862/2007

Given i Helsingfors den 26 september 2007

Inrikesministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för registerförvaltningens prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets förordning av den 7 december 2006 om avgifterna för registerförvaltningens prestationer (1135/2006) 3 § 1 mom. 4 punkten,

ändras 5 § 1 mom. 9 och 18 punkten samt 2 punkten i del VI i den avgiftstabell som medföljer som bilaga samt

fogas till 5 § 1 mom. en ny 19 punkt samt en ny punkt till del VII i den avgiftstabell som medföljer som bilaga som följer:

5 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka magistraterna tar ut en avgift är


9) registreringsbevis som avses i 9 § i lagen om farkostregistret (976/2006),


18) fastställelse av en intressebevakningsfullmakt som avses i 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) samt

19) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för i 2-4 punkten nämnda instanser än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 3 §.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007 och gäller till utgången av 2007. Förordningens 5 § 1 mom. 18 punkt träder dock i kraft den 1 november 2007.

Om förutsättningarna för avgiftsfrihet i fråga om registreringsbevis som utfärdas på grundval av en anmälan om ändring av registeruppgifter om farkoster i motorbåtsregistret föreskrivs i 31 § 5 mom. i lagen om farkostregistret.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 september 2007

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Regeringsråd
Leena Lehtonen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

VI HANDLINGAR

2. ÖVRIGA HANDLINGAR
Registreringsbevis som avses i lagen om farkostregistret och duplikat av registreringsbeviset 27,00 €/handling
Registreringsbevis med specialtecken som avses i lagen om farkostregistret 92,00 €/handling
Utdrag ur farkostregistret 10,00 €/handling

VII MAGISTRATERNAS PRESTATIONER INOM FÖRMYNDARVERKSAMHETEN

5. ÖVRIGA PRESTATIONER


Fastställelse av en intressebevakningsfullmakt enligt 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt 30,00 €/beslut

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.