913/2007

Given i Helsingfors den 28 september 2007

Miljöministeriets förordning om projekt för gemensamt genomförande

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 och 20 § i lagen av den 2 februari 2007 om användning av Kyotomekanismerna (109/2007):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) mekanismlagen lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007);

2) projektutvecklare den juridiska person som är ansvarig för genomförandet av ett projekt för gemensamt genomförande;

3) partsmötets beslut partkonferensens beslut 9/CMP.1 om verkställande av Kyotoprotokollet (FördrS 37/2006);

4) projektdokument ett dokument som innehåller de uppgifter som avses i partsmötets beslut och som förutsätts för determineringen av projekt;

5) determinering sådan förhandsbedömning av projektet som avses i partsmötets beslut;

6) determineringsrapport en i partsmötets beslut avsedd rapport som gäller förhandsbedömning av projektet och som utarbetats av en oberoende verksamhetsutövare godkänd av styrkommittén för gemensamt genomförande;

7) nationellt förfarande förfaranden som med stöd av partsmötets beslut har valts nationellt och som kan användas i projektets värdstater, om värdstaten uppfyller behörighetsvillkoren i partsmötets beslut;

8) styrkommittén för gemensamt genomförande en kommitté som lyder under partsmötet och som inrättats med stöd av partsmötets beslut och som är ansvarig för genomförande och styrning av mekanismen för gemensamt genomförande;

9) förfarande enligt styrkommittén för gemensamt genomförande ett förfarande enligt partsmötets beslut som används, om värdstaten inte uppfyller behörighetsvillkoren i partsmötets beslut.

2 §
Ansökan om fullmakt som gäller ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs annanstans än i Finland

En juridisk person som har för avsikt att delta i ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs någon annanstans än i Finland eller i beredningen av detta skall ansöka om fullmakt genom en till miljöministeriet riktad skriftlig ansökan.

I ansökan skall sökanden uppge sitt namn, sin hemort och sina kontaktuppgifter samt specificera det projekt för vilket fullmakt söks. Av specificeringen av projektet skall framgå:

1) värdstat eller värdstater för projektet;

2) projektets namn och projekttyp;

3) projektutvecklarens namn och kontaktuppgifter;

4) projektets omfattning.

Om fullmakt söks för beredningen av ett projekt skall av specificeringen åtminstone framgå värdstaten för projektet och projekttypen.

Till ansökan skall dessutom fogas ett gällande handelsregisterutdrag eller något annat motsvarande registerutdrag angående sökanden, sökandens senast godkända bokslut samt vid behov en redogörelse för att visa att sökanden kan delta i de projektbaserade mekanismerna i enlighet med Finlands internationella förpliktelser. Bilagorna behövs inte, om sökanden är en sådan verksamhetsutövare som avses i 5 § i lagen om utsläppshandel (683/2004) eller om sökanden är en utländsk juridisk person som administrerar en i 8 § i mekanismlagen avsedd fond.

3 §
Ansökan om godkännande av ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs annanstans än i Finland

En juridisk person som vill få godkännande för ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs någon annanstans än i Finland skall ansöka om godkännande genom en till miljöministeriet riktad skriftlig ansökan.

Om projektet för gemensamt genomförande omfattas av ett nationellt förfarande i värdstaten, skall i ansökan eller i bilagorna till den anges:

1) sökandens namn, hemort och kontaktuppgifter;

2) värdstatens godkännande av projektet;

3) projektets projektdokument.

Om projektet för gemensamt genomförande omfattas av ett förfarande enligt styrkommittén för gemensamt genomförande, skall i ansökan eller i bilagorna till den anges eller ingå:

1) sökandens namn, hemort och kontaktuppgifter;

2) värdstatens godkännande av projektet;

3) projektets projektdokument;

4) projektets determineringsrapport.

Om projektet är ett vattenkraftsprojekt med en kapacitet som överstiger 20 megawatt, skall sökanden dessutom visa att relevanta internationella förpliktelser och riktlinjer har beaktats vid utvecklingen av projektet.

4 §
Ansökan om godkännande av ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs i Finland

En juridisk person som vill få godkännande för ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs i Finland skall ansöka om godkännande genom en till miljöministeriet riktad skriftlig ansökan. I ansökan eller i bilagorna till den skall anges eller ingå:

1) sökandens namn, hemort och kontaktuppgifter;

2) gällande handelsregisterutdrag angående sökanden;

3) sökandens senaste godkända bokslut;

4) en plan för tillsyn av utsläppen i projektet och kontroll av de utsläppsminskningar som projektet åstadkommer;

5) utredning av att projektet inte direkt eller indirekt minskar utsläppen av växthusgaser från en anläggning som deltar i Europeiska gemenskapens utsläppshandelssystem;

6) projektets projektdokument.

