634/2007

Given i Helsingfors den 31 maj 2007

Statsrådets förordning om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 29 juni 2006 om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006) samt 17 § i strukturfondslagen (1401/2006):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på

1) förfarandet när de i 5 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006), nedan programförvaltningslagen, avsedda regionala planerna för utveckling av landsbygden utarbetas samt på planernas innehåll och struktur och samordningen av dem,

2) förfarandet när de i 6 § i programförvaltningslagen avsedda lokala planerna för utveckling av landsbygden utarbetas samt på planernas innehåll och struktur,

3) samarbete som avses i 8 § i programförvaltningslagen,

4) den aktör som ansvarar för det i 18 § i programförvaltningslagen avsedda nationella landsbygdsnätverkets verksamhet samt på godkännande av nätverkets handlingsplan och på det nationella landsbygdsnätverkets uppgifter, samt

5) förutsättningarna och villkoren för godkännande av de lokala aktionsgrupper som avses i 21 § i programförvaltningslagen samt på förfarandet i samband med godkännandet.

Dessutom tillämpas denna förordning på den i 17 § i strukturfondslagen (1401/2006) avsedda landsbygdssektionens uppgifter och sammansättning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) regional plan för utveckling av landsbygden en av arbetskrafts- och näringscentralen utarbetad regional plan för utveckling av landsbygden,

2) genomförandeförordning kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

3) övervakningskommitté en i 17 § i programförvaltningslagen avsedd övervakningskommitté,

4) lokal aktionsgrupp en sammanslutning som verkar inom ett begränsat geografiskt område och består av lokala aktörer som deltar i landsbygdsutvecklingen,

5) lokal plan för utveckling av landsbygden en plan för utveckling av landsbygden som utarbetats av en lokal aktionsgrupp,

6) plan för utveckling av landsbygden en i 4 § i programförvaltningslagen avsedd nationell plan för utveckling av landsbygden,

7) landsbygdsprogram ett program för utveckling av landsbygden på finska fastlandet åren 2007―2013 som finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och med nationella medel,

8) landskapsöversikt en i 5 § i regionutvecklingslagen (602/2002) avsedd landskapsöversikt,

9) landsbygdsnätverk ett i 18 § i programförvaltningslagen avsett nationellt landsbygdsnätverk i vilket de myndigheter, organisationer och medborgaraktörer som deltar i landsbygdsprogrammet samlas, samt

10) landsbygdssektion en i 17 § 8 mom. i strukturfondslagen avsedd sektion.

2 kap.

Utarbetande av regionala och lokala planer

3 §
Struktur och innehåll i en regional plan för utveckling av landsbygden

En regional plan för utveckling av landsbygden skall innehålla åtminstone

1) en beskrivning av den aktuella situationen i regionen och dess delar samt av utvecklingsmöjligheterna, inbegripet en beskrivning och en bedömning av effekterna av de program för utveckling av landsbygden som tidigare har genomförts i regionen,

2) målen för utvecklingen av regionen,

3) prioriteringarna med avseende på genomförandet av planen och de insatser som finansieras,

4) målen och nyckeltalen för uppföljningen av åtgärderna,

5) en beskrivning av beredningen av planen och de aktörer som har deltagit i beredningen,

6) åtgärderna för uppnående av målen inbegripet innehållet i de funktioner som är mest centrala med avseende på utvecklingen av regionen,

7) målgruppen och grunderna för åtgärderna,

8) åtgärdernas innehåll, inklusive stödobjekt och stödmottagare,

9) åtgärdens andel av finansieringen av hela det prioriterade området,

10) en uppskattning av andelen privat finansiering, statsandelar, kommunfinansiering, andra offentliga samfunds finansiering samt gemenskapsfinansiering om en del av stödet finansieras med Europeiska gemenskapens medel,

11) urvalskriterierna för projekten, samt

12) en beskrivning av samordningen av programmen i regionen.

Till en regional plan för utveckling av landsbygden skall beträffande en i bilaga I nämnd kommun med över 23 000 invånare fogas en karta över de områden som i fråga om byggnadernas storlek eller täthet, gatunätet eller den övriga samhällsstrukturen kan anses vara områden med stadskaraktär. Till en regional plan kan arbetskrafts- och näringscentralen foga en karta över motsvarande områden även i kommuner med över 20 000 invånare.

