvillkor. Avtalet kan ingås elektroniskt i enlighet med 12 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (458/2002). Skyldigheten att upprätta skriftligt avtal gäller emellertid inte värdepappersförmedlare vilka såsom investeringstjänster endast tillhandahåller investeringsrådgivning och inte heller värdepappersförmedlare vilka tillhandahåller investeringstjänster för professionella kunder.

I avtalet får inte tas in villkor som strider mot god sed eller är oskäliga från kundens synpunkt.

3 §
Uppgifter om kunderna

En värdepappersförmedlare som tillhandahåller investeringsrådgivning eller kapitalförvaltning såsom investeringstjänster ska innan tjänsterna tillhandahålls inhämta tillräckliga uppgifter om kundernas ekonomiska ställning, erfarenhet av och kunskaper om investering när det gäller investeringstjänsten och värdepapperet i fråga samt investeringsmålsättningar, för att kunna rekommendera lämpliga värdepapper och tjänster för sina kunder.

Om en värdepappersförmedlare tillhandahåller andra investeringstjänster än de som avses i 1 mom. ska värdepappersförmedlaren innan tjänsterna tillhandahålls fråga kunden om dennes erfarenheter av och kunskaper när det gäller värdepapperet eller investeringstjänsten i fråga, för att kunna bedöma om värdepapperet eller tjänsten lämpar sig för kunden. Om värdepappersförmedlaren på basis av vad kunden uppgivit anser att ett värdepapper eller en tjänst inte lämpar sig för kunden, ska värdepappersförmedlaren underrätta kunden om saken. Om kunden vägrar lämna de begärda uppgifterna, ska värdepappersförmedlaren meddela att den inte kan bedöma ett värdepappers eller en tjänsts lämplighet för kunden.

Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller inte utförande eller vidarebefordran av order på kundens initiativ, om kunden har informerats om att värdepappersförmedlaren vid tillhandahållandet av tjänsten inte är skyldig att bedöma tjänstens eller värdepapperets lämplighet för kunden och tjänsten har samband med

1) aktier som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat,

2) finansiella instrument,

3) obligationer eller motsvarande skuldinstrument som inte avser den underliggande egendomen för derivatinstrument,

4) sådana fondandelar eller andelar i fondföretag som avses i fondföretagsdirektivet, eller

5) andra okomplicerade värdepapper som regleras i artikel 38 i kommissionens direktiv.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv behövliga närmare föreskrifter om de uppgifter som kunderna enligt 1 och 2 mom. ska ombes ge och om förfarandet vid begäran om uppgifter.

4 §
Värdepappersförmedlares informationsskyldighet

En värdepappersförmedlare ska i god tid innan en icke-professionell kund ingår avtal om investeringstjänster eller sidotjänster informera kunden om avtalsvillkoren samt ge kunden tillräcklig information om värdepappersförmedlaren och om de tjänster som ska tillhandahållas.

En värdepappersförmedlare ska i god tid innan en investeringstjänst eller en sidotjänst tillhandahålls ge en icke-professionell kund tillräcklig information om

1) värdepappersförmedlaren och de tjänster som denne tillhandahåller,

2) de värdepapper som tjänsterna avser och de risker som är förknippade med dem,

3) placeringsstrategier, om sådana har föreslagits, och om de risker som är förknippade med dem,

4) handelsplatser,

5) hur kundmedlen förvaras,

6) de kostnader och arvoden som är förknippade med tjänsterna.

En värdepappersförmedlare ska i god tid informera en icke-professionell kund om väsentliga förändringar i de uppgifter som nämns i 2 mom.

Den information som avses i 1―3 mom. ska ges kunden i varaktig form enligt 1 kap. 4 a § 2 mom. Med kundens samtycke kan informationen läggas ut på värdepappersförmedlarens webbsidor i stället för att riktas till kunden personligen, om detta är ändamålsenligt i samband med transaktionerna mellan värdepappersförmedlaren och kunden och om informationen finns tillgänglig under en tillräckligt lång tid.

Om ett avtal om investeringstjänster eller sidotjänster på begäran av en icke-professionell kund ingås med användning av ett i 6 a kap. 4 § i konsumentskyddslagen (38/1978) avsett sådant medel för distanskommunikation att information som avses i 1 mom. inte kan ges i den form som avses i 4 mom. innan avtalet ingås och information som avses i 2 mom. inte kan ges innan tjänsten tillhandahålls, ska den information som avses i 1 mom. ges omedelbart efter det att avtalet ingåtts och den information som avses i 2 mom. omedelbart efter det att tjänsten börjat tillhandahållas.

En värdepappersförmedlare ska ge en icke-professionella kund tillräcklig information om de tjänster som har tillhandahållits kunden, till exempel uppgifter om transaktioner och tjänster som utförts för kundens räkning och om kostnaderna för dessa samt uppgifter om kundens penningmedel och andra tillgångar som värdepappersförmedlaren har i sin besittning.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv behövliga närmare föreskrifter om vilken information som ska ges icke-professionella kunder och om informationsförfarandet samt om värdepappersförmedlares skyldighet att informera professionella kunder.

5 §
Utförande av order

En värdepappersförmedlare vars investeringstjänster består i att utföra order ska vidta rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder med beaktande av omständigheter som är väsentliga för utförandet av ordern. Om kunden har gett specifika instruktioner, ska dock värdepappersföretaget utföra ordern i enlighet med dessa.

En värdepappersförmedlare ska för utförandet av order ha handelsriktlinjer med uppgifter om de handelsplatser där värdepappersförmedlaren utför kundorder och om vilka faktorer som påverkat valet av handelsplats. Värdepappersförmedlaren ska se till att riktlinjerna hålls uppdaterade.

En värdepappersförmedlare ska ge kunderna tillräcklig information om sina handelsriktlinjer innan den tillhandahåller investeringstjänster. Värdepappersförmedlaren ska meddela kunderna varje väsentlig förändring av sina handelsriktlinjer.

