893/2007

Given i Helsingfors den 11 oktober 2007

Statsrådets förordning om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller

1) registrering av fordon som avses i fordonslagen (1090/2002),

2) tillfällig användning i trafik av ett fordon som inte har genomgått första registrering eller som avställts,

3) förhandsanmälan av fordon,

4) registrering av fordon för bilinteckning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) register det fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003),

2) avtalsregistrerare en sådan avtalsregistrerare som avses i 3 § i lagen om registrering av fordon (1100/1998),

3) den som utför registrering Fordonsförvaltningscentralen och en behörig avtalsregistrerare enligt ett avtal som avses i 6 § i den lag som nämns i 2-punkten,

4) första registrering den åtgärd då identifieringsuppgifter om ett fordon och uppgifter om ägande, innehav, trafikförsäkring och användningsändamål första gången antecknas i registret i Finland,

5) förhandsanmälan anmälan om uppgifter om ett nytt eller halvfärdigt fordon till den registeransvarige före den första registreringen,

6) avställning att ett fordon som registrerats första gången tas ur trafik tillfälligt och att uppgift om detta antecknas i registret,

7) påställning att ett fordon som registrerats första gången och därefter avställts åter tas i trafik och att uppgift om detta antecknas i registret,

8) slutlig avregistrering att ett fordon som registrerats första gången slutligt tas ur trafik i Finland och att uppgift om detta antecknas i registret,

9) ändringsregistrering den åtgärd då ändringar som har skett i uppgifterna om ägande, innehav, trafikförsäkring och användningsändamål antecknas i registret,

10) registreringsanmälan anmälan om uppgifter om första registrering, ändringsregistrering eller användning i trafik av ett fordon till den som utför registrering,

11) registreringsintyg ett dokument om första registrering, ändringsregistrering, tagande ur trafik och tagande i trafik som utfärdats av den som utför registrering och som intygar att fordonet är registrerat och av vars del I (teknisk del) framgår uppgifter som gäller fordonets ägare och innehavare samt fordonets tekniska data och vars del II (anmälningsdel) är avsedd för anmälan av förändringar i registeruppgifterna,

12) förhandsanmälningsintyg ett intyg över att fordonet har förhandsanmälts och av vars del I framgår uppgifter om förhandsanmälaren samt fordonets tekniska data och vars del II är avsedd för lämnande av registreringsanmälan,

13) registreringstecken en av den som utför registrering given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

14) registreringsskylt en skylt som fästs på fordonet och anger fordonets registreringstecken,

15) förflyttningsmärke ett märke som anger registreringstecken och som skall fästas på fordonet,

16) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

17) skrotningsintyg ett intyg enligt 7 § i statsrådets förordning om skrotfordon (581/2004) eller ett motsvarande skrotningsintyg som utfärdats i en EES-stat,

18) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar.

Fordonets ibruktagningsdag anses vara den dag då fordonet har registrerats första gången i Finland eller utomlands, om inte någon annan dag av särskilda skäl skall antecknas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen.

2 kap.

Registreringsanmälan

3 §
Anmälningsskyldig

Ägaren till ett fordon skall göra en registreringsanmälan som gäller första registrering, slutlig avregistrering, övergång av äganderätten eller införande av eller byte av uppgift om innehavaren. En anmälan om slutlig avregistrering av ett fordon för vilket har utfärdats ett skrotningsintyg får också göras av en sådan insamlare eller förbehandlare som avses i 18 l § 1 mom. i avfallslagen (1072/1993).

Om fordonet har flera ägare eller innehavare får en av ägarna eller innehavarna göra andra registreringsanmälningar än sådana som avses i 1 mom.

4 §
Handlingar som behövs för registreringsanmälan

Registreringsanmälan skall göras på den senast givna, gällande

1) del II till förhandsanmälningsintyget, när det är fråga om första registrering av ett fordon som har förhandsanmälts som färdigt fordon,

2) del II till registreringsintyget, när det är fråga om avställning, påställning eller ändringsregistrering av ett fordon eller slutlig avregistrering av ett fordon i de fall som avses i 13 §,

3) del II till intyget över registreringsbesiktning, när det är fråga om första registrering av ett icke förhandsanmält fordon eller ett fordon som har förhandsanmälts som icke färdigbyggt fordon eller påställning av ett registreringsbesiktigat fordon,

4) skrotningsintyget, när det är fråga om slutlig avregistrering av ett fordon.

Om en sådan handling som avses i 1 mom. har förkommit, skall anmälan göras på en ny handling som har inhämtats av den som gett handlingen i fråga.

I samband med registreringsanmälan skall del I till registreringsintyget, förhandsanmälningsintyget eller intyget över registreringsbesiktning visas. Även om del I inte visas kan den som utför registrering ta emot en registreringsanmälan, om ett nytt registreringsintyg genast kan ges till kunden eller, om det finns andra särskilda skäl för detta.

5 §
Särskilda registreringsanmälningar

När det är fråga om ett fordon som har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har skadats eller ett fordon som har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/1975) kan anmälan om avställning göras på en av Fordonsförvaltningscentralen fastställd avregistreringsblankett som skickas till Fordonsförvaltningscentralen eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

När det är fråga om andra fordon än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har förstörts eller andra än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har övergått i kommunens ägo enligt den lag som nämns 1 mom. kan anmälan om slutlig avregistrering av andra än i avfallslagen avsedda skrotfordon göras på en av Fordonsförvaltningscentralen fastställd avregistreringsblankett som skickas till Fordonsförvaltningscentralen eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

En sådan insamlare eller förbehandlare som avses i 18 l § 1 mom. i avfallslagen kan göra en anmälan om slutlig avregistrering av ett fordon på en avregistreringsblankett som har fastställts av Fordonsförvaltningscentralen eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

6 §
Bestämmelser om registreringsanmälan

En registreringsanmälan om ändringsregistrering skall lämnas till den som utför registrering inom sju dagar efter det att den ändring som skall antecknas i registret skett. Om registreringsintyget vid tidpunkten för ändringen innehas av den som utför registrering, skall registreringsanmälan lämnas inom 14 dagar från det utskrivningsdatum som antecknats på det nya registreringsintyget.

Registreringsanmälan skall undertecknas av den som gör anmälan. Den som överlåter fordonet och överlåtelsetagaren skall underteckna anmälan om övergång av äganderätten till fordonet.

