509/2007

Given i Helsingfors den 27 april 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i den gamla lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 166 § 2 mom. i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) och 32 § 5 mom. i lagen av den 19 maj 2006 om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006):

1 §
Tillämpningsområde

Beräkningsgrunderna tillämpas på sådant tilläggspensionsskydd enligt 11 § i den gamla lagen om pension för arbetstagare (395/1961) som avses i 32 § 5 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) och som handhas av en pensionsstiftelse.

2 §
Beräkning av pensionsansvar

Pensionsansvar enligt 11 § i den gamla lagen om pension för arbetstagare beräknas enligt de beräkningsgrunder som anges i bilaga 1 till denna förordning.

De beräkningsformler som behövs för beräknande av pensionsansvar enligt 1 mom. ingår i bilaga 2 till denna förordning och de koefficienter som behövs ingår i bilaga 3 till denna förordning.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2007 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2007.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 15 december 2004 om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare (1137/2004).

Helsingfors den 27 april 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1-3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.