485/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 3 februari 1995 om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (346/1997) 7 och 13 §,

ändras 2, 4, 6 och 10 § samt

fogas till lagen nya 4 a―4 c § samt till 5 § nya 5 och 6 mom. som följer:

2 §
Myndigheter

Högsta verkställande myndighet enligt konventionen är i Finland utrikesministeriet som svarar för den högsta ledningen av konventionens tillämpning och tillsynen över att den iakttas.

Vid Helsingfors universitet finns Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen vilket under utrikesministeriets styrning verkar som den i artikel VII i konventionen avsedda nationella myndigheten för samarbete med Organisationen för förbud mot kemiska vapen och de övriga konventionsstaterna. Verifikationsinstitutet bistår utrikesministeriet med sakkunnighjälp för efterlevnaden och genomförandet av bestämmelserna i konventionen samt ombesörjer genomförandet i Finland av vissa bestämmelser i konventionen så som föreskrivs i denna lag.

Närmare bestämmelser om innehållet i de uppgifter i anslutning till konventionen som Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen har och om genomförandet av dem kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Föreskrifter om verifikationsinstitutets förvaltning och eventuella andra uppgifter finns i institutets instruktion.

Utrikesministeriet svarar för den exportkontroll som konventionen förutsätter. Försvarsministeriet svarar dock för de uppgifter som hör till tillämpningsområdet för lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990).

Läkemedelsverket är den tillståndsmyndighet som avses i 4 §.

4 §
Verksamhet som är beroende av tillstånd

Produktion, förvärv, lagring och användning av kemikalier och utgångsämnen som finns upptagna på lista 1 i konventionens bilaga om kemikalier är tillåtet i Finland endast med Läkemedelsverkets tillstånd, om den sammanlagda mängden av kemikalier på lista 1 överstiger 100 gram om året för varje verksamhetsidkare och anläggning. Införsel och leverans till finskt territorium av kemikalier och utgångsämnen på lista 1 är, oberoende av mängderna, tillåtet endast med tillstånd av Läkemedelsverket. Sådant tillstånd krävs dock inte av Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen eller av Försvarsmaktens Tekniska Forskningsanstalt.

Till ansökan om tillstånd skall fogas en utredning om mängderna och användningsändamålen för ämnen som finns upptagna på lista 1 i konventionens bilaga om kemikalier samt allmänna uppgifter om den anläggning där ämnena produceras, lagras eller används. Tillstånd skall sökas senast 45 dygn före den tillståndspliktiga åtgärden. Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsansökan och om den utredning som skall fogas till ansökan kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 a §
Förutsättningarna för tillstånd samt tillståndsbeslutet

Läkemedelsverket beviljar tillstånd för produktion, förvärv, lagring, användning, införsel och leverans av kemikalier och utgångsämnen som finns upptagna på lista 1 i bilagan om kemikalier, om

1) tillstånd söks för forskningsändamål, medicinska eller farmaceutiska ändamål eller skyddsändamål och ansökan ger tillräcklig säkerhet för att ämnet inte används för andra syften,

2) ämnets art och mängd noggrant avgränsats så att det motsvarar det som kan anses motiverat med hänsyn till de nämnda ändamålen,

3) hanteringen av ämnet inte äventyrar säkerheten för människor eller miljön,

4) den sammanlagda mängden av ämnet i Finland inte överstiger ett ton efter det att tillstånd beviljats, samt

5) den sammanlagda mängd av ämnet som producerats i Finland och förts in i Finland inte överstiger ett ton efter det att tillstånd beviljats under det år tillståndet beviljades.

Tillståndsansökan skall av Läkemedelsverket tillställas Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen. Institutet lämnar ett sakkunnigutlåtande om huruvida ansökan uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

Beslut om beviljande av tillstånd skall fattas utan dröjsmål, dock senast 14 dygn från det att Läkemedelsverket har mottagit verifikationsinstitutets utlåtande och en utredning som är tillräcklig för beviljande av tillstånd.

Läkemedelsverket kan till tillståndet foga villkor, om det är nödvändigt för att säkerställa en lagenlig och trygg användning av kemikalien eller utgångsämnet. Läkemedelsverket underrättar den sökande om grunderna för att villkor fogats till tillståndet samt om de åtgärder som verket kräver. Tillståndsvillkoren kan ändras om oriktiga uppgifter har lämnats i ansökan eller om det efter att tillståndet beviljades framkommer nya uppgifter om användningen av det ämne som anges i tillståndet.

Läkemedelsverket kan återkalla ett tillstånd, om verksamhetsidkaren har lämnat väsentligt oriktiga uppgifter i sin ansökan eller har gjort sig skyldig till allvarliga förseelser eller försummelser i den verksamhet som avses i tillståndet och anmärkningarna och varningarna som getts till verksamhetsidkaren inte har lett till att situationen rättats till.

4 b §
Deklarationsskyldighet

En verksamhetsidkare skall årligen före utgången av januari lämna följande uppgifter angående det föregående kalenderåret till Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen:

a) mängderna av de på lista 2 i konventionens bilaga om kemikalier upptagna kemikalier som har producerats, hanterats, förbrukats, förts ut ur och in i landet, samt

b) mängderna av de på lista 3 i konventionens bilaga om kemikalier upptagna kemikalier som har producerats, förts ut ur och in i landet.