Sökanden skall dessutom lägga fram en rapport som innehållsmässigt motsvarar determineringsrapporten, men för vilken godkännande inte söks hos styrkommittén för gemensamt genomförande. Rapporten kan också utarbetas av en sådan kontrollör som avses i 5 §. Rapporten skall vara färdig med undantag för Finlands och deltagarstatens eller deltagarstaternas godkännande.

I ansökan eller i bilagorna till den skall vid behov finnas en redogörelse för att sökanden kan delta i de projektbaserade mekanismerna i enlighet med Finlands internationella förpliktelser.

Godkännandet för ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs i Finland ges villkorligt. Det träder i kraft först när åtminstone en av projektets deltagarstater godkänner projektet som ett projekt för gemensamt genomförande.

5 §
Ansökan om godkännande av kontrollören för ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs i Finland

En juridisk person som vill bli godkänd som kontrollör för ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs i Finland skall ansöka om godkännande genom en till miljöministeriet riktad skriftlig ansökan. I ansökan eller i bilagorna till den skall anges:

1) den juridiska personens namn, företags- eller organisationsnummer, hemort och kontaktuppgifter;

2) namn och kontaktuppgifter för de personer som hör till den juridiska persons förvaltningsorgan, verkställande direktören, de ansvariga personerna i ett öppet bolag och ett kommanditbolag;

3) namn och födelsetid för den som utför kontrolluppdraget;

4) de dokument som behövs för bedömningen av om de krav som anges i 10 § 2 mom. 2–6 punkten i mekanismlagen uppfylls.

Miljöministeriet kan av sökanden kräva de ytterligare uppgifter som det anser behövliga i fråga om de förutsättningar som gäller en kontrollör enligt 10 § i mekanismlagen.

Miljöministeriet kan vid behov av en oberoende bedömare begära utlåtande om sökandens kompetens.

En oberoende verksamhetsutövare som godkänts av styrkommittén för gemensamt genomförande kan utan godkännande av miljöministeriet vara verksam som kontrollör för ett projekt som genomförs i Finland.

6 §
Kontrolluppdrag i fråga om ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs i Finland

Kontrollören har till uppgift att bedöma om de metoder som projektutvecklaren tillämpar vid tillsyn över utsläppen överensstämmer med partsmötets beslut, med planen för tillsyn av utsläppen och kontrollen av utsläppsminskningarna i projektet samt med den rapport som avses i 4 § 2 mom.

Föremål för kontroll är alla växthusgasutsläpp i det projekt som skall bedömas, mängden utsläppsminskningar som projektet åstadkommit samt tillförlitligheten, trovärdigheten och exaktheten i fråga om projektets system för tillsyn över utsläpp.

Projektutvecklaren skall ge kontrollören alla de med tanke på kontrollen behövliga uppgifter som projektutvecklaren förfogar över och ordna tillträde för kontrollören till alla de platser och lokaliteter i projektutvecklarens besittning som är föremål för kontrollen och som inte omfattas av hemfriden.

7 §
Kontrollörens utlåtande om ett projekt för gemensamt genomförande som genomförs i Finland

Kontrollören skall ge projektutvecklaren ett skriftligt utlåtande om föremålet för kontrollen. Av utlåtandet skall framgå:

1) kontrollörens namn och kontaktuppgifter;

2) uppgifter om att miljöministeriet godkänt kontrollören eller att kontrollören är en oberoende verksamhetsutövare som styrkommittén för gemensamt genomförande godkänt;

3) uppgifter om de personer som har deltagit i kontrollen samt dessas uppgiftsområden och ansvar vid kontrollen;

4) projekttypen för och förläggningen av i fråga om det projekt som är föremål för kontrollen;

5) den kontrollerade totala utsläppsmängden av växthusgaser;

6) mängden utsläppsminskningar;

7) anvisning för yrkande på rättelse av utlåtandet.

Utlåtandet skall undertecknas av kontrollören.

Projektutvecklaren ser till att kontrollörens utlåtande och bilagorna till det tillställs miljöministeriet. Miljöministeriet kan vid behov begära att kontrollören kompletterar utlåtandet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

Helsingfors den 28 september 2007

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Tuomas Kuokkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.