621/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av 3 kap. 70 § i utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 3 kap. 70 § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 679/2003, samt

fogas till 3 kap. 70 § 1 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, en ny 8 punkt som följer:

3 kap.

Allmänna bestämmelser om förfarandet

70 §
Förundersökningsmyndigheter och vissa andra myndigheter samt domstolar

En utsökningsmyndighet får i enskilda fall på begäran ur en handling som finns hos utsökningsmyndigheten lämna ut svarandens identifieringsuppgifter och kontaktinformation samt uppgifter om svarandens ekonomiska ställning och verksamhet till


7) konkursombudsmannen för utförande av i lag föreskrivna uppgifter,

8) Utlänningsverket för utförande av uppgifter som avses i medborgarskapslagen (359/2003).Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 156/2006
FvUB 37/2006
RSv 311/2006

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.