577/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om ändring av militärunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/1993) 22 a § 2 mom. och 27 §, av dem 22 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 690/2002, samt

ändras 3, 8, 9 och 11 §, 12 § 1 mom., 14 § 1 mom., rubriken för 16 § och 16 § 1 mom., 17 § 1 mom. och 22 a § 3 mom.,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1266/1995, 8 och 9 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 986/1996, 11 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1266/1995 och 986/1996 och i lag 593/2001, 12 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1266/1995, rubriken för 16 § och 16 § 1 mom. sådana de lyder i lag 534/2001 och 22 a § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 690/2002, som följer:

3 §
Militärunderstöd

I militärunderstöd betalas

1) till anhöriga till en värnpliktig grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd som med hänsyn till deras personliga omständigheter och de lokala förhållandena tillförsäkrar dem en skälig försörjning, om de inte får den av de inkomster som står till deras förfogande,

2) till den värnpliktige av särskilda skäl bostadsunderstöd för kostnader för den bostad som är i hans bruk,

3) till den värnpliktige räntorna på studielån enligt 10 a §.

8 §
Grundunderstöd

Grundunderstödet skall täcka utgifterna för den dagliga försörjningen.

Fullt grundunderstöd per månad är lika stort som full folkpension som betalas till en ensamstående person. Understödet graderas enligt den värnpliktiges anhöriga som ansöker om understöd och antalet i 4 § avsedda familjemedlemmar. Fullt grundunderstöd är för den första familjemedlemmen 100, för den andra 50 och för den tredje och följande 30 procent av det ovan nämnda beloppet.

Grundunderstödets belopp justeras vid samma tidpunkt och i samma förhållande som folkpensionen.

9 §
Bostadsunderstöd

Bostadsunderstödet skall täcka de faktiska boendekostnaderna för en hyres-, ägar- eller bostadsrättsbostad. Hyresutgifterna ersätts högst enligt lokal gängse hyresnivå.

Till boendekostnader hänförs hyra, vederlag, utgifter för skötsel av fastigheten och sådana kostnader för värme, vatten, el och gas som skall betalas separat. Till boendekostnader hänförs även årliga räntor på personliga lån som har upptagits för anskaffning eller renovering av egen bostad eller för betalning av bostadsrättsavgift.

11 §
Inkomster som skall beaktas

När understöd beviljas beaktas de faktiska inkomster som står till sökandens och dennes i 4 § avsedda familjemedlemmars förfogande under tjänstgöringstiden. När understöd beviljas med stöd av 10 a § beaktas inte dessa familjemedlemmars inkomster. Som inkomst beaktas inte

1) en förmån enligt denna lag,

2) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997),

2 a) ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990),

2 b) ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005),

3) moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993),

4) barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992),

5) förmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007),

6) den värnpliktiges faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen,

7) den värnpliktiges dagtraktamente enligt värnpliktslagen,

8) bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag (408/1975),

9) skatteåterbäringar, eller

10) avkastning av egendom.

12 §
Fastställande av understöd

I militärunderstöd betalas skillnaden mellan utgifter enligt 8―10 och 10 a § och inkomster enligt 11 §.


14 §
Betalningstid

Militärunderstödet betalas från ingången av den månad under vilken det har sökts, dock tidigast från dagen för inträdet i tjänst, eller, om rätten till understöd har uppkommit senare, från denna tidpunkt, till utgången av den kalendermånad under vilken den värnpliktige hemförlovats eller hans tjänstgöring avbrutits för en sammanhängande tid om minst 14 dygn utan att avbrottet räknas med i tjänstgöringstiden. Till en värnpliktig som är inkallad till reservens repetitionsövningar, frivilliga övningar vid försvarsmakten eller kompletterande tjänstgöring och hans anhöriga betalas understöd för hela tjänstgöringstiden.


16 §
Utbetalning av militärunderstöd och förlust av militärunderstödspost

Militärunderstödet betalas månatligen i förskott in på det konto i ett penninginstitut i Finland som sökanden meddelar. Betalningsdag är den första eller andra bankdagen i varje månad. Till den som är inkallad till reservens repetitionsövningar, frivilliga övningar vid försvarsmakten eller kompletterande tjänstgöring eller hans anhöriga betalas understödet i efterskott antingen månatligen eller som en engångsbetalning.


17 §
Utbetalning i specialfall

Från understödet skall avdras den del som motsvarar den tid en understödstagande anhörig till den värnpliktige under minst 14 dygn

1) avtjänar ovillkorligt fängelsestraff i fängelse, eller

2) är i sjukhus-, institutions- eller familjevård som ordnas av en kommun eller en samkommun och som omfattar underhåll.


22 a §
Rätt att få uppgifter

För verkställigheten av militärunderstöd har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av fängelser få uppgifter om när ett straff börjar, när en person friges samt när frihet på prov börjar och avbryts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Militärunderstöd som vid ikraftträdandet betalas enligt den andra kommungruppen omvandlas från den 1 januari 2008 utan särskild ansökan så att det betalas enligt 8 § i denna lag.

Lagen tillämpas på stöd som beviljas vid ikraftträdandet eller därefter och på stöd som justeras enligt 12 § 3 mom. i militärunderstödslagen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2006
ShUB 56/2006
RSv 283/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.