914/2007

Given i Helsingfors den 28 september 2007

Miljöministeriets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets förordning av den 15 december 2006 om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer (1205/2006) 2 § som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer, för vilka en avgift enligt självkostnadsvärde tas ut

Sådana i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer, för vilka tas ut en avgift som bestäms på basis av prestationens självkostnadsvärde, är:

1) typgodkännande enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

2) åtgärder föranledda av kvalitetskontroll i samband med typgodkännande,

3) återkallande av ansökan om typgodkännande,

4) godkännande av certifieringsorgan, kontrollorgan och provningslaboratorier för typgodkännande,

5) fullmakt som gäller ett i 2 § 1 punkten i lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007) avsett projekt för gemensamt genomförande som genomförs någon annanstans än i Finland,

6) godkännande av ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs någon annanstans än i Finland,

7) fullmakt och godkännande som gäller ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs i Finland samt

8) godkännande av en kontrollör för ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs i Finland.

Avgiften bestäms på basis av antalet arbetstimmar som använts för utförandet av prestationer. För sakkunniguppdrag tas ut 78 euro per arbetstimme och för biträdande uppdrag 42 euro per arbetstimme. Dessutom debiteras i enlighet med statens tjänste- och kollektivavtal för resekostnader som uppkommit i samband med behandling av ansökan om typgodkännande.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007 och gäller till utgången av 2009.

Helsingfors den 28 september 2007

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Ekonomidirektör
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.