Om en order enligt riktlinjerna kan utföras utanför den offentliga eller multilaterala handeln eller utanför motsvarande handel i någon annan stat, ska kundens uttryckliga godkännande inhämtas.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv behövliga närmare föreskrifter om hur order ska utföras samt om hur värdepappersförmedlare vilka som investeringstjänster tillhandahåller kapitalförvaltning eller vidarebefordrar order ska förfara då de utför kundorder.

6 §
Orderhantering

En värdepappersförmedlare vars investeringstjänster består i att utföra order ska utföra kundorder utan obefogat dröjsmål. Värdepappersförmedlaren får inte låta en annan kunds eller sitt eget intresse inverka på utförandet av en kundorder.

En värdepappersförmedlare ska utföra kundorder i den ordningsföljd de togs emot, om detta är möjligt med beaktande av orderns storlek, de prisgränser som kunden bestämt eller övriga villkor samt hur ordern givits.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv behövliga närmare föreskrifter om hur orderhanteringen ska ske samt om hur värdepappersförmedlare vilka som investeringstjänster tillhandahåller kapitalförvaltning eller vidarebefordrar order ska förfara då de hanterar kundorder.

7 §
Kundorder från andra värdepappersförmedlare

En värdepappersförmedlare som av en annan värdepappersförmedlare tar emot kundorder som avser investeringstjänster eller sidotjänster kan handla i enlighet med de uppgifter om en kund och de instruktioner i fråga om ordern som den fått av den andra värdepappersförmedlaren.

8 §
Skyldighet att offentliggöra limiterade order

En värdepappersförmedlare som på grund av marknadsläget inte omedelbart kan utföra en kundorder att köpa eller sälja aktier som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till ett av kunden angivet högsta eller lägsta pris eller bättre, ska omedelbart i syfte att utföra kundordern så snabbt som möjligt offentliggöra den limiterade kundordern på ett sätt som gör den lätt tillgänglig för övriga marknadsaktörer. Värdepappersförmedlaren är emellertid inte skyldig att offentliggöra en order, om kunden har givit uttryckliga instruktioner att så inte ska ske.

En värdepappersförmedlare kan anses ha offentliggjort en order på det sätt som avses i 1 mom., om förmedlaren har vidarebefordrat den för offentliggörande till offentlig handel, multilateral handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, så som närmare föreskrivs i kommissionens förordning. I förordningen föreskrivs närmare också om andra sätt att offentliggöra kundorder.

En värdepappersförmedlare behöver inte offentliggöra en kunds limiterade order på det sätt som föreskrivs i 1 och 2 mom., om ordern är stor jämfört med den normala orderstorleken på marknaderna. I kommissionens förordning föreskrivs om hur man för varje akties del bestämmer minimistorleken av den order som ska anses vara av större än normal omfattning på marknaden.

9 §
Transaktioner vid offentlig och multilateral handel

På transaktioner mellan börsförmedlare och andra börsaktörer tillämpas inte 1 § 2 och 3 mom., 2―6 § och 8 § i detta kapitel när transaktionen genomförs vid offentlig handel.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på transaktioner mellan parter vid multilateral handel samt på transaktioner mellan marknadsplatsoperatören och handelsparterna när transaktionen genomförs vid multilateral handel.

10 §
Systematiska internhandlares skyldigheter

En värdepappersförmedlare som har för avsikt att inleda eller upphöra med verksamhet som systematisk internhandlare med aktier som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska en månad innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan om detta till Finansinspektionen.

Bestämmelserna i 4―11 mom. i denna paragraf tillämpas på

1) sådana i 1 mom. avsedda systematiska internhandlare som utför order med aktier som det finns en likvid marknad för, och

2) transaktioner som är mindre eller lika stora som standardstorleken på marknaden för aktien i fråga.

I kommissionens förordning föreskrivs hur sådana aktier definieras som det finns en likvid marknad för, hur standardstorleken på marknaden för varje sådan akties del definieras samt hur dessa uppgifter ska offentliggöras. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om valet av de grunder som avses i artikel 22.1―22.3 i kommissionens förordning.

En systematisk internhandlare är skyldig att för aktierna offentliggöra bindande köp- eller säljbud som återspeglar villkoren på marknaden, enligt vad som föreskrivs i kommissionens förordning. Ett bud kan vara högst så stort som standardstorleken för aktierna på marknaden. En systematisk internhandlare har rätt att när som helst ändra sitt bud. Om marknadsvillkoren är exceptionella, får en systematisk internhandlare också återta sitt bud.

En systematisk internhandlare är skyldig att utföra en kundorder till det budpris som gäller vid den tidpunkt då ordern tas emot, om inte något annat följer av 6―11 mom. i denna paragraf.

En systematisk internhandlare får utföra en professionell kunds order till ett bättre pris än budpriset, förutsatt att priset ligger inom ett offentliggjort intervall nära marknadsförhållandena och förutsatt att orderns storlek överstiger den storlek som är vanlig i fråga om icke-professionella investerares order. I kommissionens förordning föreskrivs om vanlig orderstorlek för icke-professionella investerare.

En systematisk internhandlare får utföra en professionell kunds order till ett bättre pris än budpriset också i det fall att ordern utgör en del av en order som utförs med flera värdepapper eller i det fall att det på ordern enligt villkoren för den tillämpas ett annat pris än marknadspriset. I kommissionens förordning föreskrivs närmare om undantag som avses i detta moment.

En systematisk internhandlare som av en kund får en order som överstiger den systematiska internhandlarens högsta budpris men understiger standardstorleken för aktien på marknaden, får genomföra också den del av ordern som överstiger den angivna volymen, förutsatt att den utförs till det högsta budpriset eller, om något av undantagen i 6 eller 7 mom. är tillämpligt på ordern, till ett bättre pris.

En systematisk internhandlare som av en kund får en order som ligger mellan två systematiska internhandlares budpris, får genomföra hela ordern till någotdera budpriset eller, om något av undantagen i 6 eller 7 mom. är tillämpligt på ordern, till ett bättre pris.

En systematisk internhandlare har rätt att på grundval av sin affärspolicy avgöra vilka personer den ger tillgång till sina bud. Beslutet ska vara tydligt och opartiskt. En systematisk internhandlare får på ekonomiska grunder vägra ingå affärsförbindelser med en kund eller avbryta affärsförbindelserna.

