619/2007

Given i Helsingfors den 25 maj 2007

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 83 § 2 och 3 mom. och 84 § 2 och 3 mom. samt

fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

10 a §
Elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) tillämpas på elektronisk kommunikation.

Om en ansökan har lämnats in elektroniskt, skall behandlingsavgiften betalas innan behandlingen av ansökan inleds.

83 §
Behörighet att bevilja uppehållstillstånd för arbetstagare

Efter arbetskraftsbyråns positiva beslut enligt 1 mom. beviljar Utlänningsverket utlänningen ett första uppehållstillstånd för arbetstagare, om inte något annat följer av 75 § 2 punkten och om utlänningen, när ansökan lämnas in, inte har något annat gällande uppehållstillstånd. Utlänningsverket avgör om 49 § 1 mom. 3 punkten är tillämplig.

Om utlänningen har ett gällande uppehållstillstånd när ansökan lämnas in och något annat inte följer av 75 § 2 punkten, beviljar polisinrättningen i häradet efter arbetskraftsbyråns positiva beslut enligt 1 mom. ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare. Om ansökan gäller samma bransch, verkställer arbetskraftsbyrån dock inte sådan prövning som avses i 72 § 1 mom.

84 §
Behörighet att bevilja uppehållstillstånd för näringsidkare

Efter ett positivt beslut enligt 1 mom. av arbetskrafts- och näringscentralen beviljar Utlänningsverket utlänningen ett första uppehållstillstånd för näringsidkare, om inte något annat följer av 76 § 2 punkten och om utlänningen, när ansökan lämnas in, inte har något annat gällande uppehållstillstånd. Utlänningsverket avgör om 49 § 1 mom. 3 punkten är tillämplig.

Om utlänningen har ett gällande uppehållstillstånd när ansökan lämnas in och något annat inte följer av 76 § 2 punkten, beviljar polisinrättningen i häradet efter ett positivt beslut enligt 1 mom. av arbetskrafts- och näringscentralen ett nytt uppehållstillstånd för näringsidkare.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 156/2006
FvUB 37/2006
RSv 311/2006

Helsingfors den 25 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.