De åtgärder som avses i 1 mom. 3, 4, 6 och 8―10 punkten skall grupperas enligt åtgärder i prioriterade områden på det sätt som förutsätts i bilaga II till genomförandeförordningen i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.1 i genomförandeförordningen.

4 §
Utarbetande av en regional plan för utveckling av landsbygden

När en plan utarbetas och ändras skall man beakta planen för utveckling av landsbygden, landsbygdsprogrammet, de lokala planerna i regionen, landskapsöversikten, de rikstäckande målen för regionutvecklingen, planeringen av regionutvecklingen enligt förvaltningsområde och övriga program som gäller regionen. Planen utarbetas för åren 2007―2013.

Ministeriet kan begära att en regional plan för utveckling av landsbygden som lämnas till ministeriet kompletteras inom utsatt tid, om villkoren i 3 § inte har uppfyllts.

De i 3 § 1 mom. 11 punkten avsedda urvalskriterierna för projekten eller ändringar i dem skall behandlas i övervakningskommittén.

5 §
Struktur och innehåll i en lokal plan för utveckling av landsbygden

En lokal plan för utveckling av landsbygden skall innehålla åtminstone

1) en beskrivning av den aktuella situationen i området och dess delar samt av utvecklingsmöjligheterna, inbegripet en bedömning av effekterna av de program för utveckling av landsbygden som tidigare har genomförts i området,

2) målen för utvecklingen av området,

3) prioriteringarna med avseende på genomförandet av planen,

4) nyckeltalen för uppföljningen av åtgärderna,

5) en beskrivning av planens beredningsskeden och de aktörer som har deltagit i beredningen,

6) åtgärderna för uppnående av målen inklusive innehållet i de funktioner som är mest centrala med avseende på utvecklingen av området,

7) målgruppen och grunderna för åtgärderna,

8) åtgärdernas innehåll, inklusive stödobjekt och stödmottagare,

9) lokala prioriteringar med avseende på de insatser som finansieras,

10) åtgärdens andel av finansieringen av hela det prioriterade området,

11) en uppskattning av andelen privat finansiering, statsandelar, kommunfinansiering, andra offentliga samfunds finansiering samt gemenskapsfinansiering om en del av stödet finansieras med Europeiska gemenskapens medel,

12) de åtgärder som är centrala med avseende på genomförandet av planen, samt

13) en beskrivning av samordningen av programmen i området.

Till en lokal plan för utveckling av landsbygden skall beträffande en i bilaga I nämnd kommun med över 23 000 invånare fogas en karta över de områden som i fråga om byggnadernas storlek eller täthet, gatunätet eller den övriga samhällsstrukturen kan anses vara områden med stadskaraktär. Till en lokal plan kan den lokala aktionsgruppen foga en karta över motsvarande områden även i kommuner med över 20 000 invånare.

De åtgärder som avses i 1 mom. 3, 4, 6 och 8―11 punkten skall grupperas enligt åtgärder i prioriterade områden på det sätt som förutsätts i bilaga II till genomförandeförordningen i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.1 i genomförandeförordningen.

6 §
Utarbetande av en lokal plan för utveckling av landsbygden

När en plan utarbetas och ändras skall man beakta planen för utveckling av landsbygden, landsbygdsprogrammet, den regionala planen för utveckling av landsbygden och övriga program som gäller området. Planen utarbetas för åren 2007―2013.

3 kap.

Samarbete vid skötseln av olika uppgifter

7 §
Samarbete vid utarbetandet av den nationella planen för utveckling av landsbygden och landsbygdsprogrammet

När planen för utveckling av landsbygden och landsbygdsprogrammet utarbetas skall ministeriet se till att i samarbetet deltar åtminstone

1) övriga berörda centralförvaltningsmyndigheter,

2) företrädare för regionalförvaltningen,

3) ett tillräckligt antal sakkunniga inom områdena utveckling av lantbrukssektorn, landsbygdsutveckling och regionutveckling,

4) aktionsgrupper och övriga regionala aktörer vars medverkan utgör en väsentlig förutsättning för genomförandet av programmet, samt

5) företrädare för miljöorganisationer, producenter och, vid behov, övriga intresseorganisationer.

När det i 1 mom. avsedda landsbygdsprogrammet ändras i väsentlig grad skall ministeriet höra de samarbetsparter som avses i 1 mom. En ändring av landsbygdsprogrammet skall behandlas i övervakningskommittén.