En systematisk internhandlare har rätt att på ett icke-diskriminerande sätt begränsa det antal transaktioner från samma kund som den åtar sig att utföra och det totala antalet transaktioner från olika kunder vid samma tidpunkt, förutsatt att antalet order eller volymen av orderna som kunderna efterfrågar avsevärt överstiger normen. I kommissionens förordning föreskrivs närmare om förutsättningarna för begränsning av antalet transaktioner.

11 §
Värdepappersförmedlares skyldighet att offentliggöra uppgifter om aktieköp

En värdepappersförmedlare som utanför offentlig eller multilateral handel eller motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för egen eller en kunds räkning genomför transaktioner med aktier som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är skyldig att för allmänheten offentliggöra information om handeln i så nära realtid som möjligt.

I kommissionens förordning föreskrivs närmare om

1) vilka uppgifter som ska offentliggöras om transaktioner,

2) inom vilken tid uppgifterna senast ska offentliggöras,

3) olika sätt för värdepappersförmedlaren att offentliggöra uppgifterna på,

4) vilka villkor värdepappersförmedlarens förfaranden för att offentliggöra uppgifterna ska uppfylla,

5) förfarandet i situationer där två värdepappersförmedlare enligt 1 mom. är skyldiga att offentliggöra uppgifter om samma transaktion.

En värdepappersförmedlare kan besluta att offentliggöra information om en transaktion senare än vad som krävs i 1 mom., om transaktionen är stor i förhållande till den normala omfattningen av handeln med aktierna i fråga. I kommissionens förordning föreskrivs närmare om förutsättningarna för senareläggning.

12 §
Hantering av intressekonflikter

En värdepappersförmedlare ska vidta rimliga åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter och, om sådana uppkommer, bemöta sina kunder i enlighet med god sed.

Om en intressekonflikt inte kan undvikas, ska värdepappersförmedlaren i varaktig form som avses i 1 kap. 4 a § 2 mom. ge kunden tillräcklig information om intressekonfliktens art och orsaker innan transaktionen utförs för kundens räkning.

En värdepappersförmedlare ska ha riktlinjer om förfarandena för identifiering och förebyggande av intressekonflikter.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv behövliga närmare föreskrifter om de förfaranden som avses i 3 mom.

13 §
Värdepappersanalyser och investeringsrekommendationer

En värdepappersförmedlare som utarbetar eller sprider analyser om värdepapper som är föremål för offentlig handel eller om deras emittenter, eller som utarbetar eller sprider andra investeringsrekommendationer för investerare eller allmänheten ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen presenteras på ett lämpligt sätt. Värdepappersförmedlaren ska uppge sina eventuella intressen samt eventuella intressekonflikter i fråga om de värdepapper som informationen gäller. Finansinspektionen kan meddela sådana närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av de rättsakter som Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat med stöd av direktivet om marknadsmissbruk.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldigheter tillämpas också på andra personer som professionellt eller inom sin affärsverksamhet tar fram eller sprider information som avses i 1 mom.

Vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte på den som enligt lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) är upphovsman till ett meddelande som har gjorts tillgängligt för allmänheten, om upphovsmannen har utfäst sig att iaktta de regler som en organisation som i fackligt avseende företräder personer som utarbetar meddelanden i publikations- och programverksamhet har utarbetat för yrkeskåren eller som utgivaren eller den som utövar programverksamheten har utarbetat och vilkas verkningar motsvarar verkningarna av direktivet om marknadsmissbruk och de bestämmelser som Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat med stöd av direktivet.

14 §
Förvaring av kundmedel

En värdepappersförmedlare ska på ett tillförlitligt sätt organisera förvaringen och hanteringen samt clearingen och avvecklingen av kunders penningmedel och andra tillgångar (kundmedel) som har anförtrotts förmedlaren. Förvaringen och hanteringen samt clearingen och avvecklingen av kundmedlen ska ordnas så att det inte finns risk för att de förväxlas med förmedlarens egna eller med andra kunders tillgångar.

En kunds penningmedel ska utan dröjsmål sättas in på konto i en centralbank eller inlåningsbank eller i ett kreditinstitut som i en annan stat har auktoriserats att ta emot insättningar. En värdepappersförmedlare kan, om inte kunden har förbjudit det, placera kundens penningmedel också i fondandelar i en penningmarknadsfond som är registrerad i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och uppfyller de krav som anges i fondföretagsdirektivet eller annars står under tillsyn. Om en kunds penningmedel placeras på något annat sätt än på ett konto i en centralbank, ska värdepappersförmedlaren iaktta tillräcklig omsorg vid valet av den inlåningsbank, det utländska kreditinstitut eller den penningmarknadsfond som ska förvara penningmedlen. Värdepappersförmedlaren ska genom tillräckliga åtgärder säkerställa att kundens penningmedel förvaras åtskilda från värdepappersförmedlarens. Om värdepappersförmedlaren är en inlåningsbank, får den emellertid sätta in kundens penningmedel på ett konto i samma inlåningsbank.

En värdepappersförmedlare som förvarar en kunds värdepapper hos en utomstående förvarare ska iaktta tillräcklig omsorg vid valet av förvarare. Värdepappersförmedlaren ska om möjligt förvara kundens värdepapper hos ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande behöriga myndighet i en annan stat. Värdepappersförmedlaren ska genom tillräckliga åtgärder säkerställa att en kunds värdepapper som är i förvar hos en utomstående förvarare kan hållas åtskilda från de värdepapper som tillhör värdepappersförmedlaren eller förvararen.

Finansinspektionen meddelar för genomförandet av kommissionens direktiv behövliga närmare föreskrifter om förvaringen av kundmedel.

15 §
Pantsättning eller avyttring av kunders värdepapper

En värdepappersförmedlare får inte för egen eller en kunds räkning pantsätta eller avyttra en annan kunds värdepapper utan att den andra kundens i varje enskilt fall på förhand givit sitt uttryckliga samtycke till det. Samtycket ska uppta villkor för pantsättning eller annan avyttring av värdepapperen. En icke-professionell kund ska ge sitt samtycke skriftligen eller på något annat sådant motsvarande sätt som avses i 2 § i detta kapitel.

