528/2007

Given i Helsingfors den 11 maj 2007

Lag om ändring av personuppgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i personuppgiftslagen av den 22 april 1999 (523/1999) 3 § 8 och 9 punkten, 20 och 21 §, 25 § 1 och 2 mom. samt 26 § 2 mom. och

ändras 3 § 7 punkten, 32 § 2 mom. och 36 § 3 mom., som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


7) samtycke varje slag av frivillig, särskild och på information baserad viljeyttring genom vilken den registrerade godtar behandling av personuppgifter som gäller honom.

32 §
Skydd av uppgifterna

Den som i egenskap av självständig näringsidkare handlar för den registeransvariges räkning eller till vilken den registeransvarige lämnar ut uppgifter genom teknisk anslutning, skall innan behandlingen av uppgifterna inleds ge den registeransvarige tillbörliga utredningar och förbindelser och i övrigt tillräckliga garantier för att personuppgifterna skyddas på det sätt som avses i 1 mom.

36 §
Anmälningsplikt

Den som i form av näring bedriver indrivningsverksamhet eller utför marknads- eller opinionsundersökningar eller för någon annans räkning utför uppgifter som gäller val av och lämplighet i fråga om personal eller utför databehandlingsuppgifter, och som i denna verksamhet använder eller behandlar personregister och uppgifter i dem, är skyldig att göra en anmälan om sin verksamhet till dataombudsmannen. I kreditupplysningslagen (527/2007) föreskrivs om skyldigheten att göra anmälan om kreditupplysningsverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

Bestämmelserna i det upphävda 20 § 4 mom. skall dock tillämpas när personkreditupplysningar om en arbetssökande eller arbetstagare lämnas till arbetsgivaren.

RP 241/2006
LaUB 32/2006
RSv 315/2006

Helsingfors den 11 maj 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.