500/2007

Given i Helsingfors den 23 april 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2000 om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) 9 § 1 mom. och 24 § 8 mom., av dessa lagrum 9 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 247/2004 och 24 § 8 sådant det lyder i förordning 886/2002, som följer:

9 §
Ansökan om årlig utbetalning av specialstöd och betalning av specialstöd

Utbetalning av specialstöd skall sökas årligen räknat från det år som följer efter det år då avtalet om specialstöd har ingåtts. Ansökan skall göras i den årliga ansökan som gäller arealstöd. Om jordbrukaren inte ansöker om sådana stöd som avses i ansökan om arealstöd, skall utbetalning sökas separat genom en skriftlig ansökan eller anmälan som lämnas in till TE-centralens landsbygdsavdelning. Jordbrukaren skall lämna in en sådan separat ansökan eller anmälan som avses här till TE-centralen senast den sista dagen för inlämnande av den årliga ansökan om arealstöd. Specialstöd kan under avtalsperioden betalas en gång för varje avtalsår och högst så många gånger som motsvarar antalet avtalsår.


24 §
Avtal om uppfödning av lantraser

Avtalet kan justeras med avseende på djurantalet från avtalsårets ingång, det vill säga räknat från den 1 juni, varvid höns som godkänns i avtalet skall vara minst ett halvt år gamla och övriga djur minst ett år gamla. Istället för avelssto eller stamboksprövad hingst kan endast antingen avelssto eller stamboksprövad hingst godkännas. Ansökan om ökning av djurantalet skall göras separat hos TE-centralen senast den sista ansökningsdagen av arealstöd på jord- och skogsministeriets blankett nummer 218E.


Denna förordning träder i kraft den 30 april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.