505/2007

Given i Helsingfors den 26 april 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen av den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 1a § 1 mom., 9 § 3―5 mom. samt 10 § 4 mom. 47, 70 och 71 punkten, sådana de lyder, 1a § 1 mom. i förordning 481/2001, 9 § 3―5 mom. i förordning 418/2005 samt 10 § 4 mom. 47 punkten i förordning 1270/2006 och 10 § 4 mom. 70 och 71 punkten i förordning 497/1996, som följer:

1a §
Arbetsgivarförening

Förhandlings- och avtalsparter som företräder arbetsgivaren i ärenden som gäller anställningsvillkoren för tjänstemän vid sådana affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) är

1) den registrerade föreningen Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry, samt

2) affärsverk som är medlem i den.


9 §
Vissa behörighetsarrangemang

Det ministerium till vars ansvarsområde ämbetsverket eller inrättningen i fråga hör fattar beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning och naturaförmåner i fråga om

1) chefen för ämbetsverket eller inrättningen,

2) ämbetsverk eller inrättningar som hör till justitieministeriets och arbetsministeriets förvaltningsområden,

3) den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen, om ärendet gäller två eller flera län eller riksomfattande enheter eller chefen för Helsingfors polisinrättning,

4) försvarsmakten, om ärendet gäller två eller flera regionala staber eller hela försvarsmakten,

5) arbetarskyddets distriktsförvaltning.

Beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning och naturaförmåner fattas utan hinder av 3 mom. av

1) länsstyrelsen i fråga om de underställda häradsämbetena, till den del de hör till inrikesministeriets förvaltningsområde, de underställda magistraterna och den underställda lokala polisen samt av polisinrättningen i Helsingfors i fråga om ärenden som gäller den, såvida inte ärendet med stöd av 3 mom. 3 punkten skall avgöras av ministeriet,

2) forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i fråga om statens skolhem och statens sinnessjukhus,

3) brottspåföljdsverket för dess egen del samt i fråga om kriminalvårdsväsendet och fångvårdsväsendet, samt

4) riksåklagarämbetet för dess egen del samt i fråga om åklagarämbetena.

Beslut om avlöning och naturaförmåner för de tjänstemän som utnämnts till ett tjänsteförhållande i enlighet med 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) fattas av

1) den utnämnande myndigheten i fråga om cheferna för ämbetsverken eller inrättningarna samt i fråga om den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen samt

2) justitieministeriet i fråga om detta ministeriums förvaltningsområde, med undantag av brottspåföljdsverket, kriminalvårdsväsendet och fångvårdsväsendet i fråga om vilka beslutet fattas av brottspåföljdsverket samt riksåklagarämbetet och åklagarämbetena i fråga om vilka beslutet fattas av riksåklagarämbetet.


10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:


47) forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi: forskningsdirektör, utvecklingsdirektör, direktör för en forskningsenhet, direktör för en serviceenhet, förvaltningschef och personalchef,


70) besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden: byråchef,

71) besvärsnämnden för social trygghet: ordförande och vice ordförande,Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Helsingfors den 26 april 2007

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Arbetsmarknadsjurist
Pirkko Janas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.