Om verksamhetsidkaren under ett kalenderår har producerat sammanlagt mer än 200 ton av någon diskret organisk kemikalie som avses i konventionens verifikationsbilaga eller över 30 ton av någon diskret organisk kemikalie som innehåller fosfor, svavel eller fluor, skall verksamhetsidkaren deklarera detta till verifikationsinstitutet före utgången av därpå följande januari månad.

Verksamhetsidkaren skall årligen senast den 15 september lämna följande uppgifter till verifikationsinstitutet:

a) de uppskattade mängderna av de på lista 1 eller 2 i konventionens bilaga om kemikalier upptagna kemikalier som kommer att produceras, hanteras och förbrukas under det följande kalenderåret, samt

b) de uppskattade mängderna av de på lista 3 i konventionens bilaga om kemikalier upptagna kemikalier som kommer att produceras under det följande kalenderåret.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om innehållet i deklarationerna till verifikationsinstitutet och om den utredning som skall fogas till dem.

4 c §
Skyldighet att lämna uppgifter

En verksamhetsidkare skall till Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen lämna de övriga uppgifter som behövs för övervakningen av att förpliktelserna enligt konventionen uppfylls. De uppgifter som avses i denna paragraf skall verifikationsinstitutet inbegära skriftligt samt ange en skälig frist för lämnande av uppgifterna och i sin begäran meddela vilken konventionsbestämmelse begäran grundar sig på.

5 §
Inspektions- och tillsynsrätt

Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen låter göra säkerhetsutredningar i fråga om inspektionspersonalen vid Organisationen för förbud mot kemiska vapen, godkänner den inspektionspersonal som Organisationen föreslår för inspektioner i Finland, representerar utrikesministeriet vid inspektioner enligt artikel VI i konventionen och närvar tillsammans med utrikesministeriets representant vid inspektioner enligt artikel IX och föreslår vid behov för utrikesministeriet att inspektion skall verkställas i sådana fall där det uppstår misstanke om att konventionen inte har efterlevts.

Om verifikationsinstitutet anser att det inte kan godkänna inspektionspersonal som Organisationen föreslagit eller en säkerhetsutredning, skall institutet överföra saken till utrikesministeriet för avgörande. På säkerhetsutredningar som gäller inspektionspersonal tillämpas lagen om säkerhetsutredningar (177/2002).

6 §
Handräckning

Polisen, de tillsynsmyndigheter som nämns i kemikalielagen (744/1989), Säkerhetsteknikcentralen samt i fråga om import och export av kemikalier tullverket och gränsbevakningsväsendet skall ge handräckning för tillsynen över att denna lag samt de bestämmelser som utfärdas med stöd av den följs samt för verkställigheten av dem.

10 §
Import och export av kemikalier

De kemikalier och utgångsämnen som är upptagna på lista 1 eller 2 i konventionens bilaga om kemikalier får föras in endast från stater som är parter i konventionen. Detta förbud gäller dock inte prov som Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen eller Försvarsmaktens Tekniska Forskningsanstalt tar emot efter förhandskonsultation med utrikesministeriet för undersökningar som gäller verifikation av kemikalier som omfattas av tillämpningsområdet för konventionen. De kemikalier som är upptagna på lista 1 i bilagan om kemikalier får inte föras ut eller levereras till andra stater än de som är parter i konventionen. De kemikalier och utgångsämnen som är upptagna på lista 2 får inte föras ut eller levereras till andra stater än de som är parter i konventionen, med undantag för vad som bestäms i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/1996) och rådets förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden.

De kemikalier och utgångsämnen som är upptagna på lista 1 i konventionens bilaga om kemikalier får föras ut utanför Europeiska gemenskapen och levereras till en annan medlemsstat i Europeiska unionen endast för forskningsändamål, medicinska eller farmaceutiska ändamål eller skyddsändamål med exporttillstånd av försvarsministeriet. För export och leverans av ricin och saxitoxin behövs dock exporttillstånd av utrikesministeriet. Exporttillstånd skall sökas minst 45 dygn före den tilltänkta tidpunkten för utförsel eller leverans.

De kemikalier och utgångsämnen som är upptagna på lista 2 eller 3 i konventionens bilaga om kemikalier får föras ut och levereras inom gemenskapen endast med tillstånd av Europeiska unionen eller utrikesministeriet. När kemikalier och utgångsämnen som är upptagna på lista 3 i konventionens bilaga om kemikalier exporteras utanför stater som är parter i konventionen skall exportören hos utrikesministeriet visa upp ett intyg som utfärdats av den mottagande staten över att varan blir kvar i landet, utom i fråga om blandningar med låg koncentration i enlighet med det beslut som Organisationen för förbud mot kemiska vapen givit om blandningar med låg koncentration samt konsumentförpackningar och förpackningar som är avsedda för försäljning för individuellt bruk.

Vid tillståndsförfarandet och den anslutande tillsynen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om export och transitering av försvarsmateriel och i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning samt i bestämmelser som utfärdas med stöd av dem.


Denna lag träder i kraft den 30 april 2007.

RP 184/2006
UtUB 17/2006
RSv 290/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.