Registreringsanmälan behöver inte göras när det är fråga om ändring av en fysisk persons namn, adress eller hemkommun eller en persons dödsfall.

Om inte fordonets ägare eller innehavare inom 30 dagar från det registreringsanmälan inlämnats fått ett nytt registreringsintyg, är ägaren eller innehavaren skyldig att av den som utför registrering inom sju dagar begära ett nytt registreringsintyg i stället för det som förkommit vid behandlingen av ärendet.

7 §
Utredningar som skall fogas till registreringsanmälan

Till registreringsanmälan skall fogas behövliga utredningar om att de förutsättningar som avses i 66 och 66 b―66 e § i fordonslagen är uppfyllda.

En utredning om betalning av skatter och avgifter som hänför sig till fordonet behöver inte läggas fram särskilt i samband med den första registreringen, om fordonet har förhandsanmälts eller den som importerat fordonet är en registrerad skattskyldig enligt bilskattelagen (1482/1994).

8 §
Registreringsanmälan om avställt fordon

Registreringsanmälan om förändringar i registeruppgifter som gäller fordon i kategori L, T eller O eller motorredskap eller snöskotrar behöver inte göras, om fordonet har avställts.

9 §
Registreringsanmälan om fordon som ägs av en minderårig eller utomlands bosatt person

Om en minderårig anmäls som ägare till ett fordon och han eller hon inte innehar körkort som berättigar till framförande av fordonet, skall samtidigt även den innehavare som vid anmälningstidpunkten använder fordonet och som innehar körkort som berättigar till framförande av fordonet anmälas.

Om en minderårig anmäls som ägare till ett fordon som får framföras utan körkort och han eller hon på grund av sin ålder inte får framföra fordonet, skall samtidigt även den innehavare som använder fordonet och som på grund av sin ålder får framföra fordonet anmälas.

Om ägaren till ett fordon som används i Finland är bosatt utomlands, skall för fordonet anmälas den i Finland bosatta innehavare som använder fordonet.

10 §
Anteckning av registreringen

Den som utför registrering skall granska en anmälan som lämnats in och dess bilagor. Den som utför registrering skall anteckna fordonet eller ändringar av uppgifterna om fordonet i registret på basis av de uppgifter som den anmälningsskyldige lämnat, om villkoren för registrering uppfylls.

11 §
Användning av ett fordon innan ett nytt registreringsintyg har anlänt eller ett registreringsbeslut har fattats

Den anteckning om inlämnande av registreringsanmälan som den som utför registrering har gjort på del I till det senast gällande registreringsintyget, intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintyget berättigar, om det inte finns något annat hinder, att använda fordonet i trafik tills det nya registreringsintyget har anlänt, dock högst 30 dagar. Fordonsförvaltningscentralen kan på begäran förlänga tiden.

I de fall som avses i 4 § 3 mom., där del I till registreringsintyget, intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintyget inte har visats, kan den som utför registrering utfärda ett interimsintyg för fordonet som ger rätt att använda fordonet i trafik under den tid som antecknas på intyget. Ett interimsintyg kan även utfärdas, om äganderätten till fordonet inte kan utredas inom skälig tid av en orsak som inte beror på anmälaren.

Den som ansöker om registrering är skyldig att lämna tillbaka interimsintyget och de skyltar som eventuellt har getts för fordonet, om villkoren för registrering inte uppfylls.

3 kap.

Avställning och slutlig avregistrering

12 §
Avställning

Registreringsskyltarna för ett fordon som avses i 8 § 1 mom. skall lämnas tillbaka till den som utför registrering när fordonet avställs. Registreringsskyltarna för andra fordon kan lämnas tillbaka till den som utför registrering när avställningen sker eller under avställningstiden. Den som utför registrering antecknar i registret att skyltarna har lämnats tillbaka.

En registreringsanmälan om avställning av ett fordon skall göras, om fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland eller av någon annan orsak inte längre används i trafik i Finland. Registreringsskyltarna skall lämnas tillbaka till den som utför registrering när ett fordon som är registrerat första gången registreras utomlands eller i landskapet Åland.

Fordonsförvaltningscentralen skall avställa ett fordon, om en registreringsmyndighet i utlandet eller landskapet Åland meddelar den att fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland.

Tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att avlägsna registreringsskyltarna från fordon som permanent förs ut ur Finland. När registreringsskyltarna avlägsnats skall detta meddelas Fordonsförvaltningscentralen, som skall avställa fordonet.

Den skyldighet att lämna tillbaka registreringsskyltarna som avses i 1 mom. gäller inte skyltarna för ett fordon som lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har skadats eller för vars del statskontoret meddelat att det skall avregistreras eller som har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon. Registreringsskyltarna skall dock bevisligen förstöras.

13 §
Slutlig avregistrering

Ett fordon anses vara på annat sätt bevisligen förstört enligt 66 e § i fordonslagen, om

1) ett fordon i kategori M1 eller N1 har förstörts så att fordonet inte kan lämnas in till en sådan insamlare eller förbehandlare som avses i 18 l § 1 mom. i avfallslagen; en myndighetsutredning om att fordonet har förstörts skall lämnas,

2) en tillförlitlig utredning lämnas om att ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har förstörts, skrotats eller demonterats,

3) ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har förstörts,

4) ett fordon i någon annan kategori än de som nämns i 1 punkten har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon och klassificerats som skrotfordon enligt nämnda lag och en anmälan om slutlig avregistrering av fordonet har gjorts för anteckning i registret.

Ett fordon antecknas vara slutligt avregistrerat den dag då skrotningsintyget har utfärdats eller den dag då fordonet på annat sätt bevisligen har förstörts. Av särskilda skäl kan ett fordon antecknas som slutligt avregistrerat även vid ett tidigare datum.

4 kap.

Anmälan om överlåtelse

14 §
Anmälan om överlåtelse

Fordonets tidigare ägare kan meddela den nya ägarens namn till den som utför registrering för anteckning i registret, om den nya ägarens adress och fordonets överlåtelsedatum samtidigt anmäls.

15 §
Anmälan om att innehavet av ett fordon upphör

Fordonets tidigare innehavare kan meddela att innehavet upphör till den som utför registrering för anteckning i registret, om dagen för upphörandet samtidigt anmäls.

