628/2007

Given i Helsingfors den 1 juni 2007

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 17 § 3 och 4 mom. samt 19 § 3 mom., sådana de lyder, 17 § 3 och 4 mom. i lag 1412/1992 och 19 § 3 mom. i lag 12/1997,

ändras rubriken för 8 a § samt 48 a § 2 mom. och 52 § 1 mom. 1 punkten, sådana de lyder, rubriken för 8 a § samt 52 § 1 mom. 1 punkten i lag 136/2002 och 48 a § 2 mom. i lag 368/1998, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda lag 1412/1992 och i lagarna 1198/1999 och 391/2005, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., till 8 a §, sådan den lyder i nämnda lag 136/2006, ett nytt 4 mom., till lagen en ny 8 b §, till 52 §, sådan den lyder i lag 404/2002 och i nämnda lag 136/2006, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till lagen en ny 62 a §, som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas dessutom på verkställandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, nedan REACH-förordningen, och Europeiska gemenskapernas med stöd av den givna bestämmelser.


8 a §
Behöriga myndigheter

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och Finlands miljöcentral är inom sina respektive verksamhetsområden behöriga myndigheter enligt artikel 121 i REACH-förordningen.

8 b §
Nationell rådgivning

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och Finlands miljöcentral ansvarar för den nationella rådgivning som skall ge tillverkare, importörer, nedströmsanvändare, distributörer och andra berörda parter råd enligt artikel 124 i REACH-förordningen. Närmare bestämmelser om ordnandet och genomförandet av rådgivningen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

48 a §
Tillställande av uppgifter om kemikalier

Tillverkaren, importören eller distributören av kemikalier eller andra verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland skall tillställa Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral uppgifter om en kemikalie som avses i artikel 31 i REACH-förordningen.


52 §
Kemikalieförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar sin skyldighet att lämna uppgifter enligt 18 a §, att göra en anmälan som avses i 20 §, att ansöka om godkännande som avses i 25 §, att ansöka om registrering som avses i 30 c §, att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan som avses i 30 e §, eller


skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för kemikalieförseelse dömas till böter.

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag skall för kemikalieförseelse dömas också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som enligt REACH-förordningen

1) i artikel 31 bestäms om skyldigheter som gäller säkerhetsblad och den information i säkerhetsbladet som skall tillhandahållas mottagaren,

2) i artikel 32 bestäms om skyldighet att vidarebefordra information om beredningar,

3) i artiklarna 33 och 34 bestäms om skyldighet att vidarebefordra information eller i artikel 35 bestäms om arbetstagarnas tillgång till information, eller

4) i artikel 36 bestäms om skyldighet att spara information eller lämna den till den behöriga myndigheten eller Europeiska kemikaliemyndigheten.


12 kap.

Särskilda stadganden

62 a §
Undantag som gäller försvaret

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om undantag som är nödvändiga för landets försvar i fråga om efterlevnaden av denna lag och REACH-förordningen enligt vad som bestäms i artikel 2.3 i REACH-förordningen. Genom förordning av statsrådet kan härvid utfärdas för skyddet av hälsan och miljön behövliga bestämmelser för att förhindra och bekämpa av kemikalier orsakade hälso- och miljöskador.


Denna lag träder i kraft den 2 juni 2007.

RP 3/2007
MiUB 1/2007
RSv 3/2007

Helsingfors den 1 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.