741/2007

Given i Helsingfors den 29 juni 2007

Lag om bolagisering av Geologiska forskningscentralens tjänster inom kemisk analys

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Statsrådet berättigas att till det aktiebolag som skall bildas överlåta den egendom för produktion av tjänster inom kemisk analys som innehas av den till handels- och industriministeriets ansvarsområde hörande Geologiska forskningscentralen samt den verksamhet som avser analystjänsterna. Aktiebolagets verksamhetsområde omfattar laboratorie-, mätnings- och testningstjänster samt tillhörande sakkunnigtjänster.

När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

2 §

Statsrådet bestämmer vilken egendom som skall överlåtas och dess värde samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som har samband med överlåtelsen av egendomen och bildandet av aktiebolaget.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som skall sättas in i aktiebolaget mot aktier.

3 §

Vid inkomstbeskattningen anses aktiebolaget som sådant fortsätta den verksamhet vid Geologiska forskningscentralen som avser tjänster inom kemisk analys.

4 §

Aktiebolaget svarar för de skuld-, service-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra liknande förbindelser som Geologiska forskningscentralen har ingått och som gäller den egendom och den verksamhet avseende tjänster inom kemisk analys som överlåts till aktiebolaget.

Statens ansvar för de förbindelser som avses i 1 mom. förblir i kraft.

5 §

De som vid denna lags ikraftträdande är anställda i uppgifter som avser tjänster inom kemisk analys vid Geologiska forskningscentralen övergår till anställning hos aktiebolaget i uppgifter som motsvarar de tidigare om de gett sitt skriftliga samtycke till detta senast en månad före bolagsbildningen. Tjänstemännens tjänsteförhållande upphör utan särskilda åtgärder.

De som har anställts för viss tid i uppgifter som avser tjänster inom kemisk analys vid Geologiska forskningscentralen övergår till anställning hos aktiebolaget för motsvarande tid.

Tjänsterna för de tjänstemän vid Geologiska forskningscentralen som övergår till anställning hos aktiebolaget dras in när denna lag träder i kraft. Personalen i tjänsteförhållande anställs i uppgifter i arbetsavtalsförhållande hos aktiebolaget.

På de anställningsvillkor som gäller för den uppgift i arbetsavtalsförhållande vid aktiebolaget som en person har övergått till med stöd av 1 mom. tillämpas vad som har överenskommits i det kollektivavtal som är bindande för bolaget eller vad som bestäms eller föreskrivs i eller med stöd av lag.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Statsrådet kan vidta de åtgärder som avses i 1 och 2 § innan lagen träder i kraft.

RP 7/2007
EkUB 2/2007
RSv 10/2007

Helsingfors den 29 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.