16 §
Anmälan om överlåtelse av fordon till en okänd

Om fordonets tidigare ägare har överlåtit fordonet till en okänd, kan Fordonsförvaltningscentralen på den tidigare ägarens anmälan, efter att ha fått en tillförlitlig utredning om överlåtelsen, i registret göra en anteckning om att fordonet överlåtits till en okänd. Överlåtelsen av fordonet anses ha skett den dag Fordonsförvaltningscentralen fått ägarens anmälan och en sådan utredning om överlåtelsen som Fordonsförvaltningscentralen anser vara tillförlitlig.

5 kap.

Registreringshandlingar

17 §
Utfärdande av förhandsanmälningsintyg

Den som har gjort en förhandsanmälan har rätt att få ett förhandsanmälningsintyg ur fordonstrafikens datatjänst efter det att ett fordon har förhandsanmälts.

18 §
Utfärdande av registreringsintyg

Vid första registrering, ändringsregistrering, avställning och påställning av ett fordon ges del I av registreringsintyget till fordonets ägare eller innehavare och del II av registreringsintyget till fordonets ägare.

Den som utför registrering kan av grundad anledning ge en sådan kopia av del I av registreringsintyget som gäller en bestämd tid för att medföras i fordonet under körning. I fråga om skyldigheten att uppvisa kopian gäller vad som föreskrivs om skyldigheten att uppvisa del I av registreringsintyget.

19 §
Förvaring av registreringsintyg och medförande av kopia

Ett registreringsintyg skall förvaras omsorgsfullt. I 66 a § i fordonslagen föreskrivs om medförande av registreringsintyg i fordon.

När en släpvagn eller ett hyrt fordon framförs skall i trafik inom landet medföras del I av registreringsintyget eller en sådan kopia av del I som avses i 18 § och som bestyrkts högst sex månader tidigare.

Om registreringsintyget har överlämnats vid registreringsbesiktningen skall en kopia av del I medföras, i vilken besiktningsförrättaren har antecknat att registreringsintyget har omhändertagits.

20 §
Förkommet registreringsintyg

Har ett registreringsintyg eller någon del av intyget förkommit eller förstörts, skall en skriftlig anhållan om ett nytt intyg göras hos den som utför registrering. Samtidigt skall det skriftligen redogöras för hur intyget eller delen förkommit. Ett nytt registreringsintyg ges till den som registrerats som ägare eller, om ägaren har bytts, till den nya ägaren, om den nya ägaren lämnar en utredning om äganderätten till fordonet.

6 kap.

Registreringsskyltar

21 §
Överlämnande av registreringsskyltar

Bestämmelser om överlämnande av registreringsskyltar finns i 66 a § 2 mom. i fordonslagen.

Efter det att ett nytt, färdigt fordon har förhandsanmälts kan fordonets registreringsskyltar ges till den som har gjort förhandsanmälan.

För bilar och snöskotrar ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. På ansökan kan Fordonsförvaltningscentralen ge en tilläggsskylt för ett fordon.

22 §
Fastsättning av registreringsskyltar

Registreringsskyltarna för ett fordon får inte fästas på fordonet före fordonets första registrering och ibruktagning i trafik i Finland.

Registreringsskyltarna skall fästas fram och bak på en bil, fram eller bak på en traktor och ett motorredskap, på båda sidorna på en snöskoter och bak på övriga fordon på de ställen som reserverats för skyltarna, i tvärgående riktning i förhållande till fordonet, i upprätt ställning eller med en lutning av högst 30° så att nedre kanten är utåt och så att ingen del av fordonet eller någon utrustning ens delvis täcker dem. Registreringsskylten skall vid behov förses med underlag eller inramas så att den inte skadas då fordonet används. Registreringsskylten får inte vikas, delas eller övertäckas och på den får inte fästas klistermärken eller andra märken eller skyltar.

Ändarna på de skruvar som fäster registreringsskyltarna skall målas i samma färg som skyltens botten eller täckas med en propp i samma färg som botten.

Registreringsskyltar på en bil som används för tillståndspliktig godstrafik skall fästas i en separat gul ram med upphöjd kant vars bredd är 20 mm och som omger skyltarna.

23 §
Användning av registreringsskyltar

För ett fordon får inte användas och på det inte fästas andra registreringsskyltar eller förflyttningsmärken än de som hör till fordonet och inte heller andra sådana skyltar eller bokstavs- eller sifferkombinationer som på ett vilseledande sätt påminner om en registreringsskylt, ett registreringstecken, ett förflyttningsmärke eller någon annan stats nationalitetsbeteckning.

Registreringsskyltarna skall kunna läsas utan svårighet i trafiken.

24 §
Förkomna eller förstörda registreringsskyltar

Om en registreringsskylt har förkommit eller förstörts, skall vid beställningen av en ny skylt tillämpas vad som i 20 § föreskrivs om ett nytt registreringsintyg. Genom att på del I av registreringsintyget göra en anteckning om att en ny registreringsskylt har beställts kan den som utför registrering med avvikelse från 23 § ge tillstånd till att någon annan tillfällig skylt som anger fordonets registreringstecken används på fordonet i högst en månads tid. Vid behov kan Fordonsförvaltningscentralen på begäran förlänga tiden.

25 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

1) registreringsskyltarna för bilar, fordon i kategori L och släpvagnar upptar ett registreringstecken bestående av två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt registreringsskyltarna för bilar, fordon i kategori L3e, L4e, L5e och L7e samt släpvagnar även nationalitetsbeteckning, om inte något annat föreskrivs nedan,

2) registreringsskyltarna för snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett registreringstecken bestående av ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten,

3) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters diplomatiska beskickningar och konsulat med utsänd konsul samt andra beskickningar i samma ställning, samt på fordon som tillhör en diplomatisk representant, utsänd konsul eller någon som jämställs med dessa, upptar bokstäverna CD och högst fyra av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten; registreringsskyltarna på andra tull- och skattefria fordon som tillhör nämnda beskickningar och medlemmar av deras personal upptar bokstaven C och högst fem av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten,

4) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen,

5) registreringsskyltarna för ett exportregistrerat fordon (exportskyltar) upptar nationalitetsbeteckning, ett registreringstecken bestående av en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt i högra kanten i vitt på röd reflekterande botten det årtal och den månad då registreringen upphör,

6) en provnummerskylt upptar bokstäverna KOE, en bokstav och ett högst tresiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten,

7) en tullskylt upptar en bokstav, ett ordningsnummer och bokstäverna FIN i röd färg på vit reflekterande botten.

