574/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om ändring av lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 januari 2005 om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005) 2 § 1 mom., 3, 6, 8, 9 och 12 §, 14 § 1 mom., 16 § 1 mom., 18 § och 20 § 1 mom.,

av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 943/2005, samt

fogas till 13 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Rätt till ålderspension för den som får pensionsstöd

En person som avses i 1 § har rätt till ålderspension enligt folkpensionslagen (568/2007) och de pensionslagar som nämns i 5 § från ingången av den månad som följer efter den då han eller hon fyller 62 år. Ålderspensionen förtidsminskas inte.


3 §
Förhållande till andra förmåner

Rätt till pensionsstöd har inte den som får sjukpension (invalidpension), ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna eller arbetslöshetspension eller individuell förtidspension enligt lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007), arbetslöshetspension enligt lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) eller individuell förtidspension enligt ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) eller motsvarande pension som betalas från utlandet.

Den som får pensionsstöd har rätt till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen på motsvarande sätt som den som får ålderspension har enligt 8 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen. Den som får pensionsstöd har inte rätt till arbetslöshetsförmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Den som får pensionsstöd har rätt till barnförhöjning i enlighet med 51 § i folkpensionslagen.

Om den som får pensionsstöd har rätt att få efterlevandepensionens begynnelsepension enligt folkpensionslagen, betalas av begynnelsepensionen det belopp som överstiger beloppet av folkpensionsdelen. Pensionsstöd och efterlevandepensionens fortsättningspension enligt folkpensionslagen betalas inte samtidigt.

6 §
Beloppet av folkpensionsdelen

Full folkpensionsdel är 487,76 euro i månaden. Om den som får pensionsstöd är gift eller lever i ett samboförhållande, är folkpensionsdelens fulla belopp 430,54 euro i månaden.

Beloppet av pensionsstödets folkpensionsdel beräknas så att 50 procent av den fulla folkpensionsdelen dras av från den del av årsinkomsten som överstiger 536 euro om året. Som årsinkomst beaktas den arbetspensionsdel som nämns i 5 § samt de förmåner som nämns i 22 § 1 och 2 mom. i folkpensionslagen. De inkomstposter som påverkar bestämmandet av pensionsstödet avrundas till närmaste euro.

Har den som ansöker om pensionsstöd bott utomlands, skall bestämmelserna 21 § 1―4 mom. i folkpensionslagen tillämpas på beloppet av folkpensionsdelen.

Pensionsstödets folkpensionsdel betalas inte, om det månatliga beloppet understiger 5,38 euro.

8 §
Pensionsstöd under institutionsvård och fängelsestraff

I fråga om betalning av pensionsstödets folkpensionsdel under den tid stödtagaren är i institutionsvård tillämpas 5 och 107 § i folkpensionslagen.

I fråga om betalning av pensionsstöd till stödtagaren för tiden för fängelsestraff tillämpas 66 § i folkpensionslagen.

9 §
Anmälningsskyldighet

Den som får pensionsstöd skall underrätta Folkpensionsanstalten om ingående och upplösning av äktenskap, inledande och avslutande av ett samboförhållande, förändringar som skett i de inkomster som påverkar pensionsstödet, flyttning till utlandet, intagning i institutionsvård samt andra motsvarande uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av pensionsstödet.

12 §
Betalning av pensionsstöd

Pensionsstöd betalas månatligen i enlighet med 64 § 1 mom. i folkpensionslagen till det konto i ett penninginstitut i Finland som mottagaren har uppgett. Pensionsstödet kan dock betalas även på annat sätt, om det inte är möjligt att betala in det på ett konto eller om den som ansöker om eller får stöd uppger något särskilt skäl som Folkpensionsanstalten godkänner.

13 §
Temporär betalning av pensionsstöd

Om utredningen av de försäkringstider som den som ansöker om pensionsstöd har intjänat i ett annat land som tillämpar rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen pågår, kan pensionsstödet beviljas temporärt för den tid behandlingen av ärendet pågår.

14 §
Rätt till invalidpension för den som får pensionsstöd

Om den som får pensionsstöd blir arbetsoförmögen på det sätt som avses i de lagar som nämns i 5 § eller i 12 § i folkpensionslagen, kan han eller hon på ansökan beviljas sjukpension (invalidpension) från ingången av den månad som följer efter det att arbetsoförmågan inträdde. Pensionsstödet dras in från begynnelsetidpunkten för sjukpensionen.


16 §
Justering av pensionsstödet

Pensionsstödets folkpensionsdel justeras, om

1) den som får pensionsstöd ingår äktenskap eller hans eller hennes äktenskap upplöses,

2) den som får pensionsstöd inleder ett samboförhållande eller hans eller hennes samboförhållande upphör, eller

3) en sådan förändring som inte beror på indexbundenheten har skett i de årsinkomster som påverkar pensionsstödet.


18 §
Betalning av pensionsstöd till ett kommunalt organ

Folkpensionsanstalten kan besluta att pensionsstödet skall betalas till ett sådant organ i den kommun där stödtagaren är bosatt som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) för att användas till försörjning av den som får pensionsstöd och hans eller hennes anhöriga enligt 66 § 3 mom. i folkpensionslagen, om det kan äventyra försörjningen för den som får pensionsstöd eller hans eller hennes anhöriga att förmånen betalas till stödtagaren själv. Pensionsstöd som betalats på detta sätt får inte i strid med stödtagarens uttryckliga samtycke användas för annan försörjning än sådan som ges under den månad för vilken pensionsstödet har betalats.

Framställning om att pensionsstödet skall betalas till ett kommunalt organ kan göras av stödtagaren, stödtagarens make, maka eller sambo, någon annan anhörig, den som huvudsakligen sköter stödtagaren eller det kommunala organ som saken gäller.

20 §
Utmätningsförbud

Pensionsstödets folkpensionsdel får inte mätas ut. Bestämmelserna i 93 § i folkpensionslagen skall dock beaktas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Pensionsstödets folkpensionsdel som med stöd av lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/1973) och statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1230/2005) betalas i enlighet med dyrortsklass II när denna lag träder i kraft skall utan ansökan omvandlas från den 1 januari 2008 så att den betalas enligt 6 § i denna lag. På begäran av den som får pensionsstöd ges ett beslut om att pensionsstödet har ändrats. Utbetalningen av de pensionsstöd som betalas ut vid denna lags ikraftträdande fortsätter i övrigt på tidigare grunder fram till nästa justering av pensionsstödets folkpensionsdel enligt 16 § eller till dess att pensionsstödet upphör.

De belopp som anges i 6 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2006
ShUB 56/2006
RSv 283/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.