8 §
Samarbete vid utarbetandet av regionala planer för utveckling av landsbygden

När en regional plan för utveckling av landsbygden utarbetas skall arbetskrafts- och näringscentralen se till att i samarbetet deltar åtminstone

1) övriga berörda regionförvaltningsmyndigheter,

2) de samarbetsgrupper som är verksamma i regionen eller motsvarande organ,

3) tillräckligt många sakkunniga i fråga om utvecklingen av regionen eller ett visst delområde av den,

4) aktionsgrupperna, regionens företag, sammanslutningar och övriga aktörer, vars medverkan utgör en väsentlig förutsättning för genomförandet av programmet, samt

5) företrädare för miljöorganisationer, regionens producenter och, vid behov, övriga intresseorganisationer.

När en i 1 mom. avsedd regional plan för utveckling av landsbygden ändras skall arbetskrafts- och näringscentralen höra de samarbetsparter som avses i 1 mom. En väsentlig ändring av en regional plan för utveckling av landsbygden skall dessutom behandlas i övervakningskommittén.

9 §
Samarbete vid utarbetandet av lokala planer för utveckling av landsbygden

När en lokal plan för utveckling av landsbygden utarbetas skall aktionsgruppen se till att i samarbetet jämbördigt deltar åtminstone

1) berörda lokala myndigheter,

3) tillräckligt många sakkunniga i fråga om utvecklingen av området eller ett visst delområde av den,

4) områdets företag, sammanslutningar och övriga aktörer, vars medverkan utgör en väsentlig förutsättning för genomförandet av programmet, samt

5) personer som företräder lokalbefolkningen.

När en i 1 mom. avsedd lokal plan för utveckling av landsbygden ändras skall aktionsgruppen höra de samarbetsparter som avses i 1 mom.

4 kap.

Landsbygdsnätverket

10 §
Landsbygdsnätverksenheten

Landsbygdsnätverksenheten är en självständig enhet som lyder under ministeriet och har till uppgift att inom ramen för landsbygdsnätverket utveckla och upprätthålla samarbetet mellan de aktörer som deltar i utvecklingen av landsbygden samt informera om de möjligheter som programmet medför och de resultat som uppnåtts. Landsbygdsnätverksenheten svarar för landsbygdsnätverkets verksamhet.

Landsbygdsnätverksenheten har rätt att sluta avtal och göra upphandlingar i ärenden som anknyter till genomförandet av landsbygdsnätverkets och landsbygdsnätverksenhetens handlingsplan och årliga handlingsplan.

11 §
Styrgruppen för landsbygdsnätverket

Den av ministeriet utsedda styrgruppen för landsbygdsnätverket stödjer landsbygdsnätverkets verksamhet och följer genomförandet av handlingsplanen och den årliga handlingsplanen. Styrgruppen för landsbygdsnätverket sammanträder minst två gånger om året.

Medlemmarna i styrgruppen för landsbygdsnätverket är företrädare för de ministerier som är viktiga med tanke på gruppens uppgifter, landsbygdsverket, landsbygdsnätverksenheten, de viktigaste näringsorganisationerna, organisationer som arbetar för miljöfrågor och jämställdhet mellan könen samt andra organisationer och myndigheter som är verksamma inom landsbygdsutveckling. Styrgruppen för landsbygdsnätverket kan höra utomstående sakkunniga.

En av ministeriet utsedd företrädare är ordförande för styrgruppen för landsbygdsnätverket.

Ministeriet fastställer arbetsordningen för styrgruppen för landsbygdsnätverket. Arbetsordningen skall innehålla bestämmelser om

1) organets sammanträden och sammankallande av dem,

2) ordförandens uppgifter,

3) rätten för andra än medlemmar att vara närvarande och yttra sig vid sammanträdena,

4) byte av medlemmar,

5) beredningen och föredragningen av ärenden samt beslutsfattandet i styrgruppen, samt

6) övriga nödvändiga frågor som omfattas av styrgruppens verksamhet.

12 §
Beslutsfattandet i styrgruppen för landsbygdsnätverket

Styrgruppen för landsbygdsnätverket skall i sitt beslutsfattande eftersträva enhällighet. Om ett enhälligt beslut inte kan fattas, gäller som styrgruppens beslut den mening som har omfattats av två tredjedelar av dem som röstat.

