538/2007

Given i Helsingfors den 10 maj 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 13 mars 2002 om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002) 37 §,

ändras 2 § 2, 4 och 5 punkten, 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., 9 § 1 mom. 6 punkten, 14 § 9 punkten, 27 § 1 mom., 28 § 1 mom., 29 § 2 mom., 31 § 1 mom. 4 punkten, 32 § och 34 § 2 mom.,

av dem 2 § 2, 4 och 5 punkten, 28 § 1 mom., 31 § 1 mom. 4 punkten och 34 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 275/2005, samt

fogas till 9 § 1 mom. en ny 7 punkt, till 14 § en ny 10 punkt och till förordningen en ny 16 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,


4) RID-direktivet rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg, sådant det lyder senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/90/EG,

5) ADR-direktivet rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg, sådant det lyder senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/89/EG,


4 §
Internationella överenskommelser som skall tillämpas

Mellan Finland och andra länder som tillträtt konventionen om internationell järnvägstrafik gäller RID-bestämmelserna (COTIF).


6 §
Farliga ämnen som resgods

Små mängder farliga ämnen får transporteras som handbagage och inskrivet resgods, om de inte vållar men eller skada för andra passagerare eller det järnvägsföretag som utför transporten. Närmare bestämmelser om de mängder som får transporteras utfördas genom förordning av ministeriet.


9 §
Transportör

Om transportörens skyldigheter bestäms i 9 § TFÄ-lagen. Dessutom skall transportören när han tar sig an transport av farliga ämnen vid avsändningsstället genom tillräckliga stickprov särskilt


6) försäkra sig om att de storetiketter och märkningar som föreskrivs för vagnarna är påsatta,

7) se till att Banförvaltningscentralen under transporten har snabb och obehindrad tillgång till de uppgifter som avses i 16 a § 1 mom. 2 punkten; Banförvaltningscentralen fastställer metoden för förmedling av uppgifter i det avtal om användning av bannätet som avses i järnvägslagen (555/2006) och som den ingår med transportören.


14 §
Fyllare av tankar samt av vagnar och containrar för bulkgods

Den som fyller tankar samt vagnar och containrar för bulkgods har särskilt följande skyldigheter. Fyllaren


9) skall före och efter fyllning av kondenserad gas i cisternvagnar iaktta de särskilda kontrollbestämmelser som gäller i detta fall,

10) skall vid fyllning av farligt bulkgods i en vagn eller en container säkerställa att vid fyllningen tillämpas bestämmelserna i kapitel 7.3 i bilagan till ministeriets förordning.

16 a §
Banförvaltningscentralen

Banförvaltningscentralen skall se till att

1) rangeringsbangårdarnas säkerhetsutredningar har gjorts i enlighet med 32 §,

2) den under transporten har snabb och obehindrad tillgång till följande uppgifter:

a) tågets sammansättning,

b) FN-numren för de farliga ämnen som transporteras,

c) placeringen av vagnar med farliga ämnen i tåget,

d) lastens vikt.

De uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten får endast överlåtas till dem som behöver upplysningarna för säkerhets-, skydds- eller räddningsuppgifter.

27 §
Säkerhet vid hantering av vagnar med farliga ämnen på bangårdar

På bangårdar, i hamnar eller på andra motsvarande platser skall cisternvagnar som innehåller farliga ämnen hållas på ett område dit tillträde för obehöriga är förbjudet. Om det är nödvändigt att tillfälligt förvara en cisternvagn som innehåller farliga ämnen på en bangård, i en hamn eller på någon annan motsvarande plats, skall de lokala räddningsmyndigheterna underrättas om förvaringen på det sätt som överenskommits med räddningsmyndigheten.


28 §
Tillsynsmyndigheter

Järnvägsverket övervakar järnvägtransporter av farliga ämnen och tillfällig förvaring som hänför sig till dem. Transporter till eller från Finland av farliga ämnen på järnväg och tillfällig förvaring i anslutning till dem övervakas också av tullverket och gränsbevakningsväsendet inom respektive myndighets verksamhetsområde. Järnvägsverket bär dock även i dessa fall i första hand ansvaret för tillsynen.


