641/2007

Given i Helsingfors den 31 maj 2007

Statsrådets förordning om farkostregistret

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 10 november 2006 om farkostregistret (976/2006):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om den myndighet som skall se till att farkostregistrets datasystem enligt lagen om farkostregistret (976/2006) fungerar och att registreringsfunktionerna är enhetliga, om uppgifter som skall införas i registret, om uppgifter som skall antecknas i registreringsbeviset, om registerbeteckning och provbeteckning samt om användningen av uppgifter om farkoster som urvalsgrund.

2 §
Ansvar för datasystemets funktion och registreringsfunktionernas enhetlighet

Länsstyrelsen i Västra Finlands län svarar för att det datasystem som används för registret fungerar samt för att registreringsfunktionerna är enhetliga.

3 §
Uppgifter om farkosten och motorn som skall införas i registret

I registret införs som tekniska uppgifter och identifieringsuppgifter om farkosten följande uppgifter:

1) farkostens typ,

2) märke och modell,

3) överbyggnad,

4) skrovnummer eller annat motsvarande identifieringsnummer,

5) skrovets största längd och bredd,

6) skrovets material,

7) tillverkningsår och ibruktagningsår,

8) högsta hastighet enligt tillverkarens uppgift,

9) det högsta tillåtna antalet personer enligt tillverkarens uppgift eller om tillverkarens uppgift saknas en tillförlitlig uppskattning av antalet personer,

10) färg,

11) farkostens namn,

12) den kommun där farkosten huvudsakligen används.

I registret införs som tekniska uppgifter och identifieringsuppgifter om farkostens motor eller motorer följande uppgifter:

1) typ

2) märke och modell,

3) årsmodell,

4) ibruktagningsår,

5) bränsle,

6) högsta effekt i kilowatt enligt tillverkarens uppgift,

7) motorns motorspecifika identifikationsnummer eller annat identifieringsnummer för motorn,

8) dagen för byte av motor.

Om farkosten har försetts med en provbeteckning införs i registret inte tekniska uppgifter om vare sig farkosten eller motorn och inte heller identifieringsuppgifter om dem.

4 §
Registreringsuppgifter om farkosten som skall införas i registret

I registret införs som registreringsuppgifter om farkosten följande uppgifter:

1) registerbeteckningen eller provbeteckningen,

2) registreringshändelsens art,

3) orsaken till avregistreringen,

4) dagen för utfärdande av duplikat av registreringsbeviset,

5) typ av äganderättsförvärv,

6) typ av besittningsrätt,

7) datum för anhängiggörande och registrering,

8) uppgifter om den registeransvarige,

9) tilläggsuppgifter såsom kontaktpersoner,

10) tekniska identifieringsuppgifter angående registreringsbeviset.

5 §
Övriga uppgifter som kan införas i registret

Om den registeransvarige från utsökningsmyndigheterna får uppgifter om utsökning som gäller en farkost eller om någon annan verkställighetsåtgärd, kan i registret införas uppgift om denna åtgärd, datum för åtgärden samt den myndighet från vilken informationen erhölls.

Om den registeransvarige från polisen får uppgifter om tillgrepp av en farkost eller dess motor, kan i registret införas uppgift om tillgreppet, dagen då anmälan om tillgreppet gjordes samt den myndighet från vilken informationen erhölls.

6 §
Uppgifter som skall antecknas i registreringsbeviset

I registreringsbeviset för en farkost antecknas följande i registret införda uppgifter:

1) farkostens typ,

2) registerbeteckningen,

3) farkostens märke och modell,

4) farkostens skrovnummer eller annat identifieringsnummer för farkosten,

5) skrovets största längd och bredd,

6) det högsta tillåtna eller uppskattade antalet personer, typ,

7) motorns typ, märke och modell samt motorspecifika identifikationsnummer eller annat identifieringsnummer för motorn,

8) ägarens och innehavarens namn,

9) registreringsdatum,

10) uppgifter om den som har utfärdat registreringsbeviset,

11) tekniska identifieringsuppgifter angående registreringsbeviset.

I registreringsbeviset över provbeteckning som beviljats en näringsidkare antecknas följande uppgifter:

1) provbeteckningen,

2) näringsidkarens namn och FO-nummer,

3) dagen då registreringsbeviset utfärdades,

4) uppgifter om den som utfärdat registreringsbeviset,

5) tekniska identifieringsuppgifter angående registreringsbeviset.

7 §
Registerbeteckning och provbeteckning

En farkost som är registreringspliktig får en i registreringsbeviset angiven registerbeteckning som består av en bokstav och en sifferserie så att bokstaven i beteckningen är A, H, K, L, M, O, R, S, T, U, V eller X. Bokstaven i en provbeteckning som beviljats en näringsidkare är E.

Registerbeteckningen bestäms slumpmässigt. Magistraten kan dock på ansökan ge en farkost en viss beteckning.

Beteckningen skall finnas på farkostens båda sidor så att den syns tydligt då farkosten rör sig. Bokstaven och siffrorna skall ha en sådan färg att de tydligt skiljer sig från bakgrunden.

Siffrorna och bokstaven i beteckningen skall ha en höjd av minst 7,5 centimeter och en stapelbredd av minst 1,5 centimeter. Avståndet mellan siffrorna skall vara minst 2 centimeter och avståndet mellan bokstaven och sifferdelen minst 4 centimeter och högst 10 centimeter.

En identifieringsskylt skall vara rektangulär, minst 12 centimeter hög och överskjuta beteckningen med minst 2,5 centimeter på vardera sidan.

8 §
Användning av uppgifter om farkoster som urvalsgrund

När uppgifter lämnas ut för opinions- och marknadsundersökningar, direktmarknadsföring eller annan adresstjänst kan som urvalsgrund användas de tekniska uppgifter och identifieringsuppgifter om farkosten och motorn som anges i 3 § samt de uppgifter om registerbeteckningen, dagen för registreringen och registreringshändelsens art som nämns i 4 §.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 maj 2007

Minister
Sirkka-Liisa Anttila

Sjöfartsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.