Om en kunds värdepapper förvaras på ett samlingskonto, får värdepappersförmedlaren vidta en åtgärd som avses i 1 mom. endast om

1) varje kund vars värdepapper förvaras på samlingskontot har gett sitt samtycke enligt 1 mom., eller

2) värdepappersförmedlaren har tillgång till effektiva system och tillsynsförfaranden för att säkerställa att åtgärden endast avser sådana kunders värdepapper som har gett sitt samtycke enligt 1 mom.

En värdepappersförmedlare ska förvara tillräcklig information om de åtgärder som avses i 2 mom.

En värdepappersförmedlare får emellertid utan hinder av 1 och 2 mom. pantsätta eller avyttra sådana av en kund i pant erhållna värdepapper som panthavaren får förfoga över i enlighet med lagen om finansiella säkerheter (11/2004). Värdepappersförmedlaren får också utan hinder av 1 och 2 mom. pantsätta kunders värdepapper hos en clearingorganisation eller clearingmedlem som säkerhet för en kunds förpliktelser i samband med en värdepapperstransaktion.

16 §
Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk

Om en värdepappersförmedlare har skäl att misstänka att en affärstransaktion kan vara förenad med utnyttjande av insiderinformation eller manipulation av kursen på värdepapper i strid med 5 kap. i denna lag eller med 51 kap. i strafflagen, ska värdepappersförmedlaren utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om saken.

Anmälan får inte avslöjas för den som misstanken riktas mot och inte heller för andra.

Anmälan ska innehålla åtminstone uppgifter om anmälaren, om den tvivelaktiga affärstransaktionen och om de personer som har anknytning till den samt de uppgifter som anmälaren förfogar över och som kan vara av betydelse för utredningen av misstanken.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i anmälan och om anmälningssättet.

17 §
Skadeståndsskyldighet

En värdepappersförmedlare är skyldig att ersätta ekonomisk skada som en kund har förorsakats av en anmälan om en tvivelaktig affärstransaktion endast, om värdepappersförmedlaren inte har iakttagit sådan omsorg som med beaktande av omständigheterna skäligen kan krävas av denne.

I fråga om värdepappersförmedlares ersättningsskyldighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i skadeståndslagen (412/1974).

18 §
Rapportering av transaktioner

En finländsk värdepappersförmedlare och en utländsk värdepappersförmedlares filial i Finland ska utan dröjsmål och senast följande bankdag till Finansinspektionen rapportera alla sina transaktioner med värdepapper som är föremål för offentlig handel, oberoende av var transaktionen har utförts. På samma sätt ska en värdepappersförmedlare rapportera transaktioner med värdepapper som i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte transaktioner som utförs av finländska värdepappersförmedlares filialer utomlands.

Transaktioner kan rapporteras till Finansinspektionen

1) av värdepappersförmedlaren,

2) av tredje part på värdepappersförmedlarens vägnar,

3) i värdepappersförmedlarens ställe av en fondbörs, av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel, av ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer eller av en marknadsplatsoperatör som motsvarar dessa i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inom vars verksamhet transaktionen har utförts,

4) i värdepappersförmedlarens ställe av någon annan som upprätthåller ett ordermatchnings- eller rapportsystem och som Finansinspektionen uttryckligen har godkänt.

Genom kommissionens förordning föreskrivs närmare om transaktioner som ska rapporteras, om rapporternas innehåll och om de krav som ställs på rapporteringssystemen samt om de förutsättningar under vilka Finansinspektionen ska godkänna upprätthållare av system som avses i 3 mom. 4 punkten.

Finansinspektionen kan inom de gränser som kommissionens förordning tillåter meddela föreskrifter om transaktionsrapporternas innehåll. Dessutom kan Finansinspektionen meddela närmare tekniska föreskrifter om transaktionsrapporternas framställningsform och inlämnande.

En värdepappersförmedlare är skyldig att i enlighet med denna paragraf till Finansinspektionen rapportera transaktioner med andra värdepapper än de som avses i 1 mom., om värdepapperens värde bestäms på basis av sådana värdepapper som avses i 1 mom. eller om en effektiv övervakning av värdepappersmarknaden med beaktande av handelns art och omfattning kräver rapportering. Finansinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om grunderna för bedömning av handelns art och omfattning.

En annan värdepappersförmedlare än en sådan som avses i 1 mom. ska på begäran av Finansinspektionen utan obefogat dröjsmål komplettera transaktionsrapporteringen till Finansinspektionen, om detta än nödvändigt med tanke på övervakningen. Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om kompletteringens framställningsform och inlämnande.

I fråga om Finansinspektionens skyldighet att vidarebefordra rapporter till de behöriga myndigheterna i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller vad som bestäms i kommissionens förordning.

4 a kap.

Clearingverksamhet

5 §

En clearingorganisation får utöver sådan clearingorganisationsverksamhet som avses i 1 kap. 4 § 2 mom., under de förutsättningar som anges i koncessionen,

1) utföra clearing och avveckling när det gäller i kommissionens förordning avsedda transaktioner för värdepappersfinansiering samt vid transaktioner inom multilateral handel,


4) fungera som clearingmedlem enligt denna lag, samt


8 §

Clearingorganisationen ska dessutom bevilja sådana utländska värdepappersförmedlare clearingmedlemskap som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har beviljats auktorisation motsvarande en i Finland beviljad koncession för värdepappersförmedlare och som saknar fast driftställe i Finland samt som uppfyller de krav som 1 mom. 2―5 punkten ställer. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan clearingmedlemskap beviljas också andra finländska och utländska företag som uppfyller villkoren i 1 mom. 2―5 punkten och som har tillräckliga förutsättningar vad gäller soliditet och riskhantering. Utöver de villkor som finansministeriet bestämmer ska på en organisation som inte verkar enbart för egen räkning tillämpas 5 kap. 6 och 7 §. Bestämmelserna i 5 kap. 5 och 5 a § tillämpas också på personer som till den ifrågavarande organisationen står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 5 § 1 mom. 1―3 punkten samt på sammanslutningar och stiftelser som till dessa står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 5 § 1 mom. 5 punkten. Bestämmelserna i 5 kap. 15 § tillämpas på organisationen i fråga samt på dem som står i ett sådant förhållande till den som nämns ovan.