13 §
Handlingsplanen för landsbygdsnätverket och landsbygdsnätverksenheten

Landsbygdsnätverkets och landsbygdsnätverksenhetens verksamhet styrs av den handlingsplan som landsbygdsnätverksenheten har gjort upp för programperioden 2007―2013 och som behandlas i styrgruppen för landsbygdsnätverket samt i övervakningskommittén. Handlingsplanen skall innehålla åtminstone

1) landsbygdsnätverkets strategi,

2) innehållet i och målen för landsbygdsnätverkets verksamhet,

3) en beskrivning av de tjänster som landsbygdsnätverket och landsbygdsnätverksenheten producerar och av landsbygdsnätverkets verksamhet, samt

4) en finansieringsplan för landsbygdsnätverket och landsbygdsnätverksenheten för 2007―2013.

14 §
Landsbygdsnätverkets och landsbygdsnätverksenhetens årliga handlingsplan och årsberättelse

Styrgruppen för landsbygdsnätverket utvärderar och behandlar den av landsbygdsnätverksenheten uppgjorda årliga handlingsplanen för landsbygdsnätverket och landsbygdsnätverksenheten och därefter behandlas planen i övervakningskommittén. Ministeriet godkänner den årliga handlingsplanen.

Den årliga handlingsplanen görs upp utgående från handlingsplanen och det årliga finansieringsbeslutet. Den årliga handlingsplanen skall innehålla åtminstone

1) en beskrivning av landsbygdsnätverkets och landsbygdsnätverksenhetens framtida verksamhet,

2) en detaljerad beskrivning av de tjänster som landsbygdsnätverket och landsbygdsnätverksenheten producerar, samt

3) en detaljerad finansieringsplan för landsbygdsnätverket och landsbygdsnätverksenheten.

Över landsbygdsnätverkets och landsbygdsnätverksenhetens verksamhet skall göras upp en årsberättelse som innehåller en beskrivning av genomförandet av handlingsplanen för föregående år. Landsbygdsnätverksenheten skall lämna in årsberättelsen till ministeriet före utgången av mars månad.

Den i 1 mom. avsedda årliga handlingsplanen och den i 2 mom. avsedda årsberättelsen skall behandlas i övervakningskommittén.

15 §
Landsbygdsnätverksenhetens personal

Chef för landsbygdsnätverksenheten är en av ministeriet utnämnd direktör. Beträffande övrig visstidsanställd personal som behövs lägger direktören fram ett förslag som fastställs av ministeriet.

Inom ramen för handlingsplanen och årliga handlingsplanen fattar direktören för landsbygdsnätverksenheten beslut om inrättande och indragande av befattningar inom landsbygdsnätverksenheten samt om upphandlingen och ingående av avtal.

Direktören för landsbygdsnätverksenheten leder nätverkets verksamhet och svarar för att landsbygdsnätverksenhetens uppgifter sköts effektivt och ekonomiskt i enlighet med handlingsplanen. Direktören skall vidta åtgärder för att utveckla nätverkets verksamhet och genomföra sådana reformer och förbättringar som konstaterats vara nödvändiga.

Landsbygdsnätverksenheten skall ha tillräcklig administrativ och ekonomisk kompetens.

16 §
Landsbygdsnätverksenhetens arbetsordning

Ministeriet godkänner landsbygdsnätverksenhetens arbetsordning som innehåller bestämmelser om

1) landsbygdsnätverksenhetens arbete,

2) direktörens och den övriga personalens uppgifter samt rätten att utöva landsbygdsnätverksenhetens beslutanderätt, samt

3) övriga nödvändiga ärenden som ingår i landsbygdsnätverksenhetens verksamhet.

5 kap.

Lokala aktionsgrupper

17 §
Aktionsgrupp

Medlemmarna i en lokal aktionsgrupp skall på bred front företräda olika lokala aktörer på verksamhetsområdet. Den lokala aktionsgruppen skall i stadgarna för sin organisation fastställa att verksamheten är öppen inom den lokala aktionsgruppens verksamhetsområde för alla fysiska och juridiska personer som är intresserade av landsbygdens utveckling. I stadgarna skall därutöver fastställas att organisationens metoder för verksamhet och beslutsfattande säkerställer en jämlik och effektiv verksamhet samt genomförandet av de principer som anges i programmet.

