793/2007

Given i Helsingfors den 9 augusti 2007

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/1993) 11 § 1 mom., 24 § 1 mom. 9 punkten, 25 a § 2 mom., 27 och 29 §, sådana de lyder, 11 § 1 mom. i förordning 1289/1995, 24 § 1 mom. 9 punkten och 29 § i förordning 869/1998, 25 a § 2 mom. i förordning 224/2001 samt 27 § i förordning 440/2005, som följer:

11 §
Användning av fälla och fotsnara

Fällor som fångar byte levande eller andra motsvarande fångstanordningar får användas för fångst av lodjur, europeisk bäver, kanadensisk bevär, bisamråtta, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, hermelin, mink, iller, skogsmård, grävling, utter, östersjövikare och gråsäl samt av icke fredade djur. Med tillstånd av jaktvårdsdistriktet får sådana anordningar även användas för fångst av andra djur i jaktvårdssyfte. Tillstånd att använda sådana anordningar kan ges även i samband med ett tillståndsbeslut som fattas med stöd av 25 a § 2 mom., 27 eller 29 §. Fällor och andra fångstanordningar skall vara sådana att ett fångat djur ryms i dem stående eller liggande i naturlig ställning utan att skada sig självt.


24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:


9) älg från den 1 januari till och med dagen före den sista lördagen i september,


25 a §
Fredningstider för icke fredade fåglar

Jaktvårdsdistriktet kan bevilja tillstånd att avvika från fredningstiderna i 1 mom. på de grunder som anges i 29 § 1 mom. 1―4 punkten, om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och avvikelsen från fredningstiderna inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå.

27 §
Undantag från fredningstider för däggdjursvilt

För förebyggande av avsevärda skador på odlingar, skogsbruk, fiske, djurhållning och egendom och för förhindrande av hälsorisker och andra avsevärda olägenheter kan jaktvårdsdistriktet bevilja i 1 § avsedd jaktlicens för jakt på vildkanin, skogshare, fälthare, ekorre, kanadensisk bäver, bisamråtta, hermelin, skogsmård, vildsvin, rådjur och mufflon under de fredningstider som anges i 24 § 1 mom.

Jaktvårdsdistriktet kan bevilja en jaktlicens som avses i 1 mom. också under tiden för ett sådant förbud eller en sådan begränsning som har utfärdats med stöd av 38 § i jaktlagen.

29 §
Undantag från fredningstider för fågelvilt

Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och avvikelsen från fredningstiden inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå, kan jaktvårdsdistriktet bevilja i 1 § avsedd jaktlicens för jakt på fågelvilt under de fredningstider som anges i 24 § 1 mom.:

1) för tryggande av folkhälsan och den allmänna säkerheten,

2) för tryggande av flygsäkerheten,

3) för förhindrande av allvarliga skador på odlingar, husdjur, skogar, fiskevatten och vattendrag,

4) för skyddande av växter och djur, eller

5) för att under noggrant övervakade förhållanden och selektivt tillåta jakt på eller innehav eller annat sakligt utnyttjande av vissa fåglar i liten skala.


Denna förordning träder i kraft den 29 augusti 2007.

Jaktlicenser för älg som jaktvårdsdistriktet beviljar för jaktåret 2007/2008 innan denna förordning träder i kraft gäller utan särskilt beslut till och med den 31 december 2007.

Helsingfors den 9 augusti 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Sami Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.