522/2007

Given i Helsingfors den 4 maj 2007

Inrikesministeriets förordning om anteckningar som med anledning av flyttningsanmälan skall göras i befolkningsdatasystemet

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 4 mom. i lagen av den 11 mars 1994 om hemkommun (201/1994), sådant det lyder i lag 957/2006:

1 §

En magistrat som har tagit emot en flyttningsanmälan får göra de anteckningar som med anledning av anmälan krävs i befolkningsdatasystemet, om

1) anmälan gäller flyttning från en bostad till en annan inom Finland,

2) den som gör anmälan är myndig,

3) den nya bostaden kan identifieras direkt utgående från de uppgifter som lämnats i anmälan,

4) den nya bostaden enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är belägen i en byggnad avsedd för boende,

5) anmälan gäller en flyttning, där en person flyttar ensam eller hela familjen flyttar tillsammans från en tidigare gemensam bostad till en ny gemensam bostad och de som flyttar enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet endast har en giltig adress, samt

6) anmälan gäller en permanent flyttning eller en tillfällig flyttning då vistelsen varar en kortare tid än ett år och den stadigvarande bostaden kvarstår och datum för när det tillfälliga boendet upphör har anmälts, eller en flyttning då det inte annars finns några oklarheter i fråga om permanent eller tillfälligt boende.

I andra fall än de som avses i 1 mom. skall flyttningsanmälan utan dröjsmål överföras till den i 7 b § 1 mom. i lagen om hemkommun avsedda magistraten för behandling.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 14 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 maj 2007

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.