823/2007

Given i Helsingfors den 24 augusti 2007

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 7 och 16 § i arbetsordningen för undervisningsministeriet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i arbetsordningen av den 22 maj 2003 för undervisningsministeriet (380/2003) 7 och 16 §, av dem 16 § sådan den lyder i förordningarna 647/2005 och 209/2006, som följer:

7 §
Ämbetsverk, inrättningar, organ och sammanslutningar som hör till avdelningens ansvarsområde

Till ansvarsområdet för utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk och inrättningar:

universiteten och övningsskolorna vid dem,

yrkeshögskolorna,

utbildningsstyrelsen och läroanstalterna som hör till dess verksamhetsområde,

studentexamensnämnden,

besvärsnämnden för studiestöd,

länsstyrelserna till den del de hör till avdelningens ansvarsområde,

Finlands Akademi,

forskningscentralen för de inhemska språken,

arkivverket,

Depåbiblioteket,

CSC-Tieteellinen laskenta Oy.

16 §
Internationella sekretariatet

Internationella sekretariatet handlägger ärenden som gäller gemensamma internationella uppgifter som hör till fler än en avdelnings eller någon annan enhets ansvarsområde. Internationella sekretariatet skall också bistå avdelningarna och andra verksamhetsenheter vid utveckling av den internationella verksamheten, vid beredning av internationella fördrag samt i gemensamma uppgifter i det nordiska samarbetet, i det bilaterala och det multilaterala internationella samarbetet, i närområdessamarbetet och i gemensamma uppgifter som gäller frändefolken. Till sekretariatets uppgifter hör också att samordna ärenden som gäller Europeiska unionen, svara för förvaltningen av EU-dokument, följa verksamheten i de för ministeriet centralaste organen som handlägger unionsärenden och förmedla information i anslutning till den, informera om aktuella ärenden som gäller unionen samt för övrigt bistå ministeriet i ärenden som gäller Europeiska unionen. Sekretariatet skall också bistå i besöksärenden.

Centret för internationellt personutbyte hör till sekretariatets ansvarsområde.

Sakkunnigorgan inom sekretariatets ansvarsområde är Finlands Unescokommission.

Chef för sekretariatet är en tjänsteman som förordnas av ministern.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 augusti 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Kanslichef
Harri Skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.