772/2007

Given i Helsingfors den 10 juli 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragaf lyder i lag 348/1994, och i 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För utlåtanden enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken debiterar Landsbygdsverket en tidsbaserad avgift (49 euro/timme).

2 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Landsbygdsverket prestationer som prissätts av verket enligt företagsekonomiska grunder är:

1) tryckalster och annat informationsmateriel;

2) sakkunnig- och utbildningstjänster;

3) fotokopier, elektroniska upptagningar och andra avskrifter med undantag av prestationer som avses i 2 mom; samt

4) övriga prestationer som grundar sig på beställning.

Landsbygdsverket beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 juli 2007.

Helsingfors den 10 juli 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsekreterare
Jukka Mirvo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.