894/2007

Given i Helsingfors den 11 oktober 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om godkännande av fordon (1244/2002) 9 § och 19 § 2 mom.,

ändras 5 § 2 mom., 6 §, 20 § 1 och 2 mom., den svenska språkdräkten i 21 § 4 mom., 21 § 5 mom., den svenska språkdräkten i 21 § 6 mom., 24 § 1 mom., 26 § 3 mom. samt 29 § 3 mom.,

av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1119/2003, 20 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning 1180/2006, den svenska språkdräkten i 21 § 4 och 6 mom. sådan den lyder i förordning 1084/2006, 26 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 342/2004 samt 29 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 1119/2003, samt

fogas till 9 a §, sådan den lyder i nämnda förordning 1119/2003, ett nytt 2 mom. och till 21 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 1084/2006, ett nytt 7 mom. som följer:

5 §
Ansökan om nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier

2. Fordonets märke, typ, variant, version, tekniska data och huvudmått skall skriftligen anmälas vid ansökan om nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier. Till anmälan skall fogas

a) ett intyg över den totala massa och den axelmassa som fordonstillverkaren garanterar för fordonet samt över den släpvagnsmassa som tillverkaren garanterar för det färdigbyggda fordonet, varvid av tillverkaren enbart för Finlands del meddelade massor inte beaktas,

b) en måttsatt ritning av fordonet eller dess chassi, samt för ett fordon med tryckluftsbromsar ett bromsschema jämte förteckning över dess delar,

c) uppgifter ur sådana inhemska eller internationella godkännandeintyg angående fordonets konstruktion och utrustning till vilka sökanden önskar hänvisa,

d) andra uppgifter och utredningar som godkännandemyndigheten anser nödvändiga för att påvisa att fordonet överensstämmer med de tekniska kraven.


6 §
Beviljande av typgodkännande

1. Vid nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier

a) bestäms till vilken kategori och grupp fordonstypen hör,

b) konstateras fordonets märke, uppgifter om tillverkaren och tillverkarens representant, allmänna tekniska egenskaper hos fordonet, fordonets huvudmått och egenmassa samt uppgifter om fordonets motor, kraftöverföring, hjulupphängning, styrning och bromsar, uppgifter om karosseri och kopplingsanordningar och särskilda uppgifter med avseende på bussar samt konstateras den släpvagnsmassa som tillverkaren garanterar för det färdigbyggda fordonet,

c) bestäms vid behov antalet sittplatser i förarhytten eller i ett färdigt för persontransport byggt karosseri, den i vägtrafik tillåtna totala massan och massan på axel samt släpvagnsmassan för det färdigbyggda fordonet, samt

d) undersöks om fordonstypen till sin konstruktion, sin utrustning och sina mått samt till övriga delar uppfyller kraven i bestämmelserna.

2. Av ett beslut som gäller nationellt typgodkännande av fordon och typgodkännande av små serier skall framgå vilka versioner typgodkännandet gäller.

3. En godkännandemyndighet som anmäler ett beviljat EG-typgodkännande och typgodkännande av små serier till godkännandemyndigheterna i andra EES-stater och till kommissionen skall följa det förfarande som föreskrivs i typgodkännandedirektiven samt de särdirektiv som utfärdats med stöd av dem. När anmälan om beviljande av E-typgodkännande görs till en godkännandemyndighet i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga skall det förfarande som föreskrivs enligt Genèveöverenskommelsen och de reglementen som fogats till den följas.

9 a §
Registrering av typuppgifter

2. I fråga om fordon som beviljats EG-typgodkännande antecknar godkännandemyndigheten på ansökan av fordonets finska tillverkare eller fordonstillverkarens representant i Finland i fordonstrafikregistret de tekniska data som avses i 14 § i statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret och de uppgifter om godkännande som avses i 15 § 1 mom. i nämnda förordning (1116/2003).

20 §
Anmälning av fordon till registreringsbesiktning

1. Vid registreringsbesiktning skall företes ett intyg över överensstämmelse eller den utredning som man önskar åberopa över att fordonet i fråga om konstruktion och utrustning uppfyller kraven på överensstämmelse.

