721/2007

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 14 juni 2007

Inrikesministeriets förordning om ersättande av utbildningskostnader för tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 27 § 3 mom. i lagen av den 15 juli 2005 om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005):

1 §
Författningsgrund

För att få delta i utbildning vid gränsbevakningsväsendet till vilken man godkänns på basis av urvalsprov förutsätts enligt 27 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) att den studerande, innan studierna inleds, ger en skriftlig förbindelse att han eller hon kommer att tjänstgöra vid gränsbevakningsväsendet under en minimitid på högst två år räknat från den dag studierna avslutades (tjänstgöringsförbindelse). För en person som hör till personal som flyger luftfartyg vid gränsbevakningsväsendet kan tjänstgöringsförbindelsen vara högst 14 år.

Om en tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet under den tid tjänstgöringsförbindelsen gäller säger upp sig eller blir uppsagd eller själv avbryter sina studier eller studierna avbryts av någon av personen beroende annan orsak än sjukdom eller avsaknad av flygaregenskaper, skall han eller hon i ersättning för de kostnader som utbildningen åsamkat staten betala ett belopp som närmare bestäms genom förordning av inrikesministeriet. Ersättningens belopp får uppgå till högst hälften av de kostnader som utbildningen åsamkat staten.

Bestämmelser om den tjänstgöringsförbindelse som gäller i fråga om utbildningsprogrammet för officerare enligt förordningen om försvarshögskolan finns i 10 b § i lagen om försvarsmakten (402/1974).

2 §
Tidpunkten för tjänstgöringsförbindelsens upphörande

Tidpunkten för tjänstgöringsförbindelsens upphörande fastställs på basis av den dag då studierna avslutas. Som dagen för avslutande av studier betraktas den dag när examensbetyget undertecknades.

3 §
Ersättningsskyldighet i fråga om grundkurs

Om en elev som genomgår grundkursen för gränsbevakare eller en tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet, som har genomfört grundkursen, under den tid tjänstgöringsförbindelsen gäller säger upp sig eller blir uppsagd eller själv avbryter sina studier eller studierna avbryts av någon av personen själv beroende annan orsak än sjukdom, skall han eller hon i ersättning till staten betala 1 000 euro för varje hel studietermin.

4 §
Flygande personal

Till den personal som flyger som avses i 27 § 2 mom. i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning hör de som inom gränsbevakningsväsendet sköter uppgifter som förutsätter flygarutbildning, ytbärgare, operatörer samt flygmekaniker.

5 §
Ersättningsskyldighet för flygande personal

Om en person som hör till personal som flyger vid gränsbevakningsväsendet under den tid tjänstgöringsförbindelsen gäller säger upp sig eller blir uppsagd eller själv avbryter sina studier eller studierna avbryts av någon av personen själv beroende annan orsak än sjukdom eller avsaknad av flygaregenskaper, skall han eller hon ersätta:

1) då det gäller utbildning till pilot på luftfarkost 10 100 euro om tjänstgöringen avbryts under det första studieåret innan specialutbildningsavsnittet inleds, 25 200 euro om tjänstgöringen avbryts det första året under specialutbildningsavsnittet, 50 000 euro om tjänstgöringen avbryts det andra året under specialutbildningsavsnittet och 100 000 euro om tjänstgöringen avbryts det tredje året under specialutbildningsavsnittet samt därefter;

2) fjortonfaldigt det flygtillägg eller flygtekniska risk- och ansvarstillägg som betalas varje månad till den som utbildar sig till ytbärgare, operatör eller flygmekaniker.

6 §
Tjänstledighet

Oavlönad tjänstledighet som beviljas en tjänsteman avbryter förbindelsetidens löptid till den del tjänstledigheten överstiger 30 dygn. Avlönad tjänstledighet, moderskaps-, faderskaps- och vårdledighet eller studier vilka en person som har utnämnts till en militär tjänst bedriver som tjänstledig för avläggande av i 1 § avsedda examina avbryter inte förbindelsetidens löptid.

7 §
Förfallotid för ersättningsavgift

Ersättningsavgifter som avses i denna förordning förfaller till betalning inom en månad från delfåendet av beslutet om betalning.

8 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Den tillämpas från och med den dag den träder i kraft på de tjänstemän inom gränsbevakningsväsendet som inleder studier vid gränsbevakningsväsendet.

Helsingfors den 14 juni 2007

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överinspektör
Katriina Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.