För ett fordon kan på ansökan ges registreringsskyltar som upptar ett i 1 mom. 1 punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning, om ett fordon tidigare har haft sådana skyltar eller ett fordon som importerats från utlandet har tagits i bruk före 1972.

Museifordon kan på ansökan ges registreringsskyltar som upptar ett i 1 mom. 1 punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten utan nationalitetsbeteckning.

Siffror i registreringsskyltar avskiljs från bokstäver med ett streck.

26 §
Fastställande av registreringstecken

För ett fordon ges ett registreringstecken som bestäms slumpmässigt, om inte något annat föreskrivs i 25 §. Fordonsförvaltningscentralen kan dock för ett fordon på ansökan ge ett fordonsspecifikt registreringstecken (specialtecken) som specificeras i ansökan. Registreringsskyltar som upptar ett specialtecken överlåts av den som utför registrering.

På ansökan riktad till den som utför registrering kan för ett fordon ges ett registreringstecken som fordonet har haft tidigare. Ett sådant registreringstecken betraktas inte som ett specialtecken.

Registreringstecknet för ett avställt fordon kan reserveras för fordonet i fråga under en oavbruten avställningsperiod av högst ett år.

27 §
Nationalitetsbeteckning

Registreringsskyltar enligt 25 § 1 mom. 1-punkten för bilar, fordon i kategori L3e, L4e, L5e och L7e, släpvagnar samt exportregistrerade fordon upptar en nationalitetsbeteckning enligt bilagan till rådets förordning (EG) nr 2411/98 om erkännande vad gäller trafik inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och släpvagnar till motorfordon är registrerade. I Finland är den i artikel 2 punkt 1 i förordningen avsedda beteckningen för den medlemsstat där fordonet är registrerat FIN.

På ansökan ges för bilar, fordon i kategori L3e, L4e, L5e och L7e samt släpvagnar registreringsskyltar som saknar den nationalitetsbeteckning som avses i 1 mom. På ansökan kan sådana skyltar bytas till skyltar som avses i 1 mom.

Om en sådan nationalitetsbeteckning som förutsätts i den internationella vägtrafikkonventionen används på ett fordon skall den uppta bokstäverna FIN i svart på vit ovalformad botten. Ovalens vågräta diameter skall vara minst 175 millimeter och lodräta diameter minst 115 millimeter. Bokstävernas höjd skall vara 80 millimeter och streckbredden 10 millimeter. Till nationalitetsbeteckningen får inte fogas en flagga eller något annat märke.

7 kap.

Exportregistrering

28 §
Förutsättningar för exportregistrering

Ett registreringspliktigt tidigare oregistrerat fordon som överlämnas i Finland och förs ut ur landet för att användas i en annan stat får registreras interimistiskt (exportregistrering) för utförsel ur landet.

Också ett annat fordon än ett sådant som avses i 1 mom. får registreras interimistiskt för transporten från Finland till registreringslandet samt för att bli förevisat, för att delta i en tävling eller en varudemonstration utomlands eller av andra särskilda skäl.

Ett fordon som skall exportregistreras skall godkännas vid en registreringsbesiktning före exportregistreringen. Ett fordon behöver dock inte visas upp för godkännande vid en registreringsbesiktning, om

1) förhandsanmälningsintyg överlämnas för exportregistrering, eller

2) en tävlingsbil i tävlingsgrupp N eller A exportregistreras för en tävling; bilen skall vara avsedd för tävlingar på minst europamästerskapsnivå och ha ett giltigt intyg över klassificeringen utfärdat av en i Finland registrerad riksomfattande centralorganisation för bilsport.

29 §
Ansökan om exportregistrering

Ansökan om exportregistrering av ett fordon görs hos Fordonsförvaltningscentralen. Till ansökan skall fogas utredning om äganderätten till fordonet och om att föreskriven trafikförsäkring tecknats samt uppgift om fordonets överlåtelseort och utförselort.

30 §
Exportskyltar och exportregistreringsintyg

För ett exportregistrerat fordon ger Fordonsförvaltningscentralen exportskyltar och ett intyg över registreringen (exportregistreringsintyg). För exportregistreringsintyg gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om registreringsintyg i denna förordning. På exportregistreringsintyget antecknas dock inte de förändringar som skett i uppgifterna i intyget efter registreringen. För exportskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar.

31 §
Exportregistreringens giltighetstid

Exportregistreringen gäller ett år från utgången av registreringsmånaden. På begäran av sökanden kan det bestämmas att giltighetstiden skall vara kortare. Exportregistreringen av ett fordon som avses i 28 § 2 mom. gäller dock endast den tid som behövs för det ändamål som nämns i momentet. Exportregistreringens giltighetstid kan inte förlängas.

Ett exportregistrerat fordon får före exporten användas i Finland endast för förflyttning av fordonet från överlåtelseorten till utförselorten eller till färd i anknytning till att ägaren flyttar ut ur landet till ägarens hemort och därifrån vidare till utförselorten.

Ett exportregistrerat fordon får utan hinder av 2 mom. användas tillfälligt i Finland av skäl som skall betraktas som tvingande, för en sedvanlig semesterresa eller för en därmed jämförbar kortare vistelse, dock inte under den månad som omedelbart följer på flyttningen till utlandet eller omedelbart föregår flyttningen till Finland. Ett villkor för användningen är att det i handlingarna finns en sådan anteckning om dagarna för inresan till och utresan från landet som tullmyndigheten gjort på begäran av fordonets ägare eller innehavare.

8 kap.

Tillfällig användning av fordon i trafik

32 §
Provnummerintyg och provnummerskyltar

Ett provnummerintyg enligt 66 f § i fordonslagen söks hos Fordonsförvaltningscentralen. En förutsättning för att ett provnummerintyg skall beviljas är att det finns en gällande trafikförsäkring för användningen av provnummerskyltar.

Provnummerintyget gäller ett år från dagen för utfärdandet av intyget. Provnummerintyget förnyas årligen för ett år framåt utan särskild ansökan, om inte innehavaren av intyget under intygets giltighetstid har anmält att intyget inte behövs eller om intyget inte har återkallats eller Fordonsförvaltningscentralen av andra särskilda skäl inte förnyar provnummerintyget. En förutsättning för att intyget skall förnyas är att trafikförsäkringspremien är betald.

