896/2007

Given i Helsingfors den 11 oktober 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 december 2003 om uppgifterna i fordonstrafikregistret (1116/2003) 11, 16 och 17 § som följer:

11 §
Uppgifter om lagstadgade skatter och avgifter

I registret införs uppgifter som gäller fordonsskatt, bränsleavgift och bilskatt som har uppburits av Fordonsförvaltningscentralen samt debiteringsuppgifter för dessa, uppgift om betalda och obetalda skatter samt betalnings- och indrivningsuppgifter. Dessutom införs i registret uppgift om användningsförbud till följd av försummelse att betala skatt eller avgift samt uppgift om beviljande av skattebefrielser. I registret införs också uppgifter om fullmakt för direktdebitering av fordonsskatt, överföring av skattskyldighet, faktureringsadress samt de uppgifter som behövs med tanke på avtal om periodisering av uppbörden av fordonsskatt och med tanke på återbäring av fordonsskatt.

16 §
Registreringsuppgifter om fordon

I registret införs som registreringsuppgifter om fordon följande uppgifter:

1) namn, adress och hemkommun för ägaren och innehavaren samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, polisdistrikt till vilket bostaden hör samt modersmål eller kontaktspråk,

2) uppgift om huruvida ägaren är en fysisk eller en juridisk person samt motsvarande uppgift om innehavaren och om av vilken art innehavarens besittningsrätt är,

3) datum för ändringar som gäller ägare och innehavare samt datum för första registrering, datum för omregistrering, datum för påställning och tidpunkt för ibruktagande,

4) registreringstecken och uppgifter om huruvida registreringsskylten är försedd med nationalitetsbeteckning,

5) användningssyfte, begränsningar och villkor angående användning och registrering, datum för avställning och slutlig avregistrering och vid behov uppgift om returnering av registreringsskyltar och returneringsdatum, samt orsaken till avställningen och den slutliga avregistreringen,

6) sådana övriga uppgifter som avses i 7 § i lagen om fordonstrafikregistret och som Fordonsförvaltningscentralen anser vara nödvändiga.

17 §
Uppgifter om trafikförsäkring

Som uppgifter om trafikförsäkring införs i registret uppgifter om försäkringen och försäkringens giltighetstid, trafikförsäkringstagaren, försäkringsbolaget samt försummelse av premiebetalning och avställningstid för fordonet.


Denna förordning träder i kraft den 2 november 2007.

Helsingfors den 11 oktober 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.