Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

468/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 9 kap. 1 § 1 mom., 3, 4 och 6 §, 16 kap. 4 § 2 mom. 8 punkten, 6 § 1 mom. och 18 § 1 mom., 16 a kap. 3 § 2 mom. 4 punkten och 4 § samt 18 kap. 4 § 6 punkten,

av dem 9 kap. 1 § 1 mom., 16 kap. 4 § 2 mom. 8 punkten, 6 § 1 mom. och 18 § 1 mom., 16 a kap. 3 § 2 mom. 4 punkten, 4 § och 18 kap. 4 § 6 punkten sådana de lyder i lag 611/1997, 9 kap. 3 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 949/2000 samt 9 kap. 4 och 6 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 611/1997, samt

fogas till 9 kap. 1 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 5 mom. som följer:

9 kap.

Revision och särskild granskning

1 §

I fråga om revision av försäkringsbolag gäller vad som föreskrivs i detta kapitel, i 13 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och i revisionslagen (459/2007).


På revision av försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar tillämpas vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision och revisorer i en sammanslutning som är föremål för offentlig handel.

3 §

Minst en av bolagsstämman utsedd revisor och revisorssuppleant skall vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen.

Bolagsstämman skall utse en revisor att såsom övervakningsrevisor sörja för att bolagets bokföring och förvaltning övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Bolagsstämman skall dessutom utse en revisor eller revisorssuppleant till suppleant för övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn och hans suppleant skall vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning.

Vad som i 1 mom. bestäms om revisorer och revisorssuppleanter för försäkringsbolag tillämpas på motsvarande sätt på revisorer och revisorssuppleanter för finska försäkringsholdingsammanslutningar.

4 §

Försäkringsinspektionen skall på anmälan förordna en behörig revisor för ett försäkringsbolag, om

1) någon revisor inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen,

2) en revisor inte har behörighet enligt denna lag eller 3 § i revisionslagen eller inte är oberoende på det sätt som avses i 24 eller 25 § i revisionslagen, eller om

3) en bestämmelse i bolagsordningen om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.

Anmälan får i ovan avsett fall göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den på vilken det ankommer att välja revisor utan dröjsmål väljer en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Försäkringsinspektionen skall begära ett utlåtande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd i ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Innan ett i denna paragraf avsett förordnande meddelas skall bolagets styrelse höras. Förordnandet gäller till dess för bolaget i föreskriven ordning valts en revisor i stället för den som Försäkringsinspektionen förordnat.

6 §

En delägare kan kräva särskild granskning av bolagets förvaltning och bokföring under en viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag om detta skall göras vid den ordinarie bolagsstämman eller vid den bolagsstämma där ärendet enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Om i ett ömsesidigt försäkringsbolag förslaget biträds av röstberättigade med minst en tredjedel av de vid stämman avgivna rösterna, eller i ett försäkringsaktiebolag av aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna, kan en delägare inom en månad från bolagsstämman hos Försäkringsinspektionen anhålla om att en granskare skall förordnas. I ett publikt försäkringsaktiebolag med olika slag av aktier tillkommer samma rätt aktieägare med minst en tiondel av alla aktier av ett visst slag eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna av ett visst slag.

Försäkringsinspektionen skall höra bolagets styrelse och, om granskningen enligt ansökan gäller åtgärder av en viss person, denna person. Ansökan skall bifallas, om vägande skäl för granskningen anses föreligga. Inspektionen kan förordna en eller flera granskare.

Vad som föreskrivs om revisor i 3 § 1 mom. och i 17 kap. 2 § i denna lag och i 3, 8, 18, 19, 24―26 och 51 § i revisionslagen samt i 15 kap. 5 och 7 § och 16 kap. 4 § i lagen om aktiebolag skall på motsvarande sätt tillämpas på en granskare som avses i denna paragraf.

Över granskningen skall ett yttrande avges till bolagsstämman. Yttrandet skall under minst en vecka före bolagsstämman hållas tillgängligt för delägarna på bolagets huvudkontor och utan dröjsmål sändas till de delägare som det begär samt framläggas på stämman. Granskaren är berättigad att erhålla arvode av bolaget.

16 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

4 §

Utöver vad som stadgas i 1 § 3 mom. skall fusionsplanen uppta


8) utredning om de särskilda förmåner och rättigheter som tillkommer i fusionen deltagande bolags förvaltningsråds- och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor och CGR-revisor som är verksam som oberoende sakkunnig,


6 §

En eller flera CGR-revisorer som är oberoende sakkunniga skall ge utlåtande om fusionsplanen till de bolag som deltar i fusionen. I utlåtandet skall bedömas om fusionsplanen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av fusionsorsaken, värdet av den egendom som övergår till det övertagande bolaget samt vederlagets värde och dess skifte. I utlåtandet till det övertagande bolaget skall särskilt nämnas om fusionen är ägnad att äventyra betalningen av bolagets skulder. I fråga om de sakkunniga och utlåtandet skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas 2 kap. 4 a § i lagen om aktiebolag.


18 §

Det överlåtande bolagets försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder, med undantag av yrkande som grundar sig på 15 kap. 1 och 3 § i lagen om aktiebolag, 17 kap. 1 § i denna lag och 51 § i revisionslagen, övergår utan likvidationsförfarande till det övertagande bolaget, när verkställandet av fusionen har registrerats. Samtidigt upplöses det överlåtande bolaget.


16 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

3 §

Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall uppta


4) utredning om de särskilda förmåner och rättigheter som tillkommer det överlåtande och det övertagande bolagets förvaltningsråds- och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor och CGR-revisor som är verksam som oberoende sakkunnig,


4 §

En eller flera CGR-revisorer som är oberoende sakkunniga skall ge både det överlåtande och det övertagande bolaget utlåtande om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet. I utlåtandet skall bedömas om planen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av orsaken till att försäkringsbeståndet överlåts, värdet av det försäkringsbestånd som övergår till det övertagande bolaget och den egendom som enligt avtalet skall överföras som täckning för beståndet samt ett eventuellt vederlags värde. I utlåtandet skall särskilt nämnas om överlåtelsen av försäkringsbeståndet är ägnad att äventyra betalningen av bolagets skulder. I fråga om de sakkunniga och utlåtandet skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas 2 kap. 4 a § i lagen om aktiebolag.

18 kap.

Särskilda stadganden

4 §

Den som uppsåtligen


6) bryter mot bestämmelserna om utlåtanden som skall uppgöras av en revisor som är oberoende sakkunnig,


skall, om gärningen inte är ringa eller strängare straff för den inte stadgas på något annat ställe i lag, för försäkringsbolagsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (32006L0043); EGT nr L 157, 9.6.2006, s. 87

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.