Den som fått ett provnummerintyg får använda fordonet med provnummerskyltar i trafiken då det är fråga om följande verksamhet som hänför sig direkt till den verksamhet som bedrivs av innehavaren av intyget:

1) försök som hänför sig till forskning eller produktutveckling i fråga om fordonet eller dess anordningar,

2) kortvarig provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte,

3) annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning, reparation eller besiktning av fordonet.

För provnummerskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar. Om ett fordon som används med provnummerskyltar har avställts och registreringsskyltarna inte har lämnats tillbaka, skall registreringsskyltarna övertäckas eller avlägsnas under den tid provnummerskyltarna används.

33 §
Tillfälligt bruk av pansarfordon i trafik

En sammanslutning som i Finland industriellt tillverkar pansarfordon med hjul kan av Fordonsförvaltningscentralen på ansökan få ett i 32 § avsett provnummerintyg vilket berättigar att för syften enligt 32 § 3 mom. i denna förordning tillfälligt i trafik använda ett sådant pansarfordon som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006) försett med provnummerskyltar. En förutsättning för användning av pansarfordon i trafik är att det är försett med hjul. På provnummerintyg och provnummerskyltar tillämpas bestämmelserna i 32 § 2 och 4 mom. Då pansarfordon används i trafik skall dessutom bestämmelserna i trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992) tillämpas.

34 §
Förflyttningstillstånd

Ett förflyttningstillstånd enligt 66 f § 2 mom. i fordonslagen kan för följande ändamål på ansökan ges för ett fordon som inte har genomgått första registrering eller som har avställts:

1) körning till besiktning eller en verkstad,

2) förflyttning av ett importerat fordon från införselorten till utförselorten eller någon annan ort i landet,

3) förevisning av ett fordon eller en produkt som har nära samband med fordonet,

4) tävling som finns i tävlingskalendern för en i Finland registrerad riksomfattande centralorganisation för bilsport,

5) användning i trafik av fordonet om ett ärende som gäller bilbeskattningen av fordonet är under behandling vid tullverket,

6) förflyttning av fordonet av annat särskilt skäl.

Förflyttningstillstånd kan även ges för ett fordon som används i trafik för körning till en verkstad, även om fordonet belagts med användningsförbud, och för körning till en verkstad och till besiktning, även om fordonet getts körförbud med stöd av 84 § i fordonslagen.

En förutsättning för att förflyttningstillstånd skall ges är att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet och att den föreskrivna fordonsskatten är betald. Förflyttningstillstånd ges för den tid användningsbehovet kräver. Utan särskilt vägande skäl får tillståndet inte ges för en längre tid än sju dagar. Som ett sådant synnerligen vägande skäl kan betraktas det att behandlingen av ett ärende som gäller bilbeskattning inte är slutförd, men inte det att fordonet är i tävlingsbruk.

De förflyttningsmärken som hänför sig till förflyttningstillståndet lämnas ut i samband med att förflyttningstillståndet ges.

Ett fordon som används med stöd av förflyttningstillstånd får endast lastas för de användningsändamål som avses i 1 mom. 1―3 och 5 punkten och lasten skall vara avsedd endast för tillståndshavarens personliga bruk. Ett fordon som används med stöd av förflyttningstillstånd får dra en släpvagn, om båda fordonen används för det ändamål som anges i 1 mom. 1―3 punkten. Om dragfordonet används med stöd av förflyttningstillstånd, skall också lasten på en registrerad släpvagn vara avsedd endast för tillståndshavarens personliga bruk.

35 §
Förflyttningstillstånd för längre tid

Om tullverket har beviljat ett i 35 a § i bilskattelagen avsett tillstånd att använda ett fordon i trafik utan att skatt betalas, kan tullverket ge ett förflyttningstillstånd för högst den tid om tre månader som avses i den nämnda paragrafen, vilket utan hinder av de begränsningar som avses i 1 mom. i 34 § medför rätt att använda fordonet i trafik. Om giltighetstiden för det tillstånd som avses i 35 a § i bilskattelagen upphör på grund av att villkoren för tillståndet inte uppfylls, upphör samtidigt rätten att med stöd av förflyttningstillståndet använda fordonet i trafik. När ett förflyttningstillstånd enligt denna paragraf beviljas antecknas inte uppgifter om körrutten i registret.

Om det vid registreringsbesiktningen av ett fordon konstateras att fordonet kan medföra omedelbar fara för trafiksäkerheten eller betydande olägenhet för miljön, får fordonet inte användas i trafik med stöd av förflyttningstillståndet.

För beviljande av förflyttningstillstånd för längre tid och förflyttningstillstånd gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 34 § 3 och 4 mom.

36 §
Förflyttningsmärke

Ett förflyttningsmärke upptar ett registreringstecken bestående av en eller två bokstäver och ett högst fyrsiffrigt tal i rött på vit botten.

Förflyttningsmärkena skall fästas fram och bak på en bil, fram eller bak på en traktor och ett motorredskap, på båda sidorna på en snöskoter och bak på övriga fordon på ett sådant sätt att registreringstecknet kan läsas utan svårighet. Ett förflyttningsmärke får inte fästas på ett sådant sätt att det skymmer sikten för föraren. I övrigt gäller i fråga om förflyttningsmärken vad som i 21 § 3 mom. och 23 § 2 mom. föreskrivs om registreringsskyltar.

Om ett fordon som används med stöd av förflyttningstillstånd har avställts, skall registreringsskyltarna övertäckas eller avlägsnas under den tid fordonet används. Förflyttningsmärkena skall avlägsnas från fordonet när förflyttningstillståndets giltighetstid har löpt ut.

37 §
Återlämnande av provnummerskyltar och provnummerintyg

Provnummerskyltarna och provnummerintyget skall lämnas tillbaka till den som lämnat ut dem senast den andra vardagen efter det att tillståndets giltighetstid har löpt ut.

9 kap.

