658/2007

Given i Helsingfors den 7 juni 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007-2013 (366/2007) 30, 32, 33 och 36 §, 37 § 3 mom., 55 §, 70 § 1 och 3 mom., bilaga 3 samt

fogas till 34 § ett nytt 5 mom. som följer:

30 §
Hur stödet för basåtgärder bestäms på husdjurslägenheter

Till jordbrukaren betalas stödet för basåtgärder för åkerväxternas del i enlighet med beloppet för husdjurslägenheter, förutsatt att det på jordbrukarens gårdsbruksenhet finns minst 0,4 djurenheter animalieproduktionsdjur per stödberättigande hektar åker eller minst 25 djurenheter och att jordbrukaren då han eller hon har förbundit sig vid miljöstödet har meddelat att detta villkor uppfylls. År 2007 kan uppfyllelsen av detta villkor meddelas också senast den dag som föreskrivs i 33 § 1 mom. Animalieproduktionsdjur som jordbrukaren eller jordbrukarens familjemedlemmar innehar beaktas vid uträkningen av antalet djurenheter. De produktionsutrymmen som används till uppfödning av animalieproduktionsdjur skall vara i jordbrukarens besittning. Animalieproduktionsdjuren omräknas till djurenheter i enlighet med koefficienterna i följande tabell:

Djurslag Djurenheter (de)
tjurar, kor och andra nötkreatur över 2 år, hästdjur över 6 månader 1
- ponnyer över 6 månader 0,4
nötkreatur (6 månader―2 år) 0,6
nötkreatur under 6 månader 0,15
får och getter (över 1 år) 0,15
suggor (med grisar eller sinsuggor) 0,4
övriga svin 0,11
värphöns 0,011
övriga fjäderfän
- moderdjur 0,01
- kalkoner, gäss, ankor (föds upp till slakt på gården) 0,005
- broilrar (föds upp till broilrar) 0,002

För övriga djurslag skall den koefficient i tabellen i 1 mom. användas som närmast motsvarar den årliga fosforproduktionen i stallgödsel av dem. Om det gäller ett satellitsvinstall räknas antalet suggor per år ut genom att svinstallets suggplatser multipliceras med koefficienten 1,3.

32 §
Tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket

Jordbrukaren kan med de inskränkningar som föreskrivs i 33―36 § välja följande tilläggsåtgärder för förbindelseperioden:

1) reducerad gödsling,

2) preciserad kvävegödsling av åkerväxter,

3) växttäcke vintertid och reducerad bearbetning,

4) växttäcke vintertid,

5) effektiverat växttäcke vintertid,

6) mångsidigare odling,

7) extensiv vallproduktion,

8) spridning av stallgödsel under vegetationsperioden,

9) näringsbalans,

10) odling av fånggrödor,

11) preciserad kvävegödsling av trädgårdsväxter (trädgårdslägenhet),

12) användning av täckmaterial i fleråriga trädgårdsväxter (trädgårdslägenhet),

13) bruk av metoder för uppföljning av skadedjur (trädgårdslägenhet).

33 §
Val av tilläggsåtgärder

Tilläggsåtgärder kan väljas för såväl sedvanliga jordbruksväxter som trädgårdsväxter. Trädgårdsväxterna grupperas i bilaga 1 till denna förordning i trädgårdsväxter i grupp 1 respektive 2 samt vissa frökryddväxter. När jordbrukaren ingår en förbindelse skall han eller hon uppge den tilläggsåtgärd eller de tilläggsåtgärder som valts för förbindelseperioden. Jordbrukaren kan år 2007 dock byta en tilläggsåtgärd eller flera som han eller hon redan har valt eller meddela den eller dem senast den 15 juni 2007. Jordbrukaren kan också frångå en redan vald tilläggsåtgärd eller flera helt och hållet senast den nämnda dagen. Jordbrukaren kan låta bli att välja någon tilläggsåtgärd när han eller hon förbinder sig vid miljöstödet, om gårdsbruksenheten är en trädgårdslägenhet eller om alla jordbrukarens åkrar är belägna inom stödregion C. Jordbrukaren kan inte välja tilläggsåtgärder enligt 32 § 4―7 och 10 punkten för åkrar som är belägna inom stödregion C.