2. I fråga om ett fordon som införts begagnat från en EES-stat skall till besiktningsförrättaren överlämnas ett utländskt registreringsintyg eller ett intyg över tidigare registrering som utfärdats av en utländsk myndighet som sköter fordonsregistreringsärenden. Om ett utländskt registreringsintyg som består av två delar saknar del II kan registreringsbesiktningen av fordonet godkännas om uppgift fås från den tidigare registreringsstatens myndighet om att det inte finns något hinder för registrering av fordonet i Finland. I fråga om ett fordon som införts begagnat från en annan stat än en EES-stat skall företes ett utländskt registreringsintyg eller ett intyg över tidigare registrering som utfärdats av en utländsk myndighet som sköter fordonsregistreringsärenden. I fråga om ett fordon som införts begagnat från landskapet Åland skall företes ett registreringsintyg som givits av landskapet Åland.


21 §
Utförande av registreringsbesiktning

4. I det fall som avses i 3 mom. kontrolleras fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som skall antecknas i registret endast till den del de inte framgår av de intyg som nämns i momentet.

5. Ett halvfärdigt fordon som skall exportregistreras och som skall få sin utrustning utomlands eller som överensstämmer med utländska bestämmelser kan godkännas vid registreringsbesiktningen, om fordonets brister inte försämrar trafiksäkerheten under transporten.

6. Har fordonet ändrats innan det registreras i Finland tillämpas bestämmelserna i 3 mom. inte på ändringarna. På ändringarna tillämpas bestämmelserna om ändringsbesiktning i 4 kap.

7. Över godkänd eller underkänd registreringsbesiktning utfärdas del I av registreringsbesiktningsintyget med fordonets tekniska data och del II av registreringsbesiktningsintyget som skall användas som registreringsanmälningshandling, och dessa ges till den som företett fordonet för besiktning.

24 §
Besiktning av ett skadat fordon

1. Vid registreringsbesiktning av ett i 60 § 2 mom. 3 punkten i fordonslagen avsett fordon som avställts eller som av andra orsaker skall genomgå besiktning kontrolleras vid besiktningen utöver de komponenter som avses i 21 § även följande:

a) måtten på fordonets karosseri eller ram,

b) hjul- och axelinställning,

c) eventuella kapningsställen på ramen,

d) karosserikonstruktionens hållfasthet,

e) hopfogningssätten i fråga om karosseriets delar,

f) funktionsdugligheten hos sådana skyddsanordningar som fordonet skall vara utrustat med enligt gällande lagstiftning, outplånlig märkning på fordonet eller teknisk information som gäller fordonet.


26 §
Utförande av ändringsbesiktning

3. Efter att ha godkänt ändringen skall besiktningsstället föra in ändringen i registeruppgifterna i fordonstrafikregistret och till den som företett fordonet för besiktning ge en sådan del I till registreringsintyget som motsvarar ändringen. Om del I till registreringsintyget inte kan skrivas ut, skall en anteckning om den ändring som gjorts på fordonet, det besiktningsställe som godkänt fordonet samt datum för godkännandet göras i del I till det senast utgivna registreringsintyget. Besiktningsstället skall till fordonets ägare även sända det nya registreringsintygets del II om fordonets tekniska identifieringsuppgifter ändras i ändringsbesiktningen. Uppgifter om ett fordons utrustning för privat förarutbildning behöver dock inte föras in i fordonstrafikregistret eller antecknas i registreringsintyget.

29 §
Utförande av kopplingsbesiktning

3. I fråga om kopplingsbesiktning skall besiktningsstället i fordonstrafikregistret i uppgifterna om såväl dragbilen som släpvagnen anteckna de uppgifter gällande kopplingsbesiktning som avses i 15 § 2 mom. i statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret. Besiktningsstället skall lämna registreringsintygets del I i vilket ingår uppgifter om kopplingsbesiktningen till den som företett fordonet för besiktning. Om del I till registreringsintyget inte kan skrivas ut, skall en anteckning om kopplingsbesiktningen, det besiktningsställe som godkänt fordonet samt datum för godkännandet göras i del I till det senast utgivna registreringsintyget.


Denna förordning träder i kraft den 2 november 2007.

Ett fordon som är avregistrerat i Finland då denna förordning träder i kraft behöver inte företes för registreringsbesiktning, om fordonet på nytt tas i trafik och anmäls för registrering

a) inom tre månader från en i registret antecknad registreringsbesiktning eller periodisk besiktning i Finland,

b) inom sex månader från det att ibruktagandet av fordonet i Finland antecknats i registret, eller

c) om det är fråga om ett motorredskap eller en annan traktor än en sådan som skall registreras som trafiktraktor.

Om ett fordon som vid denna förordnings ikraftträdande är avregistrerat i Finland företes för registreringsbesiktning för att på nytt bli infört i registret skall vid registreringsbesiktningen företes en utredning om tidigare registreringar av fordonet i Finland.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 oktober 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.