Registrering för bilinteckning

38 §
Fordon som skall antecknas i registret

För bilinteckning får i fordonstrafikregistret på ansökan antecknas följande fordon, vilka av den orsak som avses i 8 § i fordonslagen inte har antecknats i registret:

1) lastbilar, släpfordon som godkänts för koppling till lastbil, bussar, traktorer och motorredskap, om fordonets mått eller massa överskrider de värden som är tillåtna i vägtrafik,

2) motorredskap som är byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, motorredskap som är byggda eller utrustade för underhåll av skidbackar och skidspår, andra terrängfordon än snöskotrar som är byggda eller utrustade för underhåll av skidbackar och skidspår, svävare samt motorredskap och traktorer som är avsedda att styras av gående,

3) traktorer och motorredskap med en egenmassa av minst 10 000 kilogram som är byggda eller utrustade för skogsvård, och

4) traktorer och motorredskap med kompakta däck eller larvfötter och en egenmassa av minst 10 000 kilogram.

I registret antecknas i tillämpliga delar de uppgifter som nämns i 3 kap. i statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret (1116/2003).

39 §
Bilagor till ansökan

Till en ansökan som tillställs Fordonsförvaltningscentralen skall fogas

1) ett besiktningsbevis över registreringsbesiktning som utförts högst tre månader tidigare och där fordonkategorin framgår,

2) ett import- eller tillverkningsbevis för fordonet, samt

3) en utredning om äganderätten.

40 §
Anteckning i registret

Fordonsförvaltningscentralen skall registrera ett fordon för bilinteckning, om ansökan inte är bristfällig och fordonet av den orsak som avses i 8 § i fordonslagen inte har genomgått första registrering. För fordonet ges ett registreringstecken och ett intyg över anteckning i registret.

41 §
Ändring av registeruppgifter och avregistrering

För ett fordon som i registret antecknats för inteckning skall göras en anmälan om första registrering för användning i trafik så som anges i 8 § i fordonslagen, om fordonets användningsändamål ändras.

Fordonsförvaltningscentralen kan avregistrera ett fordon som antecknats för inteckning, om en anmälan om avregistrering av fordonet inte har gjorts inom två år efter det att inteckningen har dödats eller förfallit eller, om inte bilinteckning har fastställts för fordonet inom två år.

10 kap.

Användning i Finland av fordon som registrerats utomlands eller i landskapet Åland

42 §
Fordon som har registrerats i en EES-stat

Om ingen bilskatt skall betalas för fordonet, får en person som är stadigvarande bosatt i Finland här använda ett fordon registrerat i en EES-stat under 30 dagar efter det att fordonet införts till dess att fordonet registreras här. Fordonets förare skall för en myndighet som övervakar trafiken påvisa tidpunkten för införseln genom tullverkets anteckningar i anmälan om ibruktagande av fordonet eller något annat dokument. Om det däremot är fråga om en internationell transport som varar högst sju dagar i Finland, kan tidpunkten för fordonets införsel påvisas även på något annat sätt än genom tullverkets anteckningar.

Om det är fråga om ett fordon för vilket bilskatt skall betalas, får en person som är stadigvarande bosatt i Finland här använda ett fordon registrerat i en EES-stat under den i bilskattelagen avsedda tiden för skattefri användning och under de sju dagar som följer efter det. Fordonets förare skall då påvisa rätten till skattefri användning för en myndighet som övervakar trafiken genom en av tullverket bekräftad anmälan om ibruktagande av fordonet.

För att ett fordon skall få användas enligt 1 och 2 mom. krävs att

1) fordonet är försett med registreringsstatens registreringsskyltar och nationalitetsbeteckning,

2) fordonets eller fordonskombinationens huvudsakliga dimensioner och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

3) en trafikförsäkring som gäller i Finland har tecknats för fordonet,

4) fordonets förare har med sig ett registreringsintyg för fordonet som utfärdats i registreringslandet och ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn och

5) en släpvagn som har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras i stället för registreringsskylt har försetts med en nummerbeteckning given av ägaren eller en myndighet eller har dragbilens registreringsskylt fäst bak på släpvagnen; i stället för registreringsintyg skall dragbilens förare ha ett intyg från ägaren eller en myndighet över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har utförts högst ett år tidigare.

43 §
Fordon som har registrerats i stater som anslutit sig till Genève- och Wienkonventionerna

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i en sådan annan stat än Finland som har anslutit sig till den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik (FördrS 11/1959) eller till den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986), får tillfälligt i Finland använda ett för sitt eget behov infört fordon i kategori M1, N1, O1, O2 eller L eller en kategori som kan jämföras med dessa och som är registrerat i den fördragsslutande staten. Denna tid gäller högst ett år räknat från inresedagen eller, om tullmyndigheten med stöd av 32 § i bilskattelagen eller Europeiska gemenskapernas tullagstiftning har beviljat skatte- eller tullfrihet för fordonet för en viss tid, får fordonet användas till utgången av denna tid, om inte annat följer av 51 §.

En sammanslutning eller fysisk person vars hemort är i en stat som anges i 1 mom. får på motsvarande sätt i Finland använda ett fordon i kategori M2, M3, N, O3, O4 eller en kategori som kan jämföras med dessa, om fordonet införts för nämnda sammanslutnings eller fysiska persons behov och framförs av en person som är stadigvarande bosatt i en stat som avses i det nämnda momentet.

Tullverket kan ge tillstånd att anlita en i Finland stadigvarande bosatt person som förare för ett fordon som har registrerats i en konventionsstat enligt 1 mom. och har införts endast i försöks- eller undersökningssyfte. Tillståndet kan beviljas fordonstillverkaren eller dess representant, en sådan tillverkare av fordonsutrustning som bedriver utvecklingsarbete på uppdrag av fordonstillverkaren eller en sammanslutning som bedriver testning av fordon eller fordonsutrustning på uppdrag av fordonstillverkaren eller tillverkaren av fordonsutrustning. Tillståndet gäller högst ett år åt gången. En i Finland stadigvarande bosatt person får framföra varje enskilt fordon under högst sex månader. Tullverket kan förena tillståndet med begränsningar i fråga om användningsområdet och även ställa andra villkor för att säkerställa att fordonet används för det ändamål som avses i detta moment. Tillståndshavaren ansvarar för att fordonet har en sådan konstruktion och är i ett sådant skick att det är trafiksäkert. På en kopia av tillståndet, som skall medföras i fordonet, antecknar Tullverket fordonets identifieringsuppgifter och datum för införsel samt vid behov datum för utförsel. På kopian skall tillståndshavaren anteckna den person eller de personer som kör fordonet. Tillståndet skall återkallas, om de villkor eller begränsningar som anges i denna förordning eller i tillståndet inte iakttas.

