537/2007

Given i Helsingfors den 10 maj 2007

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

fogas till 7 § i statsrådets förordning av den 27 mars 2002 om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen (274/2002) ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2―4 mom. blir 3―5 mom., som följer:

7 §
Prov för säkerhetsrådgivare

Den som deltar i provet får ha med sig sådana bestämmelser om transport av farliga ämnen på väg och järnväg som ingår i den nationella lagstiftningen och i internationella överenskommelser.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Kommissionens direktiv 2006/89/EG (32006L0089); EGT nr L 305, 4.11.2006, s. 4
Kommissionens direktiv 2006/90/EG (32006L0090); EGT nr L 305, 4.11.2006, s. 6

Helsingfors den 10 maj 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.