915/2007

Given i Helsingfors den 25 oktober 2007

Utrikesministeriets förordning om projekt enligt mekanismen för ren utveckling

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 § i lagen av den 2 februari 2007 om användning av Kyotomekanismerna (109/2007):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) mekanismlagen lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007),

2) projektutvecklare den juridiska person som är ansvarig för genomförandet av ett projekt enligt mekanismen för ren utveckling,

3) partsmötets beslut partskonferensens beslut 3/CMP.1 som kompletterar artikel 12 i Kyotoprotokollet (FördrS 37/2006),

4) projektdokument ett sådant dokument som innehåller uppgifter om projektet och som avses i bilaga B till partsmötets beslut,

5) valideringsrapport en i partsmötets beslut avsedd rapport som utarbetats av kontrollören av projektet och som denne överlämnar för registrering till styrelsen för mekanismen för ren utveckling,

6) kontrollör den som av styrelsen för mekanismen för ren utveckling godkänts att utföra en validering av projektet, och

7) styrelsen för mekanismen för ren utveckling det organ som avses i artikel 12.4 i Kyotoprotokollet.

2 §
Fullmakt som gäller ett projekt enligt mekanismen för ren utveckling

En juridisk person som har för avsikt att delta i ett projekt enligt mekanismen för ren utveckling eller i beredningen av projektet skall ansöka om fullmakt för detta genom en till utrikesministeriet riktad skriftlig ansökan.

I ansökan skall sökanden uppge sitt namn, sin hemort och sina kontaktuppgifter. I ansökan skall specificeras det eller de projekt för vilka fullmakt söks. Av specificeringen skall framgå

1) projektets namn och projekttyp,

2) värdstat och projektets förläggningsplats,

3) projektutvecklarens namn och kontaktuppgifter, och

4) om projektet är ett vattenkraftsprojekt, projektets totala produktionskapacitet i megawatt.

Om den sökande är en sådan juridisk person som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten i mekanismlagen, skall till ansökan fogas ett gällande handelsregisterutdrag eller något annat registerutdrag angående sökanden och sökandens senast godkända bokslut samt eventuellt en annan redogörelse om sökandens faktiska möjligheter att delta i projekt enligt mekanismen för ren utveckling.

Om den sökande är en sådan fond som avses i 8 § i mekanismlagen, behöver den sökande inte lämna in en redogörelse enligt 3 mom.

3 §
Godkännande av ett projekt som ett projekt enligt mekanismen för ren utveckling

En juridisk person skall ansöka om godkännande för ett sådant projekt enligt mekanismen för ren utveckling som avses i 7 § i mekanismlagen genom en till utrikesministeriet riktad skriftlig ansökan.

Till ansökan skall fogas

1) projektets projektdokument,

2) valideringsrapporten, och

3) värdstatens beslut om godkännande av projektet.

Om projektet har registrerats i styrelsen för mekanismen för ren utveckling, skall projektets registreringsnummer uppges i ansökan.

Om projektet är ett vattenkraftsprojekt med en kapacitet som överstiger 20 megawatt, skall till ansökan fogas en redogörelse av vilken det framgår hur de internationella förpliktelser och riktlinjer som förutsätts i artikel 11 b i direktiv 2004/101/EG har beaktats.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

Helsingfors den 25 oktober 2007

Utrikesminister
Ilkka Kanerva

Legationsråd
Tiina Jortikka-Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.