När ett fordon används i Finland i de situationer som avses i denna paragraf är en förutsättning för användningen det som föreskrivs i 42 § 3 mom.

44 §
Fordon i arbetsuppgifter

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsplats är belägen i en annan stat än Finland får i Finland använda ett i 34 b § i bilskattelagen avsett fordon som registrerats utomlands på det sätt som avses i paragrafen utan att registrera fordonet här, om han eller hon enligt paragrafen har rätt att använda fordonet i trafik utan att betala skatt. En förutsättning för användningen är dessutom att det som föreskrivs i 42 § 3 mom. i denna förordning iakttas. Den anmälan försedd med tullmyndighetens mottagningsbevis som avses i 34 b § i bilskattelagen skall medföras i fordonet under körning.

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland får i Finland temporärt använda ett i 34 c § i bilskattelagen avsett fordon som registrerats utomlands utan att registrera fordonet här, om tullmyndigheten beviljat personen ett sådant tillstånd till skattefri användning av fordonet som avses i 3 mom. i den nämnda paragrafen. En förutsättning för användningen är dessutom att det som föreskrivs i 42 § 3 mom. i denna förordning iakttas. Tillståndet till skattefri användning skall medföras i fordonet under körning.

45 §
Fordon som har registrerats i Kosovo

Bestämmelserna i 43 § 1 mom. gäller även en person som är stadigvarande bosatt i Kosovo. Bestämmelserna i 43 § 2 mom. gäller även en sammanslutning eller person vars hemort är i Kosovo, om ett fordon som avses i nämnda 1 eller 2 mom. har registrerats av Förenta Nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (UNMIK). En förutsättning för användningen av fordonet i Finland är dessutom att det som föreskrivs i 42 § 3 mom. iakttas. Registreringsskyltar som det interimistiska uppdraget beviljat räknas dock som sådana registreringsstatens registreringsskyltar som avses i 1-punkten i nämnda 3 mom., och i stället för nationalitetsbeteckning kan en beteckning som anger det interimistiska uppdraget användas. De registreringshandlingar som det interimistiska uppdraget utfärdat betraktas som ett sådant i registreringslandet utfärdat registreringsintyg som avses i 4-punkten i nämnda 3 mom.

46 §
Fordon som har registrerats i andra stater

En person som är stadigvarande bosatt eller ett företag som har hemort i en annan stat än en stat som avses i 43 § kan av Fordonsförvaltningscentralen på ansökan få tillstånd att tillfälligt i trafik i Finland använda ett fordon som registrerats i en här avsedd stat. För ett fordon med användningstillstånd ges tullskyltar.

Förutsättningarna för att tillstånd och tullskyltar skall ges är att

1) sökanden fört in fordonet i Finland för sitt tillfälliga behov,

2) sökanden visar upp ett intyg av polisen eller en finsk konsul i fordonsägarens hemland eller av en konsul som företräder detta land i Finland över att fordonet är registrerat i nämnda land och godkänt för permanent användning i trafik,

3) fordonet är försett med registreringsstatens nationalitetsbeteckning,

4) fordonets eller fordonskombinationens huvudsakliga dimensioner och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

5) fordonets förare har ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn,

6) sökanden lämnar utredning om att en trafikförsäkring som gäller i Finland har tecknats för fordonet och att tullbehandling har genomförts.

Ett tillstånd som avses i denna paragraf gäller under högst ett år eller, om tullmyndigheten med stöd av de bestämmelser som avses i 43 § 1 mom. har beviljat fordonet skatte- eller tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.

För tullskyltar gäller vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar. Tillståndet skall medföras när fordonet används i trafik.

47 §
Fordon som registrerats i landskapet Åland

Fordon som har registrerats i landskapet Åland får tillfälligt användas på annat håll i Finland utan att fordonet genomgått första registrering här.

48 §
Koppling av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn till en finländsk dragbil

En utomlands eller i landskapet Åland registrerad släpvagn får användas kopplad till en dragbil som har genomgått första registrering i Finland, om

1) en släpvagn i kategori O3 eller O4 har registrerats i en EES-stat,

2) en släpvagn i kategori O3 eller O4 används i transporter som direkt hänför sig till internationell spedition och släpvagnen överskrider gränsen till en tredje stat, eller

3) en annan släpvagn än en sådan som avses i 1 eller 2 punkten används för turist- eller förevisningsändamål.

Användningen förutsätter att

1) släpvagnen är försedd med registreringsstatens eller landskapet Ålands registreringsskylt och nationalitetsbeteckning och

2) dragbilens förare har ett intyg över registrering av släpvagnen eller en kopia av det som bestyrkts högst sex månader tidigare.

Om en släpvagn har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras, får under de förutsättningar som nämns i 1 och 2 mom. också denna släpvagn användas kopplad till en dragbil som genomgått första registrering i Finland. I stället för en registreringsskylt skall släpvagnen vara försedd med en nummerbeteckning given av dess ägare eller en myndighet, eller skall dragbilens registreringsskylt fästas bak på släpvagnen. Dragbilens förare skall i stället för registreringsintyg ha ett intyg som släpvagnens ägare eller en myndighet utfärdat över de massor som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har utförts högst ett år tidigare.

49 §
Koppling av en utomlands eller i landskapet Åland registrerad bil till en finländsk släpvagn

En bil som registrerats utomlands eller i landskapet Åland får användas för att dra en släpvagn som genomgått första registrering i Finland, om

1) bilen är försedd med registreringsstatens eller landskapet Ålands registreringsskylt och nationalitetsbeteckning och

2) bilens förare medför bilens och släpvagnens intyg över registrering; i stället för släpvagnens registreringsintyg godkänns en kopia av intyget som bestyrkts högst sex månader tidigare.

50 §
Oregistrerade fordon i kategori L och motorslädar

Ett oregistrerat fordon i kategori L eller en oregistrerad motorsläde, som en person som är stadigvarande bosatt utomlands för sitt tillfälliga behov har fört med sig till Finland får av personen i fråga användas i landet i högst ett års tid eller, om tullmyndigheten med stöd av bestämmelserna i 43 § 1 mom. har beviljat fordonet skatte- eller tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.

För att ett fordon skall få användas enligt 1 mom. krävs att

1) en trafikförsäkring som gäller i Finland har tecknats för fordonet,

2) fordonet är försett med sitt hemlands nationalitetsbeteckning, och

3) fordonet inte omfattas av registreringsplikt i den stat där det normalt används.

