856/2007

Given i Helsingfors den 19 september 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ost

Enligt handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 och 9 § i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om ostars, smältostars och ostprodukters sammansättning och påskrifter

Denna förordning tillämpas inte på produkter i vilka mjölkfettet och/eller mjölkproteinet helt eller delvis har ersatts med andra livsmedel.

Kraven på sammansättningen enligt denna förordning tillämpas inte på produkter som lagligen har tillverkats och/eller saluförts i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i Turkiet eller lagligen har tillverkats i en EFTA-stat som är part i EES-avtalet.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) ost ett omognat eller mognat koagel av mjölkproteiner som har erhållits från mjölk och/eller mjölkbaserade produkter med hjälp av enzymer, mjölksyrebakterier och/eller mjölksyra och från vilket med olika mekaniska separationsmetoder kan avlägsnas vassle. Den procentuella andelen vassleproteiner av totalproteinet får inte i osten vara högre än motsvarande andel i mjölk. Som ingredienser i ost kan även användas salt och kryddor;

2) smältost en produkt som har erhållits genom smältning och emulgering av en eller flera osttyper med hjälp av uppvärmning och emulgeringsmedel. .Som ingredienser i smältost kan dessutom användas andra mjölkbaserade produkter och vatten. Laktoshalten i smältost får vara högst 5 viktprocent. Till smaksättning av smältost kan användas andra livsmedel, så att deras mängd omräknad till torrsubstans är högst en sjättedel av torrsubstanshalten i den slutliga produkten; och med

3) ostprodukt en produkt, som traditionellt framställs med användning av även andra ingredienser än dem som är tillåtna vid framställning av ost.

3 §
Produktens namn

På en ost eller en ostprodukt används ett namn som motsvarar Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) eller Världshälsoorganisationens (WHO) internationella standarder eller ett annat i allmänt bruk vedertaget namn.

I Finland vedertagna namn på ostar och ostprodukter är: emmentalerost, gryereost, edamerost, goudaost, minigoudaost, blåmögelost, camambertost, cheddarost, tilsitost, portsalutost, romadurost, brieost, finsk gräddost, färskost, äggost, brödost, grynost, mjölkkvarg och gräddkvarg.

4 §
Användning av tillsatsämnen

På användning av tillsatsämnen tillämpas vad som särskilt bestäms om tillsatsämnen för livsmedel.

5 §
Förpackningspåskrifter

Utöver vad som någon annanstans har föreskrivits om förpackningspåskrifter för livsmedel, skall i förpackningspåskrifterna för ost, smältost och ostprodukter meddelas produktens fetthalt i viktprocent vid tillverkningstidpunkten.

Mjölkens ursprung skall meddelas i samband med livsmedlets namn, om vid framställningen har använts något annat än komjölk.

6 §
Uppgifter som skall ges om ost som säljs oförpackad

Om ost, smältost och ostprodukter som säljs oförpackade skall på ett anslag i omedelbar närhet till försäljningsstället anges åtminstone livsmedlets namn, fetthalt i viktprocent vid tillverkningstidpunkten och mjölkens ursprung, om vid framställningen har använts något annat än komjölk.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs förordningen om ost av den 7 april 1977 (315/1977) jämte ändringar.

Helsingfors den 19 september 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.