907/2007

Given i Helsingfors den 17 oktober 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. och 11 § 2-3 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådana de lyder, 2 § 2 mom. i lag 273/2004 och 11 § 2-3 mom. i lag 423/2007:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning utfärdas närmare nationella bestämmelser om det ansöknings- och tillsynsförfarande som avses i följande rättsakter av Europeiska gemenskapen:

1) Rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel,

2) Rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel,

3) Kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 om fastställande av närmare tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel.

2 §
Definition

För det system som avses i de i 1 § nämnda rättsakterna används i denna förordning benämningen namnskydd.

3 §
Behörig myndighet

Behörig myndighet i ansökningsärenden som gäller namnskydd är jord- och skogsbruksministeriet, som vid behov kan anlita arbetskrafts- och näringscentralerna.

Användningen av ett registrerat namn och tillsynen över att registreringsvillkoren iakttas styrs av jord- och skogsbruksministeriet. Tillsynen sköts av Livsmedelssäkerhetsverket och andra i livsmedelslagen (23/2006) avsedda myndigheter samt i fråga om alkoholdrycker av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

4 §
Namnskyddsarbetsgruppen

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en arbetsgrupp för fem år i sänder som har till uppgift att handlägga problem som uppkommit i samband med verkställandet av uppgifter som hör till tillämpningsområdet för denna förordning och ge förslag om hur systemen kunde utvecklas samt på begäran ge ministerierna utlåtanden om ärenden som gäller verkställandet av systemen. Arbetsgruppen har en ordförande samt högst tio medlemmar, vilka var och en har en personlig suppleant. Arbetsgruppens ordförande och medlemmar ska vara sakkunniga inom jordbruks- och livsmedelsbranschen och de ska företräda jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket, Patent- och registerstyrelsen, Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, arbetskrafts- och näringscentralerna, universiteten och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter samt de näringsidkare som använder skyddade namn. Jord- och skogsbruksministeriet utnämner en sekreterare för arbetsgruppen.

5 §
Ansökningsförfarande

Ansökningarna lämnas till Jord- och skogsbruksministeriet på det sätt som föreskrivs i de i 1 § nämnda förordningarna. I det nationella invändningsförfarandet i samband med ansökningsförfarandet offentliggörs ansökan i Officiella tidningen i Finland och i Varumärkestidningen så, att tidsfristen för att framföra invändningar är minst en månad.

6 §
Offentliggörande av nationella beslut

Ett positivt nationellt beslut som gäller namnskydd offentliggörs i Officiella tidningen i Finland och i Varumärkestidningen omedelbart efter att beslut getts. Meddelandet ska innehålla uppgifter om hur ändring kan sökas samt uppgift om att den specifikation som ligger till grund för beslutet samtidigt offentliggörs på jord- och skogsbruksministeriets internetsidor. Bestämmelser om ett slutligt godkännande av namnskydd finns i de i 1 § nämnda rättsakterna.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (933/1995) samt jord- och skogsbruksministeriets beslut om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (934/1995).

Helsingfors den 17 oktober 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.