51 §
Första registrering av ett fordon som för eget bruk har förts in till Finland vid inflyttning från utlandet

Ett utomlands registrerat fordon som har förts in till Finland för eget bruk i samband med inflyttning från utlandet skall av ägaren eller den som fört in fordonet anmälas för första registrering inom 30 dagar

1) efter införseln, om fordonets ägare vid ankomsten till Finland har för avsikt att bosätta sig varaktigt här, eller

2) efter det att fordonets ägare efter ankomsten till Finland anses ha bosatt sig varaktigt här.

Om fordonet används i Finland i trafik före den första registreringen, skall det i tillämpliga delar uppfylla villkoren enligt 42 § 3 mom. eller 46 § 2 mom.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

52 §
Anmälningar till EES-stater och till landskapet Åland

När ett fordon som har registrerats i en EES-stat genomgår första registrering skall Fordonsförvaltningscentralen underrätta registerföraren i staten i fråga.

När ett fordon som har registrerats i landskapet Åland genomgår första registrering i Finland skall Fordonsförvaltningscentralen underrätta registerföraren i landskapet Åland om detta samt om fordonets nya registreringstecken.

53 §
Försäkringsbolagens anmälningar

Trafikförsäkringsbolagen och Trafikförsäkringscentralen skall till Fordonsförvaltningscentralen anmäla nya gällande trafikförsäkringar. Ett trafikförsäkringsbolag skall dessutom anmäla de hos bolaget försäkrade registreringspliktiga fordon och provnummerintyg för vilka trafikförsäkringspremie inte har betalats.

54 §
Felaktiga handlingar

Avtalsregistrerare, de som innehar koncession för besiktning, polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att underrätta Fordonsförvaltningscentralen om intyg om överensstämmelse, förhandsanmälningsintyg, registreringsintyg och andra handlingar i anslutning till registrering eller överlämnande av registreringsskyltar, som konstaterats vara felaktiga.

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att på uppmaning av Fordonsförvaltningscentralen lämna tillbaka en felaktig handling till Fordonsförvaltningscentralen.

55 §
Uppgifter och mått som skall antecknas i registreringsintyget

Registreringsintyget skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2003/127/EG och rådets direktiv 2006/103/EG. Kravet gäller dock inte det exportregistreringsintyg som avses i 30 §. Registreringsintyget skrivs ut på pappersblanketter som fastställs av Fordonsförvaltningscentralen.

56 §
Icke avhämtade registreringsintyg eller registreringsskyltar

I registret skall göras en anteckning om registreringsintyg, provnummerintyg och registreringsskyltar som har lämnats till den som utför registrering eller till den som innehar koncession för besiktning. Om den som innehar koncession inte har rätt att göra anteckningen, skall denne utan dröjsmål meddela Fordonsförvaltningscentralen om att registreringsintyget och skyltarna har lämnats. Med registreringsintyg och registreringsskyltar som inte har avhämtats förfars på det sätt som Fordonsförvaltningscentralen föreskriver.

57 §
Tillverkning av registreringsskyltar och förflyttningsmärken

Fordonsförvaltningscentralen skall se till att registreringsskyltar och förflyttningsmärken tillverkas och tillställs dem som har rätt att lämna ut dessa för användning i trafik och någon annanstans. Fordonsförvaltningscentralen skall vid behov se till att registreringsskyltar även tillställs dem som gör en förhandsanmälan.

12 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

58 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 november 2007.

59 §
Övergångsbestämmelser

Den som utför registrering kan inom tio dagar från ikraftträdandet av förordningen i fråga om registreringen av ett fordon utfärda ett interimsintyg, om utredningen av förutsättningarna för registrering inte har slutförts på grund av byte av datasystem. Intyget är i kraft för en viss tid och det ger rätt att använda fordonet i trafik för den tid som bestäms i intyget. Intyget skall medföras i fordonet under körning. Sökanden är skyldig att lämna tillbaka interimsintyget och de registreringsskyltar som eventuellt har överlämnats för fordonet, om förutsättningarna för registrering inte uppfylls.

Om den tidsfrist som anges i 6 § löper ut inom tio dagar från ikraftträdandet av denna förordning, kan anmälan göras inom 17 dagar från ikraftträdandet.

Registreringsanmälan för omregistrering av fordon som avses i 4 mom. i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av fordonslagen (233/2007) görs av fordonets ägare. Registreringsanmälan skall göras på del II av intyget över registreringsbesiktning eller, om registreringsbesiktning inte krävs, på del II av registreringsintyget.

Om registreringsintygets del I och del II enligt denna förordning inte har utfärdats för ett fordon, skickar Fordonsförvaltningscentralen senast den 21 september 2009 ett i denna förordning avsett registreringsintyg till den som har antecknats som fordonets ägare i registret. Intyget skickas dock inte, om

1) en anmälan om överlåtelse som gäller byte av fordonets ägare har gjorts,

2) fordonet har antecknats i registret som tillgripet,

3) fordonets ägare bor utomlands,

4) fordonet har anmälts vara föremål för utmätning eller

5) det på basis av registeruppgifterna är oklart vem som äger fordonet.

Om fordonets ägare inte har fått registreringsintygets del I och del II enligt denna förordning senast den 1 oktober 2009, skall ägaren begära ett nytt registreringsintyg.

Registreringsintyg som har utfärdats före ikraftträdandet av denna förordning är i kraft tills ett nytt intyg har skrivits ut och dock högst till den 1 januari 2010. Om registreringsintygets del I enligt denna förordning har skickats till fordonets ägare men ägaren inte har fått det, kan del I till det tidigare registerintyget användas i trafik tills ett nytt intyg har anlänt.

Vad som i denna förordning föreskrivs om registreringsintyg, gäller de registerutdrag som har utfärdats före denna förordnings ikraftträdande. Vad som i denna förordning föreskrivs om registreringsintygets del I gäller den tekniska delen av registerutdrag som utfärdats före ikraftträdandet. Vad som i denna förordning föreskrivs om registreringsintygets del II gäller anmälningsdelen av registerutdrag som utfärdats före ikraftträdandet.

I fråga om ett fordon som är avregistrerat vid denna förordnings ikraftträdande kan registreringsanmälan om ändringsregistrering inte göras.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 oktober 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.