771/2007

Given i Helsingfors den 5 juli 2007

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 5 och 6 § till kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 20 maj 2003 om dubbar på fordonsdäck (408/2003) 5 och 6 §, som följer;

5 §
Mätning av dubbkraften hos dubbar på personbilsdäck

1. Dubbkraften hos dubbarna på personbilsdäck mäts då dubbarna är installerade i vinterdäck som representerar två vanliga däckfabrikat och som är avsedda för dubbar av den storlek som skall mätas. Av båda däckfabrikaten väljer forskningsinstitutet ut två däck för mätningen så, att det ena däckets bärighet är högst 600 kg och det andra däckets bärighet överstiger 600 kg. Det däck vars bärighet är högst 600 kg väljs ut bland storleksalternativen 175/65/R14 eller 185/60/R15. Det däck vars bärighet överstigen 600 kg väljs ut bland storleksalternativen 195/65/R15 eller 205/55/R16. Däcken skall levereras till forskningsinstitutet installerade på normenliga fälgar. De däck som testas skall vara minst 2 veckor gamla.

2. Mätningen utförs under följande förutsättningar:

a) mätningen av dubbarns utstick skall utföras före mätningen av dubbkraften; utsticket skall vara 1,2 ± 0,1 mm,

b) lufttrycket i däcket skall vara 200 kPa; 180 kPa fram till den 31 december 2004,

c) forskningsinstitutet utför eller övervakar installeringen av dubbarna,

d) mätningen utförs tidigast inom ett och senast inom två dygn efter installeringen av dubbarna,

e) mättemperaturen är 20 ± 2 °C,

f) på slitbanans båda sidor mäts 10 dubbar i rad, om det inte föreligger särskilda skäl att mäta dubbkraften på en större yta.

3. Mätningen utförs på följande sätt:

a) hjulet belastas med en kraft motsvarande 70 % av däckets bärighet,

b) kraften riktas parallellt med den hjulradie som går genom dubben samt vinkelrätt mot det plan som anger vägytan,

c) mätningen utförs statiskt så att dubben är intryckt i nivå med slitbanan, varvid mätriktningen är densamma som kraftens riktning.

4. Som dubbkraft betraktas medeltalet av de mätresultat som erhållits i den ovan beskrivna mätningen. Som utstick betraktas medeltalet av de uppmätta dubbarnas utstick. Om utsticket avviker från de värden som bestäms i 2 § 3 mom. definieras dubbkraften på följande sätt:

F = Fm * us / um, där

Fm = medeltalet av de uppmätta dubbkrafterna

us = det tillåtna medeltalet av utsticken

um = det uppmätta medeltalet av utsticken

Dubbkraften hos dubbarna på en personbils dubbdäck är medeltalet av dubbkraften hos bilens fyra däck, beräknad enligt formeln ovan.

6 §
Mätning av dubbkraften hos dubbarna på däck för lätta lastbilar och lastbilar

1. Mätningen av dubbkraften hos dubbarna på däck för lätta lastbilar och lastbilar utförs på ett eller flera däck. Storleken på däck för lätta lastbilar är 195/70/R15C och storleken på däck för lastbilar är 295/80R22.5 eller motsvarande. De däck som forskningsinstitutet väljer ut skall motsvara något vanligt däckfabrikat och vara konstruerade för dubbar av den storlek som skall mätas.

2. Mätningen utförs under följande förutsättningar:

a) mätningen av dubbarnas utstick skall utföras före mätningen av dubbkraften; utsticket skall vara 1,2 ± 0,1 mm på däcken för lätta lastbilar och 1,5 ± 0,2 mm på lastbilsdäcken,

b) lufttrycket i däcket skall i fråga om däcken för lätta lastbilar vara 300 kPa och i fråga om lastbilsdäcken svara mot den kraft som riktas mot det däck som testas,

c) hålen för dubbarna borras vid behov enligt sökandens anvisningar och så att forskningsinstitutet installerar dubbarna eller så att sökanden installerar dubbarna under institutets övervakning,

3. Förhållandena skall vara desamma under alla mätningar, och mätningen samt eventuella beräkningar skall utföras på det sätt som bestäms i 3 §.


Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2007.

Helsingfors den 5 juli 2007

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Överinspektör
Päivi Yrjönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.