853/2007

Utfärdat i Helsingfors den 18 september 2007

Skattestyrelsens beslut om vilka utnämnda skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § i lagen om skatteförvaltningen (1557/1995) den 18 december 1995, sådan den lyder i lagen 1101/2006, bestämt:

1 §

Koncernskattecentralens behörighet omfattar de i Skattestyrelsens beslut den 10 januari 2007 om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk (10.1.2007/43) 1 § 1 mom. 5 och 6 punkten avsedda, i bilagan till detta beslut uppräknade bolagen.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2007. Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Beslutet tillämpas vid beskattningen av sådana i 1 § ovan avsedda samfund, vid vilkas beskattning Koncernskattecentralen inte vid ikraftträdandet av detta beslut är behörig, på det sätt som Skattestyrelsens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk (10.1.2007/43) 9 § 3 mom. stadgar.

Vid beskattningen av de skattskyldiga som skall överföras för beskattning till ett skatteverk som avgörs enligt hemorten är Koncernskattecentralen behörig i uppgifter som avses i Skattestyrelsens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk (10.1.2007/43) 3 § 1 mom. för sista gången för räkenskapsperioden som upphör senast 31.12.2007, dock så att beträffande skattegranskningen som avses i 14 § lagen om beskattningsförfarande är Koncernskattecentralen behörig till och med ikraftträdandet av detta beslut. I de i det ovan avsedda beslutets 3 § 3 mom. avsedda uppgifterna är Koncernskattecentralen behörig till och med 31.12.2007.


Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut den 18 september 2006 om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen (18.9.2006/871).

Helsingfors den 18 september 2007

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Kari Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.