659/2007

Given i Helsingfors den 7 juni 2007

Statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dem den först nämnda paragrafen sådan den lyder i lag 423/2007:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av de stödsystem som avses i avdelning III och i kapitel 2, 5, 6, 9 och 10 e i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd.

I denna förordning föreskrivs dessutom om övervakning som gäller

1) beredningsstöd för torkat foder enligt rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder,

2) fabriksbidrag för stärkelsepotatis enligt rådets förordning (EG) nr 1868/94 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse, samt

3) beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa enligt rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i förordningen om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan tillämpningsförordningen.

Bestämmelser om övervakningen av stöd för energigrödor och av non food-produktion finns dessutom i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror, nedan råvaruförordningen.

2 kap.

Övervakning

2 §
Tillsynsmyndighet

Vid övervakningen iakttas vad som föreskrivs i 9 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och i 2 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), nedan stöduppgiftslagen.

Arbetskrafts- och näringscentralerna genomför övervakningen. Livsmedelssäkerhetsverket ansvarar dock för

1) övervakningen av packerier i fråga om utsädesstödet,

2) övervakningen av mottagandet av stärkelsepotatis i fabriker, samt

3) laboratorieanalyserna av prover på torkat foder.

3 §
Integrerat administrations- och kontrollsystem

Vid övervakningen iakttas vad som föreskrivs om det integrerade administrations- och kontrollsystemet i förordningen om gårdsstöd och tillämpningsförordningen.

4 §
Övervakning av arealer och skiften

Bestämmelser om övervakningen av arealer finns i statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen (591/2007), nedan förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

Vid övervakningen skall kontrolleras att skiftena uppfyller stödvillkoren. Om ett skifte inte uppfyller stödvillkoren skall skiftet förkastas för stödet i fråga.

5 §
Förfogandeperiod på 10 månader i fråga om gårdsstöd

Vid övervakningen skall kontrolleras att förfogandeperioden på 10 månader i fråga om gårdsstöd uppfylls för de skiften för vilka gårdsstöd har sökts. Om förfogandeperioden på 10 månader för ett skifte inte uppfylls skall skiftet förkastas vid övervakningen.

6 §
Ekoträda och non food-träda

Om gården inte har iakttagit de villkor som anges i artikel 55 i förordningen om gårdsstöd befrias gården inte från trädeskravet och på bristen på trädesareal tillämpas påföljderna för arealfel enligt förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

Om gården inte på det sätt som avses i artikel 151 i råvaruförordningen har tagit ur bruk en areal som inte längre omfattas av ett non food-avtal eller en förbindelse, skall non food-trädan förkastas vid övervakningen.

7 §
Övervakning av non food-energianvändning på gårdsnivå

Den övervakning som förutsätts i artikel 146.3 i råvaruförordningen skall åtminstone omfatta kontroll av

1) de anmälda användningsändamålens användbarhet när det gäller utnyttjande av bioråvara,

2) konstaterbart utnyttjande av bioenergi,

3) gårdens möjligheter att använda bioenergi i förhållande till den areal som är avsedd för energianvändningen på gårdsnivå,

4) minskningen av behovet av att använda annan energi på grund av att den ersätts med bioenergi, samt

5) bokföringen av verksamheten och kvitton som hänför sig till den.

Den övervakning som förutsätts i artikel 146.2 punkt b i råvaruförordningen skall omfatta kontroll av på gården utförd vägning eller volymmätning av bioråvaran.

I samband med övervakningen skall det utföras kontroll i enlighet med artikel 164.3 i råvaruförordningen samt en motsvarande kontroll av verksamheten det föregående året, om det på gården förekommit energianvändning på gårdsnivå föregående år.

8 §
Övervakning av energianvändning på gårdsnivå baserad på förbindelse

Den övervakning som förutsätts i artikel 35 punkt b i råvaruförordningen, sådan den lyder ändrad genom förordning (EG) nr 270/2007, skall åtminstone omfatta kontroll av

1) de anmälda användningsändamålens användbarhet när det gäller utnyttjande av bioråvara,

2) konstaterbart utnyttjande av bioenergi,

3) gårdens möjligheter att använda bioenergi i förhållande till den areal som är avsedd för energianvändningen på gårdsnivå,

4) minskningen av behovet av att använda annan energi på grund av att den ersätts med bioenergi,

5) användbarheten i fråga om en förädlingsmaskin eller en press och användningens överensstämmelse med vad som uppgivits i förbindelsen, samt

6) bokföringen av verksamheten och kvitton som hänför sig till den.

I samband med övervakningen av energianvändningen på gårdsnivå och den övervakning av skörden som föreskrivs i artikel 35 punkt a i råvaruförordningen, sådan den lyder ändrad genom förordning (EG) nr 270/2007, skall det utföras kontroll i enlighet med artikel 40.2 i råvaruförordningen samt en motsvarande kontroll av verksamheten det föregående året, om det på gården förekommit energianvändning på gårdsnivå föregående år.

9 §
Påföljder inom stödsystemet för energigrödor

Bestämmelser om påföljder för överträdelse av villkoren för energianvändning på gårdsnivå finns i artikel 51.3 i tillämpningsförordningen samt i artikel 36.2 i råvaruförordningen, sådan den lyder ändrad genom förordning (EG) nr 270/2007.

10 §
Övervakning av renhetsgraden hos korta linfibrer och hampfibrer

Vid övervakningen skall halterna av orenheter i ett fiberparti kontrolleras. Om halterna av orenheter överskrider de halter som anges i villkoren för beredningsstödet för spånadslin och fiberhampa skall fiberpartiet förkastas vid övervakningen.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

11 §
Förhindrande av övervakning

En stödansökan skall avslås om odlaren eller dennes företrädare förhindrar övervakningen på plats.

12 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat i fråga om stöd finns i 10 § i stöduppgiftslagen.

4 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.