29 §
Samarbete mellan tillsynsmyndigheter

De i 28 § nämnda finska tillsynsmyndigheterna skall till utländska behöriga myndigheter anmäla de påföljder som i Finland riktats mot järnvägsföretag eller avsändande företag på grund av upprepade och allvarliga förseelser som har skett utomlands och som äventyrar säkerheten vid transport av farliga ämnen, om anmälan grundar sig på Europeiska gemenskapernas bestämmelser eller på förpliktelser i ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

31 §
Utbildning av personal

Den utbildning som avses i 11 § 1 mom. i TFÄ-lagen skall omfatta transportkraven och lämpa sig för personalens ansvarsområde och uppgifter. Utbildningen skall bestå av


4) utbildning i anslutning till transport av radioaktiva ämnen, där personal som deltar i transport av radioaktiva ämnen ges lämplig utbildning om strålskydd och försiktighetsåtgärder i samband med transport av radioaktiva ämnen för att begränsa yrkesmässig exponering och exponering av andra personer,


32 §
Säkerhetsutredningar i fråga om bangårdar

I fråga om av Järnvägsverket utsedda rangeringsbangårdar där farliga ämnen transiteras i stora mängder skall de järnvägsföretag som verkar på bangården för sin egen del göra en säkerhetsutredning och sända den till Banförvaltningscentralen. Banförvaltningscentralen kan förutsätta att järnvägsföretagen utarbetar säkerhetsutredningarna i en viss form. Banförvaltningscentralen skall utifrån järnvägsföretagens säkerhetsutredningar sammanställa en säkerhetsutredning för hela bangården och se till att de funktioner som beskrivs bildar en fungerande helhet.

Av den lokala räddningsmyndigheten och den regionala miljöcentralen skall begäras utlåtande om den räddningsplan som ingår i säkerhetsutredningen. Utredningen och utlåtandena skall tillställas Järnvägsverket för godkännande. Järnvägsverket skall inom en rimlig tidsfrist meddela dem som utarbetar utredningen vilka slutsatser verket dragit av säkerhetsutredningen.

De som utarbetar säkerhetsutredningen skall gå igenom säkerhetsutredningen och uppdatera den om

1) det i fråga om verksamheten på bangården har skett en sådan för ändring som ökar risken för en storolycka,

2) det vid utredningen av olycksfalls- och risksituationer har framgått något anmärkningsvärt, eller om

3) Järnvägsverket begär det.

Säkerhetsutredningen skall likväl kontrolleras och uppdateras minst vart femte år. Den uppdaterade säkerhetsutredningen skall tillställas kommunens brandchef och den regionala miljöcentralen.

Järnvägsverket skall minst vart tredje år utföra en systematisk kontroll på de bangårdar av vilka krävs en säkerhetsutredning. Till kontrollerna skall kallas den lokala räddningsmyndigheten och den regionala miljöcentralen åtminstone till den del kontrollen gäller den interna räddningsplanen.

34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank samt en vagn och en container för bulkgods med ett farligt ämne inträffar en sådan olyckshändelse som avses i avsnitt 1.8.5 i bilagan till ministeriets förordning, skall lastaren, fyllaren, transportören eller mottagaren omedelbart lämna Järnvägsverket och centralen för undersökning av olyckor en olycksrapport om en olyckshändelse som inträffat i verksamheten enligt den modell somingår i ministeriets förordning. Om det är fråga om transport av radioaktivt ämne, skall rapporten även lämnas till Strålsäkerhetscentralen. Bestämmelser om undersökningen av järnvägsolyckor i samband med transport av farliga ämnen utfärdas särskilt.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Säkerhetsutredningar i fråga om bangårdar som gäller vid förordningens ikraftträdande förblir som sådana i kraft. Säkerhetsutredningarna skall likväl kontrolleras och uppdateras i enlighet med 32 §.

Kommissionens direktiv 2006/90/EG (32006L0090); EGT nr L 305, 4.11.2006, s. 6

Helsingfors den 10 maj 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Liisa Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.