895/2007

Given i Helsingfors den 11 oktober 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002) 4 § 2 mom. och 15 §, av dem 15 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 341/2004, samt

fogas till förordningen en ny 5 a § som följer:

4 §
Besiktningstid för periodisk besiktning

2. Om ett fordon som har påställts har varit tillfälligt utomlands under den besiktningstid som avses i 1 mom. och om ett intyg eller annan tillförlitlig utredning om att fordonet varit utomlands medförs under körning, kan fordonet med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. företes till periodisk besiktning inom en månad från det att fordonet införts till Finland.


5 a §
Besiktning och användning av avställda fordon

Ett avställt fordon på vilket registreringsskyltarna är fästa får användas i trafik då fordonet förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det och direkt från besiktningen till ett ställe där fordonet förvaras eller där det kan repareras. Om ett sådant avställt fordon meddelas körförbud vid besiktningen, tillämpas på användningen av fordonet vad som bestäms i 14 § 2 mom. Vad som i 14 § 1 mom. bestäms om rätten att använda ett fordon som underkänts vid periodisk besiktning tillämpas dock inte på avställda fordon.

15 §
Intyg över periodisk besiktning

1. Som intyg över godkännande av ett fordon vid periodisk besiktning ges del I till registreringsintyget, och den skall medföras i fordonet under körning. I intyget över godkänd besiktning antecknas namnet på det besiktningsställe som godkänt fordonet, datum för godkännande, i 57 § 2 mom. i fordonslagen avsedda mindre fel och brister samt inom vilken tid de skall vara avhjälpta. Intyg över godkänd besiktning ges till den som fört fordonet till besiktning.

2. Om del I till registreringsintyget inte kan skrivas ut, antecknas de i 1 mom. nämnda uppgifter i del I till det senast utgivna registreringsintyget.

3. Över den periodiska besiktningen av ett fordon skall uppgöras ett kontrollkort, i vilket antecknas de komponenter, indelade enligt huvudgrupper, som avses i 6 § 3 mom. samt eventuella fel och brister som upptäckts hos komponenterna. På kontrollkortet antecknas om fordonet har godkänts eller underkänts i besiktningen, om körförbud har meddelats eller om besiktningen har avbrutits. Ett dubblettexemplar av kontrollkortet eller ett kontrollkort som anger besiktningens innehåll ges till den som fört fordonet till besiktning.

4. Ägaren eller innehavaren av en buss eller en lastbil vars totalmassa överstiger 3,5 ton eller den som fört ett sådant fordon till besiktning ges på begäran ett internationellt besiktningsintyg enligt bilaga 2 till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (FördrS 35/2001). Det åligger även Fordonsförvaltningscentralen eller något annat besiktningsställe än det besiktningsställe som utfört besiktningen av fordonet att utfärda ett sådant intyg.


Denna förordning träder i kraft den 2 november 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 oktober 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.