Vad som i 4 kap. 14 § 1 mom. föreskrivs om värdepappersförmedlares skyldighet att hålla kundmedel åtskilda från sina egna tillgångar ska tillämpas också på clearingmedlemmar. Vad som i 4 kap. 6 § 1 och 3 mom., 12, 16 och 17 § föreskrivs om värdepappersförmedlares verksamhet och Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter gäller också clearingmedlemmar.

I finansministeriets beslut enligt 2 mom. ska i tillämpliga delar beaktas vad som i 17 § i lagen om värdepappersföretag föreskrivs om utredning som ska ges i samband med en ansökan om tillstånd att verka som värdepappersföretag. Finansministeriet ska be Finansinspektionen om ett utlåtande innan det fattar ett sådant beslut som avses i 2 mom.

10 §

Clearingmedlemmen ska genom överlåtelse av besittningen till värdepapperen, genom överföring av kundens penningmedel på det sätt som avses i 4 kap. 14 §, genom sådan notering som avses i 9 eller 16 § i lagen om värdeandelskonton eller annars tillräckligt omsorgsfullt förvissa sig om att betalnings- eller leveransförpliktelserna till följd av avslut eller överlåtelser kan uppfyllas i enlighet med clearingorganisationens regler.


5 kap.

Bestämmelser om marknadsmissbruk

1 §

Med insiderinformation avses information av specifik natur som hänför sig till värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel och som inte har offentliggjorts eller annars varit tillgänglig på marknaden samt som är ägnad att väsentligt påverka dessa värdepappers värde.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på värdepapper

1) som i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel,

2) för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel eller till motsvarande handel i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

3) vilkas värde bestäms på grundval av värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel eller på grundval av värdepapper som avses i 1 eller 2 punkten i detta moment.

2 §

Den som i egenskap av ägare till aktier som emitterats av en emittent av värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel eller som med stöd av sin ställning, tjänst eller uppgift har erhållit insiderinformation, får inte utnyttja informationen genom att för egen eller någon annans räkning direkt eller indirekt förvärva eller avyttra sådana värdepapper som informationen gäller, eller direkt eller indirekt ge någon råd i handel med sådana värdepapper. Vad som föreskrivs i detta moment gäller också personer som har fått insiderinformation genom brottslig verksamhet.


Vad som föreskrivs i denna paragraf begränsar inte rätten att utanför multilateral handel förvärva eller avyttra värdepapper som inte har tagits upp till offentlig handel eller till motsvarande handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller på en mäklarlista över multilateral handel.


Offentlighet för innehav samt uppgifter som ska lämnas
3 §

Innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och av värdepapper som berättigar till sådana aktier, av andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper samt av värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper är offentligt, om värdepapperets ägare är

1) medlem eller suppleant i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, revisor eller revisorssuppleant för det finska bolag som emitterat en sådan aktie, eller en för revisionen av bolaget huvudansvarig anställd hos en revisionssammanslutning,

2) en annan person inom den högsta ledningen hos det finska bolag som emitterat en sådan aktie, om personen har regelbunden tillgång till insiderinformation och rätt att fatta beslut som gäller bolagets framtida utveckling och ordnandet av affärsverksamheten,

3) make eller maka till en i 1 eller 2 punkten avsedd person, en omyndig vars intressebevakare en i 1 eller 2 punkten avsedd person är, eller någon annan familjemedlem till en i 1 eller 2 punkten avsedd person som minst ett år har bott i samma hushåll som en anmälningsskyldig enligt 4 §, eller

4) en sammanslutning eller stiftelse där en i denna paragraf avsedd person, ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar eller tillsammans med någon annan person som avses i denna paragraf eller dennes familjemedlemmar har direkt eller indirekt bestämmande inflytande.

4 §

En värdepappersägare som står i ett i 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten i detta kapitel avsett förhållande till ett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel (anmälningsskyldig) ska, när han eller hon tillträder uppdraget, inom fjorton dagar underrätta bolaget om

1) make eller maka,

2) omyndig vars intressebevakare han eller hon är samt andra familjemedlemmar som minst ett år har bott i samma hushåll som den anmälningsskyldige,

3) sammanslutningar och stiftelser som avses i 3 § 4 punkten,

4) sammanslutningar och stiftelser där den anmälningsskyldige, maken eller makan eller någon annan familjemedlem som minst ett år har bott i samma hushåll har ett betydande inflytande,

5) aktier i bolaget och värdepapper som berättigar till sådana aktier, andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper samt värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper, som den anmälningsskyldige, maken eller makan, en i 2 punkten avsedd person samt en i 3 punkten avsedd sammanslutning eller stiftelse äger.

En anmälningsskyldig ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta bolaget om

1) förvärv och överlåtelser av värdepapper som avses i 1 mom. 5 punkten, om förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro, samt

2) andra förändringar i de uppgifter som avses i denna paragraf.

Anmälan om det totala beloppet av transaktioner och överlåtelser av i 1 mom. 5 punkten avsedda värdepapper under ett kalenderår ska göras till bolaget senast den 31 januari det följande kalenderåret, även om det totala beloppet är mindre än 5 000 euro.

Dotterföretag till ett i 1 mom. avsett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel behöver inte anmälas. Anmälningsskyldigheten gäller inte heller bostadsaktiebolag, sådana fastighetsaktiebolag som avses i 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (809/1991), ideella föreningar eller ekonomiska föreningar. Om en sammanslutning som avses i andra meningen bedriver regelbunden handel med värdepapper, ska emellertid även uppgifter om denna sammanslutning lämnas.


