734/2007

Given i Helsingfors den 21 juni 2007

Statsrådets förordning om delegationen för barns och ungas hälsa och välfärd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 3 mom. i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972), sådant det lyder i lag 626/2007:

1 §
Tillsättande

Statsrådet tillsätter delegationen för barns och ungas hälsa och välfärd på framställning av social- och hälsovårdsministeriet för tre år i sänder.

2 §
Uppgifter

Delegationen skall

1) bevaka och utvärdera hur barns och ungas hälsa och välfärd samt tjänsterna i anslutning till dessa utvecklas nationellt och internationellt,

2) främja och koordinera olika förvaltningsområdens, kommuners, forsknings- och utbildningsinstitutioners, organisationers och övriga instansers arbete för att främja och trygga barns och ungas hälsa och välfärd,

3) delta i den strategiska planeringen och ledningen av att främja och trygga barns och ungas hälsa och välfärd,

4) lägga fram förslag hur barns och ungas hälsa och välfärd främjas och tryggas genom långsiktigt utvecklingsarbete,

5) fullgöra andra uppgifter som social- och hälsovårdsministeriet förelagt den.

3 §
Sammansättning

Statsrådet förordnar ordföranden, vice ordföranden och medlemmarna i delegationen samt en personlig suppleant för var och en av medlemmarna. Medlemmarna skall mångsidigt representera myndigheter som är centrala för främjande av barns, ungas och barnfamiljers hälsa och välfärd samt expertis på barns och ungas hälsa och välfärd.

Om en medlem eller en suppleant avgår eller avlider under pågående mandatperiod, förordnar social- och hälsovårdsministeriet en ny medlem eller suppleant i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

4 §
Sektioner

Delegationen kan tillsätta sektioner. Sektionens ordförande och vice ordförande samt medlemmarna utses av delegationen. Även en suppleant i delegationen och en expert som inte hör till delegationen kan vara medlem i en sektion.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 juni 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.