471/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 31―33, 35 och 66 § samt det inledande stycket i 113 § 1 mom. som följer:

31 §

På revision i en pensionsstiftelse tillämpas revisionslagen (459/2007), om inte något annat följer av denna lag.

På revisionen i en B-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelse tillämpas dessutom vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision och revisorer i en sammanslutning som är föremål för offentlig handel.

En pensionsstiftelse skall ha minst två revisorer. De personer som hör till verksamhetskretsen skall välja åtminstone en revisor och en revisorssuppleant för revisorn och arbetsgivaren skall utse de övriga revisorerna och revisorssuppleanter för dessa. Har pensionsstiftelsen ett förvaltningsråd, utser detta revisorer och revisorssuppleanter på framställning av de personer som hör till verksamhetskretsen och arbetsgivaren.

Utan hinder av 3 mom. väljer arbetsgivaren vid grundandet av en pensionsstiftelse interimistiskt alla revisorer och deras revisorssuppleanter. Vid val av revisorer som företräder verksamhetskretsen skall arbetsgivaren höra företrädare för verksamhetskretsen. Tillämpas lagen om samarbete inom företag eller lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar på arbetsgivarsammanslutningen, skall arbetsgivaren vid val av revisorer som företräder verksamhetskretsen höra de företrädare för personalen som avses i nämnda lagar. När pensionsstiftelsen har registrerats skall valet av revisorer och deras revisorssuppleanter som företräder verksamhetskretsen förrättas så snart som det med beaktande av vad som bestäms i 3 § 2 mom. är möjligt.

Utan hinder av 3 och 4 mom. behöver en revisorssuppleant inte väljas, om en CGR-sammanslutning som avses i 33 § eller en GRM-sammanslutning som avses i 34 § i revisionslagen har valts till revisor.

Vad som i denna lag föreskrivs om revisorer skall på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanterna.

32 §

Mandattiden för en revisor skall bestämmas i pensionsstiftelsens stadgar. Revisorns uppdrag upphör då det styrelse- eller förvaltningsrådssammanträde avslutas vid vilket den revisionsberättelse som avses i 15 § i revisionslagen för den sista räkenskapsperioden under revisorns mandattid behandlas eller, om revisorn valts tills vidare, då en ny revisor har valts i hans ställe.

33 §

En pensionsstiftelses revisor skall vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen eller en GRM-revisor eller GRM-sammanslutning som avses i 2 § 3 punkten i nämnda lag.

35 §

Försäkringsinspektionen skall förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren i de fall som avses i 9 § 1 mom. i revisionslagen eller om revisorn är jävig enligt 34 § i denna lag.

Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom. göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den som skall välja revisor utan dröjsmål väljer en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Försäkringsinspektionen skall av Centralhandelskammarens revisionsnämnd begära ett utlåtande i ett ärende som avses i 9 § 1 mom. 2 punkten i revisionslagen och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande ges skall pensionsstiftelsens styrelse höras. Förordnandet gäller till dess för pensionsstiftelsen har valts en revisor i stället för den som Försäkringsinspektionen förordnat.

66 §

Försäkringsinspektionen har rätt att när som helst granska en pensionsstiftelses verksamhet och delta i de sammanträden där beslutanderätten i pensionsstiftelsens angelägenheter utövas, dock inte i beslutsfattandet.

Försäkringsinspektionen kan förordna om särskild granskning av pensionsstiftelsens verksamhet för en viss avslutad period eller av vissa åtgärder eller omständigheter. Särskild granskning utförs på pensionsstiftelsens bekostnad. Innan förordnandet ges skall inspektionen höra pensionsstiftelsens styrelse och, om granskningen avser en viss persons åtgärder, denna person. Särskild granskning skall utföras om vägande skäl anses föreligga. Inspektionen kan utse en eller flera granskare.

Vad som i 34, 112, 113 och 128 § i denna lag samt i 3, 8, 18, 19, 24―26 och 51 § i revisionslagen föreskrivs om revisorer skall på motsvarande sätt tillämpas på en granskare som avses i 2 mom.

Av särskilda skäl kan Försäkringsinspektionen omhänderta handlingar som tillhör pensionsstiftelsen. Pensionsstiftelsen skall på begäran avgiftsfritt få kopior av handlingarna.

113 §

Sådan talan på pensionsstiftelsens vägnar som grundar sig på 109 och 110 § eller, i fråga om revisor, på 51 § i revisionslagen kan, om talan inte grundas på en straffbar gärning, inte väckas motDenna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.