488/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 2 och 166 § i markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i markanvändnings- och bygglagen av den 5 februari 1999 (132/1999) 166 § 1 mom. samt

fogas till 2 § nya 4 och 5 mom. som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag och med stöd av den bestäms likaså om den beräkning av en byggnads energiprestanda som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda samt om kraven på energiprestanda och tillämpningen av dem på uppförandet av en ny byggnad och på reparationer och ändringar av en befintlig byggnad.

I fråga om en byggnads energicertifikat och inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem gäller vad som bestäms särskilt.

166 §
Underhåll av byggnader

En byggnad och dess omgivning skall hållas i sådant skick att den hela tiden uppfyller de sanitära kraven, kraven på säkerhet och användbarhet och inte medför miljöolägenheter eller förfular omgivningen. En byggnad och systemen inom dess energiförsörjning skall hållas i sådant skick att de med hänsyn till byggnadssättet uppfyller kraven på energiprestanda.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 170/2006
MiUB 9/2006
RSv 302/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.