791/2007

Given i Helsingfors den 2 augusti 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av vissa uppgifter på tullverket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Överföring av uppgifter

Med stöd av det avtal som jord- och skogsbruksministeriet ingått med finansministeriet den 2 augusti 2007 överförs de uppgifter som anges i förteckningen i bilagan på tullverket.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 augusti 2007.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 29 augusti 2002 om överföring av vissa uppgifter på tullverket (766/2002).

Helsingfors den 2 augusti 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Aku-Petteri Korhonen

Bilaga

UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET TILL TULLVERKET

1) eftergranskning (rådets förordning (EEG) nr 4045/1989), med undantag av de stödinsatser som nämns i rådets förordning (EG) nr 1257/1999,

2) granskning av sådana räkenskaper och kontroll av sådan distributionsverksamhet (artiklarna 9 och 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 3149/1992) som hänför sig till stöd som beviljas biståndsorganisationer i hemlandet (rådets förordning (EEG) nr 3730/1987),

3) fastställande av tullposition, av att förfarandet följer förordningen och av slut- och mellanprodukternas sammansättning i samband med stödet för industrismör (artikel 4.1 och bilaga I och artiklarna 6.2, 10 och 25.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005),

4) granskning av sådana räkenskaper och kontroll av uppgifterna i sådana stödansökningar som hänför sig till stöd för kasein och kaseinater (artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 2921/1990 och rådets direktiv 83/417/EEG),

5) granskning av räkenskaper som hänför sig till användningen av kasein och kaseinater i framställningen av ost (artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2204/1990 och artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1547/2006),

6) sådana kontroller för godkännande av tillverkare av foderblandningar som hänför sig till stödet för foderblandningar, samt granskning av räkenskaperna (artiklarna 9 och 14―17 i kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999),

7) granskning av tillverkarnas räkenskaper och av lagerbokföringen samt fysiska kontroller av lager i samband med intervention av mjölkprodukter (artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999, artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 och kommissionens förordning (EG) nr 884/2006),

8) granskning av räkenskaper som hänför sig till stöd för informationskampanjer och säljfrämjande i fråga om jordbruksprodukter (rådets förordning (EG) nr 2826/2000, kommissionens förordning (EG) nr 1071/2005, rådets förordning (EG) nr 2702/1999 och kommissionens förordning (EG) nr 1346/2005),

9) sådan granskning som förutsätts enligt det sammanslagna kontrollsystemet för aktiv förädling och exportbidrag i fråga om smältost (artikel 17 i kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006),

10) granskning av lagerbokföringen samt fysiska kontroller i samband med intervention av nötkött (artikel 27 i kommissionens förordning (EG) nr 1669/2006 och punkt A i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 884/2006),

11) effektiverade fysiska kontroller och effektiverad granskning av handlingar som hänför sig till särskilda exportbidrag för nötkött samt tullagerförfarandet före export (artiklarna 2 och 3 i kommissionens förordning (EG) nr 433/2007, artiklarna 4, 5 och 7 i kommissionens förordning (EEG) nr 1964/1982 och artiklarna 3, 4, 6, 8, 9 och 11 i kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006),

12) granskning av lagerbokföringen samt fysiska kontroller i samband med stöd till privat lagring av gris-, nöt- och fårkött (artikel 13 i kommissionens förordning (EEG) nr 3444/90, artiklarna 23, 26 och 27 i kommissionens förordning (EG) nr 907/2000 och artikel 13 i kommissionens förordning (EEG) nr 3446/90),

13) granskning av räkenskaper som hänför sig till recept enligt systemet för tillverkningsrecept för bearbetade produkter, samt laboratorieundersökningar (artiklarna 10 och 49 i kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005),

14) granskning av räkenskaper, fysiska kontroller samt registreringskontroll av de sökande i fråga om produktionsbidrag för stärkelse (artiklarna 4, 9 och 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/1993),

15) granskning av räkenskaper som hänför sig till bidrag för non-food-produktion (artikel 164 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004),

16) granskning av räkenskaper som hänför sig till produktionsbidrag för socker som används inom den kemiska industrin och registreringskontroll av dem som ansöker om bidraget (artiklarna 2, 3 och 17 i kommissionens förordning (EG) nr 1265/2001),

17) granskning av räkenskaper som gäller bidrag till sockerraffinaderier, inventeringskontroll av lager samt mätning av polarisationsgraden hos råsocker (artikel 7.4 och artikel 38 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 samt kommissionens förordning (EG) nr 1646/2001),