Om jordbrukarens alla åkrar är belägna inom stödregionerna A och B, kan jordbrukaren välja högst fyra tilläggsåtgärder för dem. Om jordbrukarens alla åkrar är belägna inom stödregion C, kan jordbrukaren välja högst två tilläggsåtgärder för dem. Om jordbrukaren har åkrar inom såväl stödregionerna A och B som stödregion C, kan jordbrukaren välja högst fyra tilläggsåtgärder. Av dem kan jordbrukaren välja högst två tilläggsåtgärder i stödregion C. För åkrar som är belägna i stödregion C kan jordbrukaren välja bara tilläggsåtgärder som avses i 32 § 1―3 samt 8 och 9 punkten. På en trädgårdslägenhet kan som tilläggsåtgärder väljas det antal som nämns ovan, men av de tilläggsåtgärder som väljs kan högst två inom stödregionerna A och B och högst en inom stödregion C vara en tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter. Om en trädgårdslägenhet har åkrar inom samtliga stödregioner, kan högst två tilläggsåtgärder väljas.

34 §
Begränsningar vid valet av flera tilläggsåtgärder

En tilläggsåtgärd enligt 32 § 9 punkten kan inte väljas på en gårdsbruksenhet för vilken en tilläggsåtgärd enligt 32 § 2 punkten har valts.

36 §
Begränsningar vid valet av tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter

En tilläggsåtgärd enligt 32 § 11 punkten kan väljas på en trädgårdslägenhet och genomföras bara på arealer med trädgårdsväxter i grupp 1.

En tilläggsåtgärd enligt 32 § 12 punkten kan väljas på en trädgårdslägenhet och genomföras bara på arealer med trädgårdsväxter i grupp 2.

En tilläggsåtgärd enligt 32 § 13 punkten kan väljas på en trädgårdslägenhet och genomföras på arealer med trädgårdsväxter.

37 §
Ändring av och frångående av tilläggsåtgärd

En tilläggsåtgärd skall frångås, om husdjursproduktionen på en gårdsbruksenhet upphör eller om djurantalet annat än tillfälligt sjunker så att de krav beträffande djurantalet som anges i 30 § 1 mom. inte uppfylls och en tilläggsåtgärd enligt 32 § 7 eller 8 punkten har valts. En tilläggsåtgärd för trädgårdslägenheter kan frångås när odlingsarealen för trädgårdsväxter sjunker till mindre än 0,5 hektar. Tilläggsåtgärder enligt 32 § 4―7 och 10 punkten som är avsedda för stödregionerna A och B skall frångås, om jordbrukaren avstår från alla sina åkerarealer inom dessa regioner.


55 §
Begränsningar vid ingående av avtal

En jordbrukare som har en gällande förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder enligt statsrådets förordning från år 2000 och som har valt tilläggsåtgärden främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande enligt 16 § 1 mom. i den nämnda förordningen kan inte ingå avtal enligt 46 §, om tilläggsåtgärden fortsätter att gälla under avtalets giltighetstid. En jordbrukare som har en gällande förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder enligt statsrådets förordning från år 2000 och som har valt tilläggsåtgärden mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten enligt 16 § 1 mom. i den nämnda förordningen kan inte ingå avtal enligt 45, 46 och 51 § inom det område där tilläggsåtgärden genomförs, om villkoret beträffande tilläggsåtgärden fortgår under avtalets giltighetstid.

En jordbrukare som har ansökt om eller har ett avtal enligt 45 eller 46 § kan inte ingå avtal enligt 40―42 och 51 § beträffande samma åkerarealer. En jordbrukare som har ansökt om eller har något av de senast uppräknade avtalen kan inte ingå avtal enligt 45 och 46 § beträffande samma åkerarealer. En jordbrukare som har ett gällande 20-årigt avtal enligt beslutet om miljöstöd eller ett avtal enligt 22, 23, 27, 29 eller 30 § i statsrådets förordning från år 2000 kan inte ingå avtal enligt 45 och 46 § beträffande samma åkerarealer.

70 §
Beloppen av stöd för tilläggsåtgärder

Till en jordbrukare som har ingått en miljöstödsförbindelse och valt tilläggsåtgärden i fråga betalas i stöd för tilläggsåtgärder följande belopp per hektar stödberättigande åker:

Euro/stödregion A och B Euro/stödregion C
Reducerad gödsling 10 10
Preciserad kvävegödsling av åkerväxter 23 23
Växttäcke vintertid och reducerad bearbetning 11 11
Växttäcke vintertid 30 -
Effektiverat växttäcke vintertid 45 -
Mångsidigare odling 24 -
Extensiv vallproduktion 55 -
Spridning av stallgödsel under vegetationsperioden 27 27
Näringsbalans 18 18
Odling av fånggrödor 13 -
Tilläggsåtgärder för trädgårdslägenheter
Preciserad kvävegödsling av trädgårdsväxter 90 90
Användning av täckmaterial i fleråriga trädgårdsväxter 256 256
Bruk av metoder för uppföljning av skadedjur 144 144

Stöd för tilläggsåtgärder enligt 32 § 11 punkten betalas för arealer med trädgårdsväxter i grupp 1 och stöd för tilläggsåtgärder enligt 32 § 12 punkten betalas för arealer med trädgårdsväxter i grupp 2. Stöd för tilläggsåtgärder enligt 32 § 13 punkten betalas för arealer med alla grupper av trädgårdsväxter som anges i bilaga 1.


Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Som gröngödslingsareal enligt 59 § 2 mom. kan under 2007 års vegetationsperiod uppges en vallareal som inte ursprungligen har anlagts som gröngödslingsvall men anlagts med frö som uppfyller kravet i fråga om mängden kvävefixerande växter.

Helsingfors den 7 juni 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Heimo Hanhilahti

Bilaga 3

Betalning av specialstöd på basis av växter/växtkoder som uppges i ansökan om arealstöd

Specialstöd kan betalas till jordbrukaren, förutsatt att följande växter/växtkoder uppges avtalsspecifikt i ansökan om arealstöd:

Skyddszon (5 år och 10 år)

Skyddszonsvall

Skyddsremsa

Specialstödsavtal, permanent betesmark

Specialstödsavtal, annan areal

Våtmark (5 år och 10 år)

Skyddsremsa

Specialstödsavtal, åker

Specialstödsavtal, annan areal

Reglerbar dränering, reglerbar underbevattning, återanvändning av avrinningsvatten (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Mångfaldsobjekt

Obligatorisk träda (all slags)

Träda som anknyter till odling

Areal som tillfälligt inte odlas

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Naturens och landskapets mångfald (5 år och 10 år)

Ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd (endast avtalsenliga växter)

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall (endast avtalsenliga växter)

Naturbete och naturäng i användning

Naturbete och naturäng, trädbevuxen

Skogsbete

Hagmark, öppen

Hagmark, trädbevuxen

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, annan areal

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, åker

Skyddsremsa

Vårdbiotop (5 år)

Naturbete och naturäng i användning

Naturbete och naturäng, trädbevuxen

Skogsbete

Hagmark, öppen

Hagmark, trädbevuxen

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, permanent betesmark

Areal som omfattas av avtal om specialstöd, annan areal

Ekologisk produktion, Ekologisk husdjursproduktion (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Obligatorisk träda (utom non food-träda)

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Effektiverad stallgödselanvändning (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Mångfaldsobjekt

Obligatorisk träda (all slags)

Träda som anknyter till odling

Areal som tillfälligt inte odlas

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Åkerodling på grundvattenområden (5 år)

Alla ett- och fleråriga jordbruks- och trädgårdsväxter som odlas i syfte att producera skörd

Gröngödslingsvall

Permanent hö-, ensilage-, färskfoder- och betesvall

Mångfaldsobjekt

Obligatorisk träda (all slags)

Träda som anknyter till odling

Areal som tillfälligt inte odlas

Trädgårdsland

Icke odlad åker som sköts

Skyddsremsa

Odling av ursprungssorter (5 år)

Vete, råg, korn och havre, ett- och fleråriga utsädesvallar samt vallar för produktion av rödklöverfrö samt ärt och bondböna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.