532/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om ändring av skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998) 101 §, sådan den lyder i lagarna 601/2001 och 804/2003,

ändras 102―104 §, av dem 103 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 601/2001, samt

fogas till lagen en ny 104 a § som följer:

9 kap.

Påföljder

102 §
Skjutvapenbrott

Bestämmelser om straff för skjutvapenbrott, grovt skjutvapenbrott och lindrigt skjutvapenbrott finns i 41 kap. 1―3 § i strafflagen och bestämmelser om straff för ovarsam hantering i 44 kap. 12 § i strafflagen.

103 §
Skjutvapenförseelse

Den som i strid med denna lag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) försummar anmälningsplikten enligt 22 § 1 mom., 24 § 1 mom., 89 § eller 111 § 1 mom.,

2) försummar skyldigheten att göra anmälan om ändringar i förvaringslokalerna enligt 22 § 2 mom. eller 59 §,

3) underlåter att ansöka om innehavstillstånd inom den tid som föreskrivs i 52 § 1 mom.,

4) helt eller delvis försummar skyldigheten att föra register som en vapensamlare skall föra enligt 59 a § 1 mom. eller 60 § 1 mom.,

5) försummar skyldigheten att visa upp eller överlämna ett tillståndsbevis till polisen enligt 52 § 2 mom. eller 90 eller 112 §, skyldigheten att visa upp eller överlämna ett europeiskt skjutvapenpass till polisen enligt 74 § 3 mom. eller skyldigheten enligt 96 § 1 mom. att till polisen överlämna ett tillståndsbevis eller samtycke,

6) försummar skyldigheten att göra anmälan om förvärv av en vapendel eller att visa upp vapendelen för polisen enligt 70 §,

7) försummar sin övervakningsplikt efter att med stöd av 88 § ha överlåtit ett skjutvapen för att användas av någon annan,

8) förvarar ett skjutvapen eller en vapendel eller bär eller transporterar ett skjutvapen,

9) försummar skyldigheten enligt 108 § 1 mom. 3 punkten eller 112 § att för polisen visa upp ett skjutvapen eller en vapendel som försatts i varaktigt obrukbart skick,

10) försummar skyldigheten att låta besikta ett skjutvapen enligt det villkor som med stöd av 110 § 2 mom. har tagits in i ett privat tillverkningstillstånd, eller

11) försummar skyldigheten enligt 117 § att visa upp ett tillståndsbevis, ett europeiskt skjutvapenpass eller de skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler som innehas med stöd av tillståndsbeviset eller med stöd av sådana tillstånd som antecknats i det europeiska skjutvapenpasset,

skall för skjutvapenförseelse dömas till böter.

104 §
Förverkandepåföljd

Bestämmelser om förverkande av hjälpmedel vid brott samt föremål eller egendom som har framställts, tillverkats eller fåtts till stånd genom ett brott eller som har varit föremål för brott finns i 10 kap. i strafflagen.

Om en förverkandepåföljd vore oskälig med beaktande av omständigheterna, behöver yrkande på förverkande inte framställas.

104 a §
Förstörande

En anhållningsberättigad tjänsteman har rätt att bevisligen förstöra i denna lag avsedda vapendelar, gassprayer, patroner eller särskilt farliga projektiler som kan tas i beslag, om de är av ringa värde och det är uppenbart att de av domstol skulle dömas förverkade till staten.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 113/2004
LaUB 27/2006
RSv 287/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.