861/2007

Given i Helsingfors den 27 september 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

upphävs 10 § 2 mom., 15 och 16 § i statsrådets förordning av den 31 maj 2007 om förvaltning av program som hänför sig utveckling av landsbygden (634/2007) samt

ändras 9 § 1 mom., 10 § 1 mom., 11 § 1, 3 och 4 mom., 13 § samt 14 § 1, 3 och 4 mom. som följer:

9 §

När en lokal plan för utveckling av landsbygden utarbetas skall aktionsgruppen se till att i samarbetet jämbördigt deltar åtminstone

1) berörda lokala myndigheter,

2) tillräckligt många sakkunniga i fråga om utvecklingen av området eller ett visst delområde av den,

3) områdets företag, sammanslutningar och övriga aktörer, vars medverkan utgör en väsentlig förutsättning för genomförandet av programmet, samt

4) personer som företräder lokalbefolkningen.


10 §

Landsbygdsnätverksenheten är en enhet vid jord- och skogsbruksministeriets jordbruksavdelning och har till uppgift att inom ramen för landsbygdsnätverket utveckla och upprätthålla samarbetet mellan de aktörer som deltar i utvecklingen av landsbygden samt informera om de möjligheter som programmet medför och de resultat som uppnåtts. Landsbygdsnätverksenheten svarar för landsbygdsnätverkets verksamhet.

11 §

Den av jord- och skogsbruksministeriet utsedda styrgruppen för landsbygdsnätverket stödjer landsbygdsnätverkets verksamhet och följer genomförandet av handlingsplanen och den årliga handlingsplanen. Styrgruppen för landsbygdsnätverket sammanträder minst två gånger om året.


En av jord- och skogsbruksministeriet utsedd företrädare är ordförande för styrgruppen för landsbygdsnätverket.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer arbetsordningen för styrgruppen för landsbygdsnätverket. Arbetsordningen skall innehålla bestämmelser om

1) organets sammanträden och sammankallande av dem,

2) ordförandens uppgifter,

3) rätten för andra än medlemmar att vara närvarande och yttra sig vid sammanträdena,

4) byte av medlemmar,

5) beredningen och föredragningen av ärenden samt beslutsfattandet i styrgruppen, samt

6) övriga nödvändiga frågor som omfattas av styrgruppens verksamhet.

13 §

Landsbygdsnätverkets och landsbygdsnätverksenhetens verksamhet styrs av den handlingsplan som gäller åren 2007―2014 och som behandlas i styrgruppen för landsbygdsnätverket samt i övervakningskommittén. Handlingsplanen skall innehålla åtminstone

1) landsbygdsnätverkets strategi,

2) innehållet i och målen för landsbygdsnätverkets verksamhet,

3) en beskrivning av de tjänster som landsbygdsnätverket och landsbygdsnätverksenheten producerar och av landsbygdsnätverkets verksamhet, samt

4) en finansieringsplan för landsbygdsnätverket och landsbygdsnätverksenheten för 2007―2014.

14 §

Styrgruppen för landsbygdsnätverket utvärderar och behandlar landsbygdsnätverkets och landsbygdsnätverksenhetens årliga handlingsplan. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner landsbygdsnätverkets årliga handlingsplan.


Över landsbygdsnätverkets och landsbygdsnätverksenhetens verksamhet ska göras upp en årsberättelse som innehåller en beskrivning av genomförandet av handlingsplanen för föregående år. Styrgruppen för landsbygdsnätverket ska behandla årsberättelsen senast i slutet av februari.

Den i 1 mom. avsedda årliga handlingsplanen och den i 3 mom. avsedda årsberättelsen skall behandlas i övervakningskommittén.


Denna förordning träder i kraft den 3 oktober 2007.

Helsingfors den 27 september 2007

Minister
Paula Lehtomäki

Överinspektör
Sirpa Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.