5 §

Innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och av värdepapper som berättigar till sådana aktier, av andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper samt av värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper är offentligt, om värdepapperets ägare är

1) medlem eller suppleant i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, revisor eller revisorssuppleant för en värdepapperscentral, för en fondbörs eller för en värdepappersförmedlare, eller en för revisionen av bolaget huvudansvarig anställd hos en revisionssammanslutning,

2) mäklare, anställd hos en värdepappersförmedlare, med uppgift att göra investeringsanalyser som gäller sådana värdepapper, eller någon annan anställd som på grund av sin ställning eller sina åligganden har regelbunden tillgång till insiderinformation om sådana värdepapper,

3) någon annan anställd hos en värdepapperscentral eller en fondbörs, som på grund av sin ställning eller sina åligganden har regelbunden tillgång till insiderinformation om sådana värdepapper,

4) en omyndig vars intressebevakare den person som avses i 1, 2 eller 3 punkten är, eller

5) en sammanslutning eller stiftelse där en i denna paragraf nämnd person har direkt eller indirekt bestämmande inflytande.

I ett kreditinstitut är innehavet när det gäller förvaltningsrådets ledamöter och suppleanter, styrelsesuppleanterna, revisorerna, revisorssuppleanterna och den för revisionen av kreditinstitutet huvudansvariga anställda hos en revisionssammanslutning offentligt endast i det fall att de regelbundet i sin besittning får insiderinformation om sådana värdepapper.

I lagen om Finansinspektionen (587/2003) finns offentlighetsbestämmelser som gäller de vid Finansinspektionen anställdas värdepappersinnehav. Särskilda offentlighetsbestämmelser gäller de vid Finlands Bank anställdas värdepappersinnehav.

5 a §

En ägare av ett värdepapper som står i ett i 5 § 1 mom. 1 eller 3 punkten i detta kapitel avsett förhållande till en värdepapperscentral eller fondbörs samt en ägare av ett värdepapper som står i ett i 5 § 1 mom. 1 eller 2 punkten avsett förhållande till en värdepappersförmedlare (anmälningsskyldig) ska, när han eller hon tillträder uppdraget, inom fjorton dagar underrätta värdepapperscentralen, fondbörsen eller värdepappersförmedlaren om

1) omyndig, vars intressebevakare han eller hon är,

2) sammanslutningar och stiftelser som avses i 5 § 1 mom. 5 punkten,

3) innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och värdepapper som berättigar till sådana aktier, andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper samt värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper, när det gäller den anmälningsskyldige, en i 1 punkten avsedd person samt en i 2 punkten avsedd sammanslutning eller stiftelse.

En anmälningsskyldig som avses i 1 mom. ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta bolaget om

1) förvärv och överlåtelser av värdepapper som avses i 1 mom. 3 punkten, om förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro, samt

2) andra förändringar i de uppgifter som avses i denna paragraf.

Dotterföretag till ett i 1 mom. avsett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel behöver inte anmälas. Anmälningsskyldigheten gäller inte heller bostadsaktiebolag, sådana fastighetsaktiebolag som avses i 2 § i lagen om bostadsaktiebolag, ideella föreningar eller ekonomiska föreningar. Om en sammanslutning som avses i andra meningen bedriver regelbunden handel med värdepapper, ska emellertid även uppgifter om denna sammanslutning lämnas.

I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att identifiera personen eller sammanslutningen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om värdepapperen.

6 §

Om värdepapper som avses i 4 eller 5 a § har anslutits till värdeandelssystemet, kan mottagaren av anmälningarna ordna med ett sådant förfarande att uppgifterna fås ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga särskilda anmälningar.

7 §

Den som tar emot sådana anmälningar som avses i 4 § ska föra ett register av vilket det för varje anmälningsskyldig framgår dennes eget, makens eller makans, en omyndigs vars intressebevakare han eller hon är, andra stadigvarande i samma hushåll boendes och i 3 § 4 punkten avsedda sammanslutningars och stiftelsers innehav av värdepapper samt transaktioner och andra avyttringar specificerade (insiderregister). På motsvarande sätt ska i registret för varje anmälningsskyldig tas in uppgifter om de personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i 4 §.

Den som tar emot anmälningar som avses i 5 a § ska föra ett register av vilket det för varje anmälningsskyldig framgår dennes eget, en omyndigs vars intressebevakare den anmälningsskyldige är och i 5 § 1 mom. 5 punkten avsedda sammanslutningars och stiftelsers innehav av värdepapper samt transaktioner och andra avyttringar specificerade (insiderregister). På motsvarande sätt ska i registret för varje anmälningsskyldig tas in uppgifter om de personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i 5 a §.

Om anmälningar görs enligt 6 §, kan registret till denna del sammanställas av uppgifter som fås ur värdeandelssystemet.

Uppgifterna i insiderregistret ska införas så att de inte i efterhand kan ändras eller utplånas. Registerföringen ska ordnas så att endast de som har rätt att föra registret kan ändra uppgifterna. Registeranteckningar ska göras utan obefogat dröjsmål. Uppgifterna i insiderregistret ska sparas minst fem år efter det att de förts in i registret.

Var och en har rätt att obehindrat ta del av insiderregistren och mot kostnadsersättning få registerutdrag och kopior. Fysiska personers personbeteckning och adress samt andra fysiska personers än den anmälningsskyldiges namn är dock inte offentliga. Ett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel ska dessutom hålla uppgifterna i insiderregistret tillgängliga för allmänheten på en webbplats i det elektroniska informationsnätet. Uppgifter om förändringar i värdepappersinnehav ska finnas på webbplatsen i tolv månader efter förändringen. Uppgifterna ska uppdateras utan obefogat dröjsmål när en anmälningsskyldig anmäler en förändring i uppgifterna.

12 §

Kursen för värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel får inte manipuleras.

Med kursmanipulation avses

1) vilseledande köp- eller säljbud, skentransaktioner och andra svikliga förfaringssätt som gäller värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel,

2) transaktioner och andra åtgärder som ger falsk eller vilseledande information om utbud, efterfrågan eller pris på värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel,

3) transaktioner och andra åtgärder genom vilka en person eller flera personer i samarbete låser fast priset på värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel vid en onormal eller konstlad nivå, och

4) offentliggörande eller annan spridning av falsk eller vilseledande information om värdepapper som är föremål för offentlig eller multilateral handel, om den som offentliggör eller sprider informationen visste eller borde ha vetat att informationen är falsk eller vilseledande.

