480/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 17 § i lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 17 § 1 mom. 3 punkten som följer:

17 §
Revisorernas anmälningsskyldighet

Ett tillsynsobjekts revisorer skall utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana omständigheter eller beslut i fråga om ett tillsynsobjekt som de i sitt uppdrag har fått kännedom om och som kan anses


3) leda till något annat i revisionsberättelsen än ett i revisionslagen (459/2007) avsett uttalande som lämnas utan reservation eller till ett påpekande som avses i 15 § 4 mom. i revisionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG (32003L0051); EGT nr L 178, 17.7.2003, s. 16

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.