18) granskning av räkenskaper som hänför sig till stöd för bearbetning av druvsaft, tillsyn över användningen av druvsaft och godkännande av dokument (artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999, artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 och artiklarna 11―14 i kommissionens förordning (EG) nr 884/2001),

19) intervention av frukt och grönsaker (rådets förordning (EG) nr 2200/1996 och kommissionens förordning (EG) nr 103/2004):

a) kontroller på plats i fråga om bearbetningen av produkterna till alkohol, denaturering, destination och industriell användning (artiklarna 18, 19 och 24 i kommissionens förordning (EG) nr 103/2004),

b) dokumentkontroller och fysiska kontroller av produkternas destination och slutliga användning i samband med gratisutdelningen av produkter (artiklarna 10, 11 och 24 i kommissionens förordning (EG) nr 103/2004), och

c) kontroller på plats av bearbetningsprocessen i fråga om produkter som används som råvaror inom djurfoderindustrin (artiklarna 18 och 24 i kommissionens förordning (EG) nr 103/2004),

20) kontroller av kvantiteterna, priserna och kvaliteten på råvaror samt kontroller av slutprodukterna (artiklarna 28―32 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2003), vilka hänför sig till produktionsstödet för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (rådets förordning (EG) nr 2201/1996),

21) utfärdande av intyg som hänför sig till import av oliver till gemenskapen (artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 104/1991),

22) kontroll av riktigheten hos de deklarationer som gäller socker, glukos och glukossirap som används i bearbetade produkter av frukt och grönsaker, utgående från tillverkarens uppgifter om produktionsmaterial (artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 2315/1995 och artikel 2 a i kommissionens förordning (EG) nr 1591/1995),

23) kontroll av sådan proviantering som sker via proviantlager och av annan proviantering (artiklarna 42 och 43 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999),

24) granskning av räkenskaper och dokument som hänför sig till kontroller av användning av och/eller bestämmelse för varor från interventionslager samt fysiska kontroller (artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3002/1992),

25) uppgifter som hänför sig till systemet för överföring av uppgifter om vissa leveranser av nöt- och griskött som fraktas med vägtransport till Ryska federationen (kommissionens förordning (EG) nr 2584/2000),

26) fysiska kontroller som hänför sig till exportbidrag (rådets förordning (EEG) nr 386/1990),

27) kontroller hos förädlarna som hänför sig till stöd för energigrödor (artikel 40 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004),

28) de uppgifter enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/1993 för skötsel av sådana T5-kontrollexemplar som behövs för att fastställa varors användning och/eller bestämmelse, om de förordningar som anges ovan i punkt 1―27 kräver att T5-kontrollexemplar används i samband med de uppgifter som överförs till tullverket,

29) följande uppgifter enligt artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 314/2002 som hänför sig till kvotsystemet inom sektorn för socker:

a) kontroller som hänför sig till produktionsavgiften för socker och isoglukos (kommissionens förordning (EG) nr 314/2002),

b) kontroller av de månatliga meddelandena om kvantiteten socker som lagras (artikel 4 b i kommissionens förordning (EG) nr 314/2002) och

c) administrativa och fysiska kontroller för fastställande av ursprunget för och förädlingen av de kvantiteter invertsocker och sirap som förädlas till alkohol eller rom samt de kvantiteter sirap som används för att framställa aktiv jäst, smörgåspålägg eller för förädling till "Rinse Appelstroop" (artikel 1a i kommissionens förordning (EG) nr 314/2002),

30) granskning av att skyldigheten i fråga om s.k. carry over-lager för socker fullgörs (artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001, kommissionens förordning (EEG) nr 65/1982 och artikel 2 i kommissionens beslut 2002/99/EG),

31) kontroller hos godkända tillverkningsföretag och raffinaderier som hänför sig till produktion och lagring av samt priserna på socker och isoglukos enligt artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 i samband med förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet,

32) följande uppgifter enligt artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 i samband med förvaltningen av sockerproduktion utöver kvoterna:

a) kontroller hos bearbetarna (artikel 12),

b) kontroller av kvantiteter som förts över till följande regleringsår (artikel 21) och

c) kontroller av export av överskottskvantiteter av socker enligt kommissionens förordning (EG) nr 2090/2002 (artikel 21),

33) granskning av att skyldigheterna i samband med import av hampfrön från tredjeland uppfylls [artiklarna 5 och 6 i rådets förordning (EG) nr 1673/2000, artikel 17 a i kommissionens förordning (EG) nr 245/2001, ändrad genom förordning (EG) nr 1093/2001, samt 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om import av hampfrön i vissa fall (457/2002).791, ark

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.