Vad som föreskrivs i 2 mom. 4 punkten tillämpas inte på den som enligt lagen om yttrandefrihet i masskommunikation är upphovsman till ett meddelande som har gjorts tillgängligt för allmänheten, om upphovsmannen vid utarbetandet av meddelandet har utfäst sig att iaktta de regler som en organisation som i fackligt avseende företräder personer som utarbetar meddelanden i publikations- och programverksamhet enligt nämnda lag har utarbetat för yrkeskåren eller som den som utövar publikations- och programverksamheten har utarbetat och vilkas verkningar motsvarar verkningarna av direktivet om marknadsmissbruk och de bestämmelser som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av direktivet. Nämnda punkt tillämpas emellertid, om meddelandets upphovsman själv drar särskild fördel eller nytta av att informationen offentliggörs eller sprids.

I de fall som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten är en transaktion eller någon annan åtgärd dock inte kursmanipulation, om det finns en godtagbar grund för den och den motsvarar den marknadspraxis som Finansinspektionen har godkänt för den offentliga eller multilaterala handeln.

Värdepappersförmedlare som såsom investeringstjänster bedriver handel för egen räkning med sådana i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten avsedda värdepapper som de har emitterat, får ingå avtal om denna verksamhet i syfte att påverka värdepapperens prisnivå.

7 kap.

Tillsyn över värdepappersmarknaden

1 §

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats och de regler som har fastställts med stöd av lagen.


1 a §

Finansinspektionen kan bestämma att erbjudande av värdepapper till allmänheten eller upptagande av värdepapper till offentlig handel skjuts upp med högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant uppskov förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att den som erbjuder värdepapper eller ansöker om att värdepapper ska tas upp till offentlig handel eller den som på uppdrag sköter erbjudande eller ansökan om upptagande av värdepapper till offentlig handel, handlar i strid med vad som i 2 kap. föreskrivs om erbjudande av värdepapper till allmänheten eller i 3 kap. om upptagande av värdepapper till offentlig handel.

Finansinspektionen kan bestämma att en fondbörs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel med värdepapper ska avbryta handeln för högst tio på varandra följande bankdagar åt gången. Ett sådant avbrott förutsätter att Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att lag eller med stöd av lag utfärdade bestämmelser eller föreskrifter eller reglerna för offentlig eller multilateral handel överträds vid handeln eller när det gäller skyldigheten att informera om värdepapperen.

2 §

Den som i näringsverksamhet marknadsför eller förvärvar värdepapper kan förbjudas att fortsätta eller upprepa ett förfarande som strider mot 2 kap. En fondbörs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan förbjudas att ordna handel med värdepapper som har tagits upp eller ansökts bli upptagna till handel, om det vid handeln, när det gäller emittentens informationsskyldighet i samband med den eller informationsskyldigheten i samband med upptagande till handel, vidtas åtgärder som väsentligen strider mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller mot reglerna för offentlig eller multilateral handel. En värdepappersförmedlare kan förbjudas att fortsätta använda avtalsvillkor som strider mot 4 kap. 1 eller 2 § eller att på nytt använda ett sådant eller ett liknande avtalsvillkor. Förbudet ska förenas med vite, om inte det av särskilda skäl är obefogat.


Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf gäller också den som i strid med 3 kap. 2 § använder en registrerad firma på ett sätt som är ägnat att vilseleda allmänheten.

2 a §

Finansinspektionen ska offentliggöra och för kännedom till de behöriga myndigheter som motsvarar Finansinspektionen i övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämna ett sådant beslut att avbryta handeln som avses i 1 a § 2 mom. i detta kapitel samt marknadsdomstolens beslut att i enlighet med 2 § 1 mom. i detta kapitel förbjuda handeln med värdepapper.

8 kap.

Straffstadganden

2 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ordnar offentlig handel med värdepapper i strid med 3 kap. 1 eller 12 § eller multilateral handel i strid med 3 a kap. 1 § ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för olovligt ordnande av handelsförfarande med värdepapper dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

3 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 36 § eller mot 3 a kap. 10 § ska, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för värdepappersmarknadsförseelse dömas till böter.

10 kap.

Särskilda stadganden

1 §

Bestämmelserna i 1 kap. 4 a §, 2 kap. 1 §, 4 kap. 1―7, 9 och 12―18 §, 5 kap. 1, 2 och 12―15 §, 7 kap. 2 § och 8 kap. 1 § tillämpas också på handel med standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer.

Bestämmelserna i 5 kap. 3―5, 5 a och 6 §, 7 § 1, 2, 4 och 5 mom. samt 8―11 § tillämpas också på standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer då den underliggande egendomen är aktier som är föremål för offentlig handel eller värdepapper som enligt aktiebolagslagen medför rätt till aktier. Bestämmelserna i 5 kap. 8―11 § tillämpas också på standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer då den underliggande egendomen är råvaror eller nyttigheter. Bestämmelserna i 5 kap. 5 § tillämpas också på en person som står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 5 § 1 mom. 1―3 punkten i denna lag till ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer samt på en sammanslutning eller stiftelse som till den personen står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 5 § 1 mom. 5 punkten.

Bestämmelserna i 24 b § 1 mom. 2 punkten samt 26 a § i lagen om Finansinspektionen tillämpas också på standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer.

1 a §

Bestämmelserna i 1 kap. 4 a §, 2 kap. 1 §, 4 kap. 1―7, 9 och 12―17 § samt 7 kap. 2 § tillämpas också på derivatinstrument som är föremål för handel på någon annan reglerad marknad som står under myndighetstillsyn än i ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (derivatinstrument som jämställs med standardiserade optioner och terminer). Bestämmelserna i 4 kap. 18 § tillämpas också på derivatinstrument som kan jämställas med standardiserade optioner eller terminer, om marknaden är belägen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelserna i 5 kap. 1, 2 och 12―15 § tillämpas också på derivatinstrument som kan jämställas med standardiserade optioner och terminer och som avser värdepapper som är föremål för offentlig handel eller råvaror eller andra nyttigheter.

Bestämmelserna i 5 kap. 3―5, 5 a och 6 § och 7 § 1, 2, 4 och 5 mom. samt 8―11 § tillämpas också på derivatinstrument som kan jämställas med standardiserade optioner eller terminer och som avser aktier som är föremål för offentlig handel eller värdepapper som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier.

Bestämmelserna i 24 b § 1 mom. 2 punkten samt 26 a § i lagen om Finansinspektionen tillämpas också på derivatinstrument som kan jämställas med standardiserade optioner eller terminer.

1 b §

Bestämmelserna i 1 kap. 4 a §, 2 kap. 1 §, 4 kap. 1―7, 9 och 12―17 § och 18 § 6 mom. samt 7 kap. 2 § tillämpas också på derivatinstrument som inte är föremål för handel i ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer eller på en annan i 1 a § i detta kapitel avsedd reglerad marknad som står under myndighetstillsyn. På ett sådant derivatinstrument tillämpas också 5 kap. 1, 2 och 12―15 § i denna lag, i det fall att den underliggande egendomen är värdepapper som är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller råvaror eller andra nyttigheter.

Bestämmelserna i 5 kap. 3―5, 5 a och 6 § och 7 § 1, 2, 4 och 5 mom. samt 8―11 § tillämpas också på i denna paragraf avsedda derivatinstrument som avser aktier som är föremål för offentlig handel eller värdepapper som enligt aktiebolagslagen medför rätt till aktier.

Bestämmelserna i 24 b § 1 mom. 2 punkten samt 26 a § i lagen om Finansinspektionen tillämpas också på derivatinstrument som avses i denna paragraf.

1 c §

Bestämmelserna i 3 a kap. 1―10 § tillämpas i tillämpliga delar på ordnande av multilateral handel med derivatinstrument som avses i 1 b § i detta kapitel.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

En värdepappersförmedlare ska kategorisera de kunder den har vid tidpunkten för denna lags ikraftträdande i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag och utan dröjsmål meddela varje kund om denna kategoriserats som en icke-professionell eller professionell kund eller som en godtagbar motpart. Värdepappersförmedlaren ska i en i 1 kap. 4 a § 2 mom. avsedd varaktig form också informera varje kund om dennes rätt att be om ändring av kategoriseringen samt lämna upplysningar om vilken inverkan en ändring av kategoriseringen har på kundens ställning. En värdepappersförmedlare kan emellertid bibehålla en på 1 kap. 4 § 4 mom. baserad, före lagens ikraftträdande gjord kategorisering av en professionell kund, om värdepappersförmedlaren har kategoriserat kunden genom en bedömning av kundens sakkunskap, investeringserfarenhet och investeringskännedom och är övertygad om att kunden kan fatta sina egna investeringsbeslut och förstår de risker som är förknippade med dessa.

En fondbörs och en clearingorganisation ska komplettera sina regler i enlighet med kraven i denna lag. En ansökan om komplettering av reglerna ska göras inom fyra månader från det att lagen trätt i kraft.

En fondbörs som när denna lag träder i kraft ordnar sådan annan offentlig handel som avses i 3 kap. 12 § i den lag som gällde vid ikraftträdandet ska inom fyra månader från det att lagen trätt i kraft uppdatera sina regler i enlighet med 3 kap. 14 § i denna lag eller upphöra med handelsförfarandet.

En värdepappersförmedlare som när denna lag träder i kraft ordnar sådan annan offentlig handel som avses i 3 kap. 12 § i den lag som gällde vid ikraftträdandet ska upphöra med handelsförfarandet inom sex månader från det att lagen trätt i kraft.

En fondbörs som när denna lag träder i kraft yrkesmässigt ordnar handel i enlighet med 3 kap. 16 § i den lag som gällde vid ikraftträdandet ska uppdatera sina regler i enlighet med 3 kap. 14 § eller 3 a kap. 2 eller 11 § eller upphöra med handelsförfarandet inom sex månader från det att lagen trätt i kraft.

En värdepappersförmedlare som när denna lag träder i kraft yrkesmässigt ordnar handel i enlighet 3 kap. 16 § i den lag som gällde vid ikraftträdandet ska ansöka om verksamhetstillstånd som värdepappersföretag för verksamheten på det sätt som föreskrivs i lagen om värdepappersföretag och uppdatera sina regler i enlighet med 3 a kap. 2 eller 11 § eller upphöra med handelsförfarandet inom sex månader från det att lagen trätt i kraft.

En marknadsplatsoperatör som auktoriserats i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som när denna lag träder i kraft ordnar handel som avses i 3 kap. 35 § 2 och 3 mom. ska inom tre månader från det att lagen trätt i kraft hos finansministeriet ansöka om sådant tillstånd för verksamheten som krävs enligt denna lag.

En värdepappersförmedlare som när denna lag träder i kraft är verksam som systematisk internhandlare enligt 4 kap. 10 § ska inom en månad från det att lagen trätt i kraft skriftligen underrätta Finansinspektionen om att verksamheten fortsätter.

En värdepappersförmedlare behöver inte tillämpa 4 kap. 3 § 2 mom. på en kund som värdepappersförmedlaren har när denna lag träder i kraft, till den del som de investeringstjänster som tillhandahållits kunden samt de värdepapper och derivatinstrument som kunden investerat i inte ändras efter det att lagen trätt i kraft.

En fondbörs ska på begäran av Finansinspektionen ända till den 1 mars 2009 tillställa Finansinspektionen de beräkningar om handel med aktier i enlighet med artikel 33 i kommissionens förordning som fondbörsen har tagit upp till offentlig handel.

Det insiderregister som avses i 5 kap. 7 § 2 mom. ska uppdateras i överensstämmelse med lagen inom sex månader från det att lagen trätt i kraft.

RP 43/2007
EkUB 4/2007
RSv 39/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1
Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

Helsingfors den 26 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.