472/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 59 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 945/1994, samt

ändras 56, 61 och 69 § samt det inledande stycket i 157 §, sådana de lyder, 56 § i lag 250/2002, 61 och 69 § delvis ändrade i nämnda lag 945/1994 samt det inledande stycket i 157 § i sistnämnda lag som följer:

56 §

I fråga om revision av en försäkringskassa gäller vad som bestäms i detta kapitel och i revisionslagen (459/2007).

På revision av en pensionskassa som utövar lagstadgad pensionsförsäkring tillämpas dessutom vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision och revisorer i en sammanslutning som är föremål för offentlig handel.

En försäkringskassa skall ha minst två revisorer. Revisorn skall vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen eller en GRM-revisor eller GRM-sammanslutning som avses i 2 § 3 punkten i nämnda lag. Revisorerna väljs av kassamötet. I kassans stadgar kan likväl bestämmas att såväl medlemmarna som delägarna har rätt att välja ett bestämt antal revisorer, delägarna dock högst hälften av det totala antalet revisorer.

Utöver de ordinarie revisorerna skall väljas minst två revisorssuppleanter. Vad som i denna lag bestäms om revisorer skall på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanterna.

Utan hinder av bestämmelserna i 4 mom. kan man dock avstå från att välja en revisorssuppleant, om till revisor har valts en CGR-sammanslutning eller GRM-sammanslutning, och något annat inte föreskrivs i kassans stadgar.

61 §

Försäkringsinspektionen skall på anmälan i de fall som avses i 9 § 1 mom. i revisionslagen för försäkringskassan förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Anmälan får i de fall som avses i 1 mom. göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den som skall välja revisor utan dröjsmål väljer en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Försäkringsinspektionen skall av Centralhandelskammarens revisionsnämnd begära utlåtande i ett ärende som avses i 9 § 1 mom. 2 punkten i revisionslagen och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas skall kassans styrelse höras. Förordnandet gäller till dess för kassan har valts en revisor i stället för den som Försäkringsinspektionen förordnat.

69 §

En medlem eller delägare i försäkringskassan kan kräva särskild granskning av kassans förvaltning och bokföring under en viss avslutad period eller av vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag om detta skall göras vid ett ordinarie kassamöte eller vid det kassamöte där ärendet enligt möteskallelsen skall behandlas. Har röstberättigade med minst en tredjedel av det vid mötet företrädda röstetalet biträtt förslaget, kan en medlem eller delägare inom en månad efter kassamötet hos Försäkringsinspektionen anhålla om att en granskare skall förordnas.

Innan en granskare förordnas skall Försäkringsinspektionen höra kassans styrelse och, om granskningen enligt ansökan gäller en bestämd persons åtgärder, även denne. Ansökan skall bifallas, om det anses föreligga vägande skäl för granskningen. Försäkringsinspektionen kan förordna en eller flera granskare.

Det som föreskrivs om revisor i 2 § 1―3 punkten, 3, 8, 16, 18, 19 och 24―26 § i revisionslagen tillämpas på motsvarande sätt på en granskare som avses i denna paragraf.

Över granskningen skall ges ett utlåtande till kassamötet. Utlåtandet skall under minst en vecka före kassamötet hållas tillgängligt för medlemmarna och delägarna på kassans kontor och utan dröjsmål sändas till de medlemmar och delägare som begär det. Det skall också läggas fram på kassamötet. Granskaren har rätt till arvode av kassan.

157 §

Talan på försäkringskassans vägnar kan med stöd av 151 eller 153 § i denna lag eller 51 § i revisionslagen, om talan inte grundas på en straffbar gärning, inte väckas motDenna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.