I styrelsen för en lokal aktionsgrupp skall företrädare för verksamhetsområdets kommuner, lokala föreningar och andra privaträttsliga sammanslutningar eller stiftelser samt företrädare lokalbefolkningen vara jämlikt representerade.

Principerna om jämlik representation i lokalaktionsgruppens styrelse och om att styrelsemedlemmarna regelbundet skall bytas ut och om den sammanhängande maximitiden för styrelsemedlemmarnas arbete i styrelsen skall framgå av stadgarna.

18 §
Val av lokala aktionsgrupper

Som urvalskriterier vid valet av lokalaktionsgrupper med rättshandlingsförmåga för verkställandet av programmet och utvecklingsplaner för aktionsgrupperna används följande kriterier

1) en tydlig avgränsning av lokalaktionsgruppens verksamhetsområde, regionens invånarantal samt motiveringar för att regionen är lämplig för lokal verksamhet och delaktighet,

2) lokalaktionsgruppens ekonomiska och administrativa kompetens, samt

3) lokalaktionsgruppens lokala plan på att uppfylla de krav i 5, 6 och 9 § som gäller den lokala planen för utveckling av landsbygden.

Ministeriet kan anlita bedömare eller sakkunniga vid valet av lokala aktionsgrupper.

Ministeriet godkänner den lokala planen för utveckling av landsbygden i samband med godkännandet av den lokala aktionsgruppen. En väsentlig ändring av en lokal plan för utveckling av landsbygden skall behandlas i övervakningskommittén innan den godkänns av ministeriet. En smärre ändring av en lokal plan för utveckling av landsbygden behöver dock inte behandlas i övervakningskommittén.

Förutsättningen för valet av aktionsgrupper är att aktionsgrupperna kan visa att kommunerna engagerat sig ekonomiskt i de projekt som aktionsgrupperna finansierar.

Ministeriet kan begära att en lokal plan för utveckling av landsbygden som lämnas till ministeriet kompletteras inom utsatt tid, om villkoren i 1, 3 och 4 mom. inte har uppfyllts.

6 kap.

Landsbygdssektionen

19 §
Landsbygdssektionens sammansättning

I landsbygdssektionen skall det åtminstone finnas företrädare för

1) de berörda regionförvaltningsmyndigheterna,

2) landskapsförbundet eller landskapets samarbetsgrupp,

3) regionens miljöorganisationer, producenter, företagare, lokala aktionsgrupper och, vid behov, övriga intresseorganisationer, samt

4) de vars medverkan är av väsentlig betydelse för genomförandet av landsbygdsprogrammet.

20 §
Landsbygdssektionens uppgifter

Landsbygdssektionen skall

1) följa genomförandet av den regionala planen för utveckling av landsbygden och de lokala planerna för utveckling av landsbygden,

2) behandla ändringar av den regionala planen för utveckling av landsbygden och av de lokala planerna för utveckling av landsbygden,

3) samordna regionala åtgärder för utveckling av landsbygden som finansieras via EJFLU med övriga regionala åtgärder,

4) behandla de regionala urvalsgrunderna för projekt samt övriga regionala begränsningar som gäller valet av projekt som skall beviljas stöd, samt

5) i samband med utarbetandet av landskapets samarbetsdokument behandla planer och rapporter över de åtgärder som finansieras inom ramen för landsbygdsfondens regionala finansiering.

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 6 juni 2007.

Denna förordning tillämpas dessutom på sådana regionala och lokala planer för utveckling av landsbygden som med stöd av programförvaltningslagen börjat utarbetas innan förordningen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 maj 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Sirpa Karjalainen

Bilaga 1

I förordningens 3 § 2 mom. och 5 § 2 mom. avsedda kommuner:

Björneborg

Borgå

Esbo

Gamlakarleby

Helsingfors

Hyvinge

Imatra

Joensuu

Jyväskylä

Jyväskylä lk

Kajana

Kangasala

Kervo

Kotka

Kouvola

Kuopio

Kyrkslätt

Lahtis

Lojo

Nokia

Nurmijärvi

Nyslott

Raumo

Reso

Riihimäki

Rovaniemi

Salo

Seinäjoki

St. Michel

Tammerfors

Tavastehus

Träskända

Tusby

Uleåborg

Vanda

Varkaus

Vasa

Vichtis

Villmanstrand

Ylöjärvi

Åbo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.