489/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Kylanläggningar som skall inspekteras

Sådana kylanläggningar i ett luftkonditioneringssystem i en byggnad eller en del av den som har en nominell kyleffekt på minst 12 kilowatt och vilkas effekt baserar sig på användningen av en kompressor skall inspekteras minst en gång på tio år.

Om kylanläggningar med en nominell effekt på mindre än 12 kilowatt är funktionellt sammankopplade så att den sammanlagda kyleffekten är minst 12 kilowatt skall också dessa kylanläggningar inspekteras minst en gång på tio år.

System för fjärrkyla behöver dock inte inspekteras enligt denna lag.

2 §
Skyldighet att sörja för inspektionen

Den som äger en byggnad skall sörja för att kylanläggningarna i byggnadens luftkonditioneringssystem är inspekterade på behörigt sätt.

3 §
Inspektionens innehåll

Vid en inspektion skall anläggningarnas skick och effektivitet bedömas.

Byggnadens ägare skall ges ett certifikat över inspektionen i vilket anläggningarnas skick och effektivitet anges. Certifikatet skall i mån av möjlighet åtföljas av rekommendationer för åtgärder genom vilka anläggningarnas energieffektivitet kan förbättras.

4 §
Den som utför inspektionen

Inspektion av kylanläggningarna i ett luftkonditioneringssystem kan utföras av en rörelse som har den behörighet som förutsätts av en verksamhetsutövare som installerar eller utför underhåll på anläggningar som innehåller minst tre kilogram kylmedier enligt statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar (1187/2001).

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Kylanläggningar som tagits i bruk före år 2000 skall inspekteras inom fem år från det att denna lag har trätt i kraft.

RP 170/2006
MiUB 9/2006
RSv 302/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG (32002L0091); EGT nr L